НОВИНИ


10.05.2024

ИКИТ-БАН представи проект за ученици и учители по време на Софийския фестивал на науката в София Тех парк

На 10 май по време на Софийският Фестивал на науката координатори на FPCUP проекти за ИКИТ-БАН представиха проект "Коперник за училищата - Голямото предизвикателство при природни бедствия" (Copernicus4Schools – The Great Disaster Challenge). Проектът се изпълнява съгласно споразумение "Caroline Hershel Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake – FPCUP".

В проекта участват партньори (NoSA, TO, PT Space, ISPRA, SRTI-BAS, CUT, Cyprus University of Technology, CUNI, DLR, FFG, IHCantabria, INTA, MeteoRomania) от 10 европейски страни Норвегия, Португалия, Италия, България, Кипър, Чехия, Германия, Австрия, Испания, Румъния.

Целта на проекта е да вдъхнови учителите и ученици между 12 и 16 години да използват и разбират по-добре програмата "Коперник" и възможностите, които се крият в наблюдението на Земята.

Екипът ни предвижда провеждане на обучения за учители, които ги насърчат да използват продуктите и услугите на програмата в образователния процес. Планираме и неформални обучения за ученици, които желаят да се включат в събитието "Голямото предизвикателство". Самото събитие ще се проведе през март 2025 г., едновременно във всички участващи държави, в един пълен учебен ден. Това ще бъде съвместна задача, а не състезание, където класове от средните училища в цяла Европа ще работят както самостоятелно, така и в международни екипи, за да реагират при бедствие в "реалния живот". Видът на бедствието ще бъде избран измежду: наводнение, изригване на вулкан, горски пожари, като конкретната тема ще бъде уточнена до м. септември.

Предстоят информационни срещи по проекта в градовете София, Варна, Бургас, Плевен, Пловдив и Благоевград в периода юни- юли 2024 г. Очакваме ВИ!

За повече информация: 0879 379 023
д-р Камелия Радева – ръководител проект
проф. д-р Лъчезар Филчев – координатор проект

05.04.2024

Ден на отворени врати – 12 април 2024 – Международен ден на авиацията и космонавтиката

По повод на Международния ден на авиацията и космонавтиката, 55-годишнината на ИКИТ-БАН и 45 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов, Институтът за космически изследвания и технологии, организира ден на отворените врати, който ще се състои на 12 април от 10.00 до 14.00 часа на територията на бл. 1, НК-1 на БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 1.

Програма

19.01.2024

Експерти от ИКИТ-БАН участваха в годишна среща по програма FPCUP

Проф. Лъчезар Филчев и д-р Камелия Радева от ИКИТ-БАН присъстваха на 4-то заседание на Управителния комитет и 6-то заседание на Общото събрание на FPCUP консорциума, които се проведоха на 17.01.2024 в гр. Брюксел, Белгия. Срещата беше открита от г-жа Anna Samsel (DG DEFIS), която по-късно представи доклад за бъдещото навлизане на европейските потребители в космическия сектор.

През първата половина на събитието пред Европейската Комисия бяха представени проекти от страните-участници в FPCUP консорциума, като основен акцент бе информираност за текущото състояние на проектите, които се изпълнява във връзка с рамковото споразумение за партньорство Каролин Хершел. Заседанието на общото събрание на програма FPCUP имаше за цел да предостави информация за предстоящите теми и събития в рамките на FPCUP и възприемането на европейските потребители. Централното място беше отредено на панелна дискусия с участието на членове на Европейската комисия, ECMWF и представители на консорциума и лидерската група на FPCUP. Панелната дискусия се фокусира върху приноса към усвояването на продукти и услуги по програма "Коперник" от страна на националните потребители.

06.11.2023

ПОКАНА ЗА ЛЕКЦИЯ

Деканското ръководство на Геодезическия факултет на УАСГ и катедра "Геодезия и геоинформатика" отправят покана към студентите и преподавателите за лекция на тема: "Национален портал за пространствени данни"

Лекцията се инициира в рамките на лекционните курсове "Проектиране на информационни системи за Земята" и "Многоцелеви кадастър" и ще бъде представена от инж. Ива Съйнова, главен експерт в Министерство на електронното управление.

Събитието ще се проведе на 10 ноември 2023 г. (петък) от 10:15 часа в зала 316Р на УАСГ.

02.11.2023

Изобретател на годината – 2023

В навечерието на Деня на народните будители в залата на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в София се състоя церемонията по връчване на награди от конкурса "Изобретател на годината – 2023". Голямата награда бе връчена на проф. дтн д-р по физика инж. Гаро Мардиросян от Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките за две изобретения в областта на защита на критична инфраструктура от бедствия и аварии.

10.10.2023

Откриване на процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-2.011

Откриване на процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-2.011 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии от крайни получатели за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Българска академия на науките открива процедура за подбор на предложения № BG-RRP-2.011 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии. Процедурата се финансира по Компонент 2 Научни изследвания и иновации, Инвестиция C2.I2: "Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии" от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Основната цел на процедурата е чрез независими научни изследвания, осъществявани от изследователски екипи на научните звена на БАН, постигане на научно-изследователски резултати с висок иновационен потенциал в тематични направления, които са дефинирани и предложени от страна на бизнеса и са свързани със зеления преход и цифровите технологии.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 18 134 148.34 лв., от които 16 644 302.01 лв. финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 1 489 846.33 лв. национално публично финансиране (невъзстановим данък добавена стойност).

Крайни получатели съгласно инвестиция C2.I2: "Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии" по Плана за възстановяване и устойчивост са самостоятелни научни звена на БАН (институти или научни специализирани звена).

Условията за кандидатстване по процедурата, както и приложенията към тях, са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/
https://pvu.bas.bg/procedures_select.html?date=20230726

Крайният срок за кандидатстване е 06 декември 2023 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за ПВУ ИСУН2020. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Документи:
 • Заповед
 • Условия за кандидатстване
 • Приложения за информация
 • Приложения за попълване
 • Таблица за отразяване на предложения и коментари по публикувани за обществено обсъждане Условия за кандидатстване и за изпълнение на проекти по процедура за предоставяне на средства на крайни получатели чрез подбор на предложения за финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии.
27.09.2023

XXXIII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

От 1 до 3 ноември 2023 г. ще се проведе Тридесет и третият международен симпозиум "Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области" със специална сесия за млади учени, специалисти и студенти и изложба с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" по Договор № КП-06-МНФ/27/08.08.2023 г.

Място на събитието – Федерация на научно-техническите съюзи
Адрес – гр. София, ул. Георги С. Раковски 108

Повече информация
http://symp2023.geodesy-union.org/

20.09.2023

КОЛЕКТИВ ОТ ИКИТ-БАН Е ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ "ФИЗИКА"

На ХХI изложение "ИЗОБРЕТЕНИЯ * ТРАНСФЕР * ИНОВАЦИИ" – ITF-ITI’23 в рамките на Международния Технически Панаир в гр. Пловдив, колектив от Института за Космически Изследвания и Технологии при Българска Академия на Науките бе удостоен със златен плакет и Диплом за победител в категория ФИЗИКА за 2 изобретения:

 • Кинематична система за ранно предупреждение за земетресение към обекти на критична инфраструктура
 • Система за ранно предупреждение по поречието на язовирна стена

02.08.2023

Наблюдение на мощно слънчево избухване едновременно на Марс, Земята и Луната

На 02.08.2023 г. Европейската космическа агенция (ЕКА) публикува прес-съобщение под название Giant solar eruption felt on Earth, Moon and Mars относно наблюдението на повишението на радиационните дози от слънчеви енергийни частици, регистрирано в периода 28-31.10.2021 г. около Земята, на повърхността и в орбита около Луната, на повърхността и в орбита около Марс. Прес–съобщението е базирано на публикация от международен авторски колектив от Китай, България, Германия и САЩ в научното списание Geophysical Research Letters. Наблюденията са извършени с различни радиационни апаратури, разположени на различни спътници и ровери в космоса. Наблюденията в орбита около Марс са извършени с разработения в ИКИТ-БАН дозиметър Люлин-МО, който от 2016г работи на борда на спътника ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO). Повишението на радиационните дози е вследствие на слънчево избухване и коронално изхвърляне на маса, достигнали и до трите планетни тела. Най-високи радиационни дози са регистрирани в орбита около Луната, поради липсата на магнитосфера и атмосфера, които да я защитят, а най-ниски на повърхността на Марс.

Подробно изследване на повишението на радиационните дози и потоци от слънчеви енергийни частици, регистрирани в периода 2021-2022 г. в орбита около Марс от дозиметъра Люлин-МО на борда на TGO e публикувано в научното списание Sciences in Space Research от международен авторски колектив от България, Русия и САЩ. Показано е, че най-мощно е събитието от 15-19.02.2022 г., при което радиационните дози и потоци от слънчеви енергийни частици са около 38 пъти по-високи, отколкото съответните величини при несмутени условия и около 2 пъти по-високи отколкото при слънчевото избухване от 28.10.2021 г.

В България изследването е подкрепено по договор 4000133961/21/NL/SC на ИКИТ-БАН с ЕКА по план PECS за България.

30.06.2023

Нов експеримент с български прибор от серията "Люлин" на космическия самолет SpaceShipTwo на фирмата Virgin Galactic

Компанията Virgin Galactic проведе първата си комерсиална мисия в суборбиталното пространство с космическия самолет SpaceShipTwo.

Полетът започна на 29 юни 2023 г. в 11 ч. EDT (16:00 ч. GMT или 18 ч. българско време) от космодрума "Америка" в Ню Мексико, САЩ.

В мисията участваха двама пилоти и четиримата пътника: Панталеоне Карлучи, инженер в Националния съвет за научни изследвания на Италия, Колин Бенет, астронавт инструктор във Virgin Galactic, полковник Валтер Виладей от италианските военновъздушни сили и подполковник Анджело Ландолфи, лекар от италианските военновъздушни сили.

Virgin Galactic нарича тази мисия Galactic 01. Тя е съвместно изследователско проучване на италианските военновъздушни сили и Националния съвет за научни изследвания на Италия, наречено "Virtute 1". Мисията продължи около 45 минути като достигна височина от 85.1 километра. Тя включва 13 експеримента, предимно за медицински приложения.

Първият експеримент е с българския преносим дозиметър-спектрометър Liulin-CNR-VG. Той е разработен по договор за сътрудничество между Института за космически изследвания и технологии на Българската академия на науките (ИКИТ-БАН) и Националният съвет за научни изследвания на Италия (CNR), Департамента по инженерство, информационни и комуникационни технологии и технологии за енергетиката и транспорта.

Външният вид на преносимия дозиметър-спектрометър е представен на съседната фигура. Дозиметърът е разположен в корпус от екструдиран алуминий с размери 66х56х26 мм. Теглото му, включително батериите, е 98 грама.

Приборът е разработен от екип в състав проф. д.ф.н. д-р Цветан Дачев, главни асистенти Борислав Томов и Юрий Матвийчук и инженерите Пламен Димитров и доц. Митьо Митев.

Очаква се приборът Liulin-CNR-VG да измери профилите на потока и дозата космическа радиация от нула до 85.1 километра. https://spaceclimate.bas.bg/... Те ще бъдат сравнени с измерените на балони профили до 35 км над Ню Мексико, САЩ с прибори от типа "Люлин" при експерименти на НАСА през 2005 и 2015 г. https://scholar.google.com/...

26.06.2023

АЛО, КОСМОС! ГОВОРИ БЪЛГАРИЯ!

Институтът за космически изследвания и технологии - БАН за първи път ще представи в София Тех Парк пълномащабен макет на спътника "България 1300"

На 29 юни 2023 г. (четвъртък), от 10 до 17 ч. в "София Тех Парк" ще се проведе третото издание на Националния научен младежки фестивал "Ало, Космос! Говори България!", организиран от националния Space & STEAM клъстер и Атлантическия Клуб в България, с подкрепата на посолство на САЩ у нас и НАСА (Хюстън). Младежкият фест е подкрепен и с участието на учени от Института за космически изследвания и технологии при БАН, Института по астрономия с НАО при БАН, както и Физическия факултет на СУ "Кл. Охридски".

За участие във Фестивала, ИКИТ – БАН ще представи за първи път в София, макета на спътника "България 1300", различна космическа апаратура, ще организира малка космическа работилница за деца, както и някои резултати от археоастрономическите проучвания на праисторически паметници, открити на територията на България и Балканите. Ще бъдат презентирани и някои ярки постижения на българските космически изследвания, направени в годините след обявяването на България за 18-та космическа държава, космически мисии и проекти с българско участие. С телескоп ще бъдат демонстрирани наблюдения на фотосферата, петнообразувателната дейност на Слънцето, както и някои особености на слънчевата активност по време на текущия 25 цикъл на Слънцето.

Другите теми на Фестивала са: Космос и Вселена, черни дупки, телепортация и квантово криптиране, пътешествие във времето, клониране и живот до границите на безсмъртието, Антарктида и др.

Проектът се осъществява и с подкрепа на ЦЕРН (Женева), Европейската Космическа Агенция, проект QUASAR — България, Лабораторията по молекулярна генетика (БАН), Lockheed-Martin, SatCen — сателитен център на ЕС, Фондация "Америка за България", Фондация "Конрад Аденауер", ТехноМаджикЛенд, Музейко, Ръководство "Въздушно движение", Училищна Телерик Академия, Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" (Варна), както и Въоръжените сили на Република България.

18.05.2023

ИКИТ-БАН организира семинар по ПРОГРАМА "КОПЕРНИК"

На 17 май 2023 г. екипът на Институт за космически изследвания и технологии към Българска академия на науките (ИКИТ – БАН) представи пред студенти възможностите на програма "Коперник" свързани с наблюдение на околната среда пред студенти. Целта на събитието е да се популяризира използване на дистанционните методи сред младите изследователи в сферата на околната среда.

По време на семинара проф. Лъчезар Филчев, който е и представител на "Коперник Академия" за ИКИТ-БАН представи параметри на програма "Коперник", а гл. ас. д-р Камелия Радева демонстрира два практически примера за използване на дистанционни методи при изпълнение на проект "Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в избрани държави-членки (ДЧ)", финансиран по FPCUP, програма "Коперник" и проект № BG16M1OP002-3.021-0008 "Осигуряване на подкрепа изпълнение на мерки за подобряване на природозащитното състояние на местообитания 40C0 "Понто-сарматски широколистни храстчета" по параметър "Площ" и "Структура и функция", 1410 "Средиземноморски солени ливади" по параметър "Структура и функция", Местообитание 5210 "Храсталаци с Juniperus spp." по параметър "Структура и функция", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

Екипът изразява благодарности на доц. д-р Диана Златанова от Биологическия факултет към Софийски университет "Св. Климент Охридски", която постави акцент върху използване на данни от програма "Коперник" при изследванията в зоологията.

Проведоха се интересни дискусии и се очертаха перспективи за бъдещо сътрудничество между образователни институции и ИКИТ-БАН, което да подсили връзката "Образование и Наука" в направление "Дистанционни наблюдения на Земята".

За допълнителна информация: д-р Камелия Радева
E-mail: spacedgclima@gmail.com, тел. 00359 879 379 023

За предстоящи семинари следете страницата на ИКИТ- БАН.

10.04.2023

Ден на отворени врати в ИКИТ-БАН – 12 април "Международен ден на авиацията и космонавтиката"

По повод честването Международния ден на авиацията и космонавтиката, ИКИТ-БАН организира Ден на отворените врати на 12 април 2023 г.

ПРОГРАМА – 2023

 • 10:30                      Откриване - зала 309 - доц. Симеон Асеновски, зам.-Директор на ИКИТ-БАН
 • 10:50 - 11:20        Лекция на тема: "50 години космическа държава и постиженията на ИКИТ-БАН" - доц. Таня Иванова
 • 11:30 - 11:50        Лекция на тема: "Българската серия "ЛЮЛИН" - изследванията днес и перспективи за развитие" - проф. Йорданка Семкова
 • 12:00 - 12:20        Лекция на тема: Астрофизика - "Космически платформи за наблюдение на слънцето" - доц. Алексей Стоев
 • 12:30 - 13:30        Отваряне на лабораториите за посещения
 • 13:30 - 14:00        Демонстрации и лекция за стационарния учебен тренажор - проф. Георги Сотиров
 • 14:00 - 14:30        Лекция и показни демонстрации с дронове пред сградата на бл. 1 и кръговата площадка в района - проф. Димо Зафиров
 • 15:00                      Закриване
24.02.2023

Златен медал за изобретатели от ИКИТ-БАН

На ХХ Изложение FoodTech - ITI'23 Международния пловдивски панаир 21-25 февруари 2023 г. Полезен модел на изобретатели от ИКИТ-БАН, ръководени от чл.кор. Петър Гецов, беше отличен със златен медал от Съюза на изобретателите в България.

16.02.2023

"Сертификат за достойно участие" за участниците в Националния конкурс под мотото "ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА"

ДО УЧАСТНИЦИТЕ в Националния конкурс под мотото "ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА", посветен на 50 - годишнината на "БЪЛГАРИЯ - КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА"

Съобщаваме Ви, че приключихме изготвянето на "Сертификат за достойно участие" за участниците, които не бяха включени в "Списък на класираните участници", който публикувахме на страницата на ИКИТ- БАН в сектор новини от дата 16.12.2022.

Моля изтеглите своя сертификат като кликнете върху името си на следния линк - Сертификат за достойно участие

Ние оценяваме желанието на всеки участник да покаже своята представа за Космоса. Смятаме, че сертификатите ще мотивират повече участниците, на които малко не им достигна, за да се включат в "Отбора на класираните".

Очакваме още по-интересни и прекрасни рисунки в следващия конкурс!

Космически поздрав!

От Организационния комитет

За допълнителни въпроси свържете с нас:
Е-мейл: office@space.bas.bg

09.01.2023

ПУБЛИКУВАНЕ НА РИСУНКИ И ЕСЕТА НА УЧАСТНИЦИ В Националния конкурс за рисунка и есе под мотото "ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА"

ДО ОТЛИЧЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ в Националния конкурс под мотото "ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА", посветен на 50 - годишнината на "БЪЛГАРИЯ - КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА"

Във връзка с предстоящо публикуване на творбите на участници в Националния конкурс под мотото "ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА", посветен на 50 - годишнината на "БЪЛГАРИЯ - КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА", а именно:

 • За участниците отличени с грамота за призово участие в раздел "Конкурс за рисунка" на тема "КОСМОСЪТ И АЗ"
 • За участниците класирани на първо, второ и трето място в раздел "Конкурс за есе" на тема "КОСМОСЪТ И АЗ"

най-учтиво Ви каним да попълните декларация, която може да предоставите в срок до 14.02.2023 г. в една от следните форми:

 • сканиран електронен вариант до електронна поща office@space.bas.bg
 • на хартиен носител по пощата на адрес: гр. София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 1
 • на хартиен носител на място в канцеларията на ИКИТ-БАН на адрес: гр. София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 1

Моля да имате предвид, че на страницата на ИКИТ-БАН ще бъдат публикувани рисунки и есета само на отличените участници, за които получим попълнена и подписана декларация.

От Организационния комитет
Е-мейл: office@space.bas.bg

16.12.2022

ГРАМОТА ЗА ПРИЗОВО УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И ЕСЕ / електронен вариант

ДО УЧАСТНИЦИТЕ в Националния конкурс под мотото "ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА", посветен на 50 - годишнината на "БЪЛГАРИЯ - КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА"

Поради невъзможност на голям брой участници да присъстват на официалното награждаване, което се проведе на 05.12.2022 г. в зала "Марин Дринов" в сградата на Българска академия на науките -БАН, организационният комитет взе решение отличилите се участници да получат своята грамота в електронен формат.

Ако сте участник, отличил се с Грамота за призово участие в раздел Конкурс за рисунка на тема: "КОСМОСЪТ И АЗ" може да изтеглите своята Грамота като кликнете върху своето име на следния линк Класирани участници

Ако сте участник, класиран на първо, второ и трето място в раздел Конкурс за есе на тема "КОСМОСЪТ И АЗ" може да изтеглите своята Грамота като кликнете върху своето име на следния линк Класирани участници

Специална грамота за участие и подкрепа в Националния конкурс под мотото "ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА" в раздел Конкурс за рисунка на тема: "КОСМОСЪТ И АЗ" – моля използвайте следните линкове:
За Училища
За Детски градини
За Школи/центрове по изобразително изкуство

Очаквайте публикуване на списък с участници, които получават "Сертификат за достойно участие" в конкурса и подкрепа в Националния конкурс под мотото "ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА" в раздел Конкурс за есе на тема: "КОСМОСЪТ И АЗ"

От Организационния комитет

25.11.2022

ОФИЦИАЛНО НАГРАЖДАВАНЕ НА ОТЛИЧИЛИТЕ СЕ УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И ЕСЕ

ДО УЧАСТНИЦИТЕ в Националния конкурс под мотото "ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА", посветен на 50 - годишнината на "БЪЛГАРИЯ - КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА"

Официалното награждаване на отличилите се участници (моля погледнете списък на отличилите се участници - Приложение 1 за раздел "Рисунка" и Приложение 1 раздел "Есе") в Националния конкурс под мотото "ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА", посветен на 50- годишнината на "БЪЛГАРИЯ - КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА" и обявен в два раздела: Конкурс за рисунка на тема "КОСМОСЪТ И АЗ" и Конкурс за есе на тема "КОСМОСЪТ И АЗ" ще се състои на 05.12.2022 г. от 14:00 ч., зала "Марин Дринов" в сградата на Българска академия на науките -БАН. (адрес: гр. София, 1040, ул. "15 ноември" №1)

За останалите участници, които не са включени в списъка - Приложение 1, сме предвидили да получат само в електронен формат "Сертификат за достойно участие".

По време на събитието ще бъде изнесена лекция на тема "Първият български космически прибор – ПРИБОР 1 (П-1)". Приборът е разработен от български учени и специалисти и полита в необятния космос на 01.12.1972 г.
Програма на събитието

От Организационния комитет

За допълнителни въпроси свържете с нас:
Е-мейл: office@space.bas.bg

31.10.2022

Национален конкурс под мотото "ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА", посветен на 50- годишнината на "БЪЛГАРИЯ - КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА"

Скъпи участници,

На първо място бихме искали да Ви благодарим за търпението, което проявихте по повод обявяване на резултатите от Националния конкурс под мотото "ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА", посветен на 50- годишнината на "БЪЛГАРИЯ - КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА" и обявен в два раздела:
Конкурс за рисунка на тема "КОСМОСЪТ И АЗ" и Конкурс за есе на тема "КОСМОСЪТ И АЗ".

След няколко дълги заседания на комисиите, които разглеждаха и оценяваха получените рисунки и есета, вече имаме готовност да публикуваме резултатите. Всички рисунки и есета, които ни изпратихте, са толкова прекрасни! Предвид старанието на всички участници, класирането беше изключително трудно!

Не спирайте да мечтаете и споделяте своите "космически" моменти!

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ
ДИРЕКТОР ИКИТ-БАН

Резултати

I раздел: Конкурс за рисунка на тема "КОСМОСЪТ И АЗ"

Общият брой на получените рисунки е 975.

Всички отличили се участници, проявили оригиналност и индивидуалност при представяне на темата свързана с Космоса са класирани в четири възрастови групи съгласно предварително обявените условия.

Отличилите се участници получават Грамота за призово участие в Националния конкурс под мотото "ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА", раздел Конкурс за рисунка на тема "КОСМОСЪТ И АЗ", посветен на 50- годишнината на "БЪЛГАРИЯ - КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА".

Протокол от работата на Комисията

Списъкът с отличилите се участници може да видите тук - Приложение 1

Поради повишения интерес в конкурса от училища, детските градини и школи/центрове по изобразително изкуство, Комисията взе решение да им бъде присъдена Специална грамота за участие и подкрепа в Националния конкурс под мотото "ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА" в раздел Конкурс за рисунка на тема "КОСМОСЪТ И АЗ", посветен на 50- годишнината на "БЪЛГАРИЯ - КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА".

Списъците може да видите тук - Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4

II раздел: Конкурс за есе на тема "КОСМОСЪТ И АЗ"

Общият брой на получените есета е 35.

Участници, проявили оригиналност и индивидуалност при представяне на темата свързана с Космоса са класирани на първо, второ и трето място.

Отличилите се получават Грамота за призово участие в Националния конкурс под мотото "ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА", раздел Конкурс за есе на тема "КОСМОСЪТ И АЗ", посветен на 50- годишнината на "БЪЛГАРИЯ - КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА".

Протокол от работата на Комисията

Класирането може да видите тук – Приложение 1

Останалите участници бяха оценени и класирани със "Сертификат за достойно участие" в конкурса - Приложение 2

За новини свързани с конкурса следете страницата на ИКИТ-БАН!

31.10.2022

XXXII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

От 2 до 4 ноември 2022 г. ще се проведе Тридесет и вторият международен симпозиум "Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области" със специална сесия за млади учени, специалисти и студенти и изложба с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" по Договор № КП-06-МНФ/17/21.09.2022 г.

Място на събитието – Федерация на научно-техническите съюзи
Адрес – гр. София, ул. Георги С. Раковски 108

Повече информация
http://symp2021.geodesy-union.org/

24.10.2022

In Memoriam

На 22.10.2022 г. завинаги ни напусна нашият дългогодишен колега и приятел
доц. д-р Деян Гочев
13.10.2022

Честване на 50 годишнина от обявяването на България за космическа държава

На първи декември 1972 година в необятния космос полита първата българска научна апаратура, носеща скромното име Прибор-1 (П-1), създадена от български учени и специалисти. С данните, които изпраща до земните лаборатории, България е призната за космическа държава.

За 50 години Република България се утвърди в космическото семейство като 6-тата страна, изпратила двама свои космонавти – Георги Иванов и Александър Александров, станахме 3-та страна в света, произвела космическа храна и не на последно място - изобретихме първата в света космическа оранжерия "СВЕТ", в която за първи път беше отгледана пшеница от семе до семе. Повече от 150 научни апаратури и уреди защитиха мястото ни сред първите, овладяващи истински и мащабно космическото пространство. Днес оригинални български апарати работят на Международната космическа станция (МКС). На 19.02.2022 беше изстрелян поредния български уред за изследване на космическата радиация "ЛЮЛИН – МО", който и днес работи на орбита около далечния Марс. В близко бъдеще се очаква нов наш уред да предаде специфична информация от самата повърхност на Марс. С тези постижения българските учени и специалисти, дадоха своя неоспорим принос за бъдещ полет на космонавти и астронавти до Луната и Марс.

Проекто-програма за честването на 50-годишния юбилей "България – космическа държава"

30.09.2022

Участие на ИКИТ-БАН на Международния Технически Панаир Пловдив 2022

От 19 до 24 септември 2022 г.се проведе традиционния Международен Технически Панаир.

В него като изложител се представи и ИКИТ-БАН с експонати разработени в партньорство с български бизнес организации, с информация за получените патенти и за Националната научна програма "Сигурност и отбрана".

Към щанда на ИКИТ-БАН беше проявен интерес както от държавни организации, така и от посетителите.

30.08.2022

НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС "За какво ни е Космоса?"

Българска Академия на Науките, Институт за Космически Изследвания и Технологии,
с медийното партньорство на Българската Национална Телевизия и Българското Национално Радио

Обявява конкурс за рисунка на тема "КОСМОСЪТ И АЗ" и конкурс за есе на тема "КОСМОСЪТ И АЗ" във връзка с "50 години България Космическа държава". Целта на конкурсите е да се провокира интереса на учениците към темата за Космоса. Участниците ще имат възможност да изразят своята представа за Космоса, както и връзката Земя-Космос посредством изкуството.

Условия за участие в конкурса за рисунка на тема "КОСМОСЪТ И АЗ"

Условия за участие в конкурса за есе на тема "КОСМОСЪТ И АЗ"

30.08.2022

Честване на 50 годишнина от обявяването на България за космическа държава

На първи декември 1972 година в необятния космос полита първата българска научна апаратура, носеща скромното име Прибор-1 (П-1). Създадена е от български учени и специалисти от групата "Физика на космоса", предшественик на Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките. С данните, които изпраща до земните лаборатории, България е призната за 18 космическа държава от близо 190.

Проекто-програма за честването на 50-годишния юбилей "България – космическа държава"

22.07.2022

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2

Стартира Програмата "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2" (МУПД-2), финансирана от МОН

Документи за кандидатстване се приемат в срок до 30.09.2022 г. в Деловодството на ИКИТ-БАН, гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1.

16.05.2022

DefInSpace Bulgaria 2022 | 3-4 юни 2022 г.

Офисът за трансфер на аеро-космически технологии "РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР", Българска академия на науките, под патронажа на Посолството на Франция в България и с подкрепата на Министерството на отбраната на Република България и Фондация "Хемус-95" организира на 3-4 юни 2022 г., първият международен хакатон в България – DefInSpace в рамките на XV Специализирано международно изложение за отбранителна техника и услуги "ХЕМУС 2022 - Отбрана, антитероризъм и сигурност" (1-4 юни 2022 г.).

DefInSpace 2022 е първото международно състезание за иновации с фокус приложението на космически технологии в областта на отбраната и сигурността. Иницииран от Френското космическо командване във Франция (Commandement de l'Espace) и организиран от френския аерокосмически клъстер "Aerospace Valley" през 2021 г.

В DefInSpace 2022 могат да участват лица над 18 г., студенти или служители с до 3 години професионален опит, които имат желание да решават предизвикателства, поставени от Френското космическо командване, свързани с управление на космическия трафик в (Space traffic management). Участниците се регистрират индивидуално или като отбор от 2 до 5 човека. Правилата за участие са публикувани на официалната страница на DefInSpace: https://www.definspace.fr/en/reglement

Управлението на космическият трафик е тема, която има все по-голямо значение за човечеството, поради значителното увеличение на изстрелваните изкуствени спътници в околоземна орбита и плановете на Европейския съюз за разработването на политика, свързана със способностите на ЕС да проследява обекти в космоса и създаването на международни регулации за отговорно и безопасно използване на космическото пространство.

Отборите победители в българското издание на DefInSpace 2022 ще имат възможността да представляват страната ни в Париж на международния финал, който ще се проведе на 28 юни 2022 г. Голямата награда е пътуване до космодрума във Френска Гвиана и наблюдение на изстрелването на сателит.

Тематика на Хакатона е подходяща за участие на студенти от военните училища, университети, както и представители на научни организации и бизнеса, които работят в сферата на сигурността и аеро-космическите технологии. Бизнес организациите имат възможността да се включат и като партньори в провеждането на Хакатона, предоставяйки допълнителни награди за участниците, като ще имат възможността да участват в представянето на резултатите от Хакатона на 04.06.2022 г., както и да рекламират своята дейност чрез представяне на национални и международни платформи, свързани с Хакатона.

Регистрацията за участие за DefInSpace Bulgaria: https://www.eventbrite.fr/e/definspace-bulgaria-tickets-321645168357

За допълнителна информация: http://rst-tto.com, office@rst-tto.com | Предварителна програма | Покана

05.04.2022

50 години "България – Космическа държава"

На първи декември 1972 година в необятния космос полита първата българска научна апаратура, носеща скромното име Прибор-1 /П-1/. Създадена е от български учени и специалисти от групата "Физика на космоса", предшественик на Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките. С данните, които изпраща до земните лаборатории, България е призната за 18 космическа държава от близо 190.

За 50 години Република България се утвърди в космическото семейство като 6-тата страна, изпратила двама свои космонавти – Георги Иванов и Александър Александров, ние станахме 3-та страна в света, произвела космическа храна и не на последно място - изобретихме първата в света космическа оранжерия "СВЕТ", в която за първи път беше отгледана пшеница от семе до семе. Повече от 150 научни апаратури и уреди защитиха мястото ни сред първите, овладяващи истински и мащабно космическото пространство. Днес оригинални български апарати работят на Международната космическа станция /на 19.02.22 беше изстрелян поредния български уред към МКС/ и с нашия уред за изследване на космическата радиация "ЛЮЛИН – МО", работим на орбита около далечния Марс, като в близко бъдеще се очаква нов наш уред да предаде специфична информация от самата повърхност на Марс. С тези постижения българските учени и специалисти, дадоха своя неоспорим принос за бъдещ полет на космонавти до Луната и Марс.

По повод честването Международния ден на авиацията и космонавтиката, ИКИТ-БАН организира Ден на отворените врати. В процес на подготовка за честването ще бъде организира юбилейна изложба в сградата на Института, на която могат да се видят скафандъра на летеца–космонавт Александър Александров, първия български прибор "П-1" както и много други уреди и апарати, дело на българските учени и специалисти. Подготвена е и специална програма за запознаване на обществото с българските постижения в космическите изследвания.

04.04.2022

конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение № 437 на Министерския съвет от 02.06.2021 г.

В Института за космически изследвания и технологии към Българска академия на науките /ИКИТ-БАН/ може да се кандидатства за следните специалности:

 • 1 редовна и 1 задочна докторантура в професионално направление 4.1. Физически науки, докторска програма "Астрофизика и звездна астрономия"
 • 1 редовна докторантура в професионално направление 4.1. Физически науки, докторска програма "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство"
 • 1 редовна и 2 задочни докторантури в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Дистанционни изследвания на Земята и планетите"
 • 1 задочна докторантура в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, докторска програма "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление"

Молби за участие се приемат в срок до 13.05.2022 г. в Деловодството на ИКИТ-БАН, гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1.

Списък на необходимите документи за кандидатстване и списък на специалностите:
http://edu.bas.bg/documents/2022_02_21_obyava.pdf
http://edu.bas.bg/documents/2022_02_21_spec.pdf

21.02.2022

Българска технология измерва радиацията на Международната космическа станция

Приборът Liulin-SET, разработен в Института за космически изследвания на Българската академия на науките (ИКИТ - БАН) ще полети в космоса на 19 февруари.

Ръководител на колектива, разработил прибора, е проф. дфн Цветан Дачев. Членове са учените доц. д-р Митьо Митев, гл. ас. Борислав Томов, гл. ас. Юрий Матвийчук и инж. Пламен Димитров от секция "Слънчево-земна физика". Това е 23-тия прибор, разработен в секцията, който ще работи в космоса.

Приборът е създаден по поръчка на американската фирма "Технологии за космическото пространство" (Space Environment Technology, Pacific Palisades, CA, USA) и е част от модула ARMAS (Automated Radiation Measurements for Aerospace Safety). След успешни изпитания е подготвен за изстрелване към Международната космическа станция (МКС).

Модулът ARMAS и включеният в него Liulin-SET ще измерват едновременно дозата космическа радиация на Японския експериментален модул, който е част от японския сегмент на МКС. След период от 6 месеца до една година ARMAS и включеният в него Liulin-SET ще бъдат върнати на Земята за анализ на натрупаните данни. Дозата космическа радиация е ключов параметър за здравето на космонавтите и астронавтите на борда на МКС.

Изстрелването на ARMAS е предвидено за 19 февруари 2022 г., и ще се осъществи с ракетата на фирмата Northrop Grumman - Antares от космическата площадка на НАСА на източния бряг на щата Вирджиния, САЩ.

Репортаж от изстрелването на ракетата ще се предава на живо по телевизията на НАСА и на https://www.nasa.gov/wallops/2022/.

Повече информация за прибора Liulin-SET и мисията на ARMAS е налична на http://www.space.bas.bg/SES/ и https://spacewx.com/

До края на 2022 г. се очаква още два прибора, разработени в секция "Слънчево-земна физика", да бъдат изведени в космоса. Единият ще е приборът Liulin-ML, който ще полети към Марс през м. септември 2022 г. Очаква се през м. март 2023 г. той да кацне на повърхността на Марс и с намиращия се в орбита около Марс прибор Liulin-MО да осъществят съвместни изследвания, непровеждани от никого досега. Другият прибор е Liulin-CNR-VG, който ще полети в мисия до 86 km височина с италиански изследователи на някой от новите ракетоплани на фирмата Virgin Galactic.

08.02.2022

ДЕКЛАРАЦИЯ на VIII Общо събрание на Българската академия на науките

ДЕКЛАРАЦИЯ на VIII Общо събрание на Българската академия на науките
относно предвидената бюджетна субсидия за БАН за 2022 г.

Общото събрание на Българската академия на науките изразява своето възмущение от размера на бюджетната субсидия, предвидена за Академията за 2022 г. Това политическо решение нарежда учените, работещи в БАН, на последно място в системата на образованието и науката в страната.

С Министерско постановление № 371 от 17.12.2020 г. за най-ниската академична длъжност "асистент" в държавните висши училища беше определена минимална месечна работна заплата от 1300 лв. За сравнение, минималната заплата на асистент в БАН през 2021 г. е 946 лв., т.е. 72% от възнаграждението на колега на същата длъжност в държавно висше училище. Нещо повече, основната заплата на професор в БАН е по-ниска от основната заплата за асистент в държавно висше училище!

Дискриминацията към Академията продължава и в предвидената бюджетна субсидия за 2022 г., която за пореден път ще демотивира младите хора да изберат професионална реализация в БАН. Младите хора не са съгласни да следват една от най-тежките кариери и след 15-20 години упорит труд да получават под средната заплата за страната.

Въпреки приетите стратегически документи държавата продължава да не спазва поетите ангажименти за достигане на целевите нива за финансиране на НИРД като процент от БВП.

БАН отстоява авторитета си на водещата научноизследователска организация в страната. Според доклада на Постоянно действащата експертна комисия за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност във висшите училища и научните организации за 2020 г. Академията е класирана на първо място по критериите научни резултати и тяхното научно въздействие, включително патентна дейност; обществено и икономическо въздействие на научната дейност, както и по обща оценка на научната дейност. БАН генерира близо 40% от научната продукция на страната, а публикациите на нейните учени намират широк международен отзвук, мярка за което са десетките хиляди независими цитирания. В класацията на Университета в Станфорд през 2020 г. от изследователите, работещи в БАН, 25-има са сред първите два процента на най-влиятелните учени в света, а през 2021 г. броят им е 41. Това недвусмислено показва високия авторитет на учените от Академията сред световната научна общност и тяхната достойна роля в науката в международен мащаб.

През последните години БАН привлича допълнителни финансови средства, близки по размер на получаваната държавна субсидия. За 2020 г. субсидията е 107 142 627 лв., а допълнителните средства са 95 275 197 лв., от които около 30% са по програми на ЕС, за проекти, финансирани от европейски структурни и инвестиционни фондове или от други чуждестранни източници. Ала всеки, който работи в сферата на науката и иновациите, знае, че това са средства със строго предназначение и разпределение, които не могат да покрият дефицита за възнагражденията на учените.

БАН неизменно подкрепя държавата със своя експертен капацитет: поддържа 14 мониторингови мрежи, свързани със сеизмичната обстановка, състоянието на йоносферата и радиационния фон, Черно море и др.; участва в национални и международни експертни органи, в изготвянето на стратегически документи и експертни становища. БАН е неизменна част от решаването на проблемите на обществото, особено в ситуация на кризи. Ярък пример за това е участието на ключови експерти от БАН в овладяване на сегашната криза с Covid-19.

Ключова е и ролята на Академията в изпълнението на националните научни програми, на Националната пътна карта за научни инфраструктури, в изграждането на Центровете за върхови постижения и Центрове за компетентност, където БАН успешно си партнира с висшите училища. Това са дългосрочни стратегически обекти, в които се инвестират огромни средства за научна инфраструктура. Поради системното недофинансиране на човешкия потенциал обаче съществува реална опасност те да останат без изследователи и без инженерен персонал, т.е. без творците на наука и идеи!

Уважаеми дами и господа управляващи, призоваваме ви за спешен диалог – преди учените от БАН да предприемат дългосрочни ефективни протестни действия.

Декларацията е приета от ОС на БАН на 07.02.2022 г.