20.06.2023

ОБЯВА

Институтът за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН), с адрес: гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1, НК-1, отдава под наем площ от 3 кв. м, част от фоайе на първия етаж в сградата за монтиране на 3 бр. вендинг автомати, както следва: 1 бр. автомат за топли напитки, 1 бр. автомат за безалкохолни напитки и 1 бр. за пакетирани храни, като върху 1 кв. м площ може да се инсталира един брой вендинг автомат.

Участниците в процедурата за избор на наемател могат да предлагат наемане на част от площта, за монтиране на един или повече от един автомат.

Срокът, за който площите се отдават под наем е 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора.

Минималната месечна наемна цена е 15'00 € (петнадесет евро) за кв. м. без ДДС. В цената не са включени консумативни разходи за ел. енергия и вода.

Условия за участие:

 • продуктите, предлагани от вендинг автоматите следва да отговарят на изискванията на Закона за храните;
 • вендинг автоматите за безалкохолни напитки и пакетирани храни следва да предлагат комбинация от захарни и шоколадови изделия, кроасани, сандвичи, солени продукти, безалкохолни напитки и др.;
 • вендинг автоматите за топли напитки следва да предлагат минимум 18 вида напитки, от които минимум 4 (четири) вида кафе, включително нескафе, безкофеиново кафе, 2 (два) вида кафе на зърна, чай, мляко и др.;
 • участниците следва да осигурят непрестанен режим на работа на вендинг автоматите, с изключение на технологичните спирания, необходими за обслужването и зареждането им.

Участниците следва да представят оферта, включваща представяне на участника, ценова листа с предлаганите продукти и копие от удостоверения за техническите параметри, функционалността и произхода на вендинг автоматите, издадени от производителя или вносителя на същите.

Срокът за подаване на оферти е до 16:30 часа на 30.06.2023 г.

За допълнителна информация и оглед:
тел.: 02/988 35 03
имейл: office@space.bas.bg

Заявления за наемане на помещения, адресирани до Директора на ИКИТ-БАН се подават в деловодството на ИКИТ-БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:30 часа.

25.04.2023

ОБЯВА

Институтът за космически изследвания и технологии-БАН (ИКИТ-БАН), съгл. чл. 24, ал. 1 от Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН, обявява процедура за избор на наемател на части от имот находящ се в гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. "Хан Аспарух" № 38, с идентификатор 68850.513.652 по КККР, както следва:

 • Цех с идент. 68850.513.652.4 и площ от 401 кв.м.;
 • Складове, част от сграда с идент. 68850.513.652.2 – два с площ от по 18 кв.м. и един от 24 кв.м.;
 • Цех с идент. 68850.513.652.10 и площ от 152 кв.м.;
 • Помещения към цех с идент. 68850.513.652.10 – две, с площ от 16 и 20 кв. м.;
 • Помещение с идент. 68850.513.652.11 и площ от 15 кв.м.

Предназначение на имота: за складови нужди и/или производствена дейност.

Месечна наемна цена за производствени и складови помещения: 3,00 евро на кв.м. без ДДС.

В цената не са включени консумативните разходи.

При подписване на договор наемателят превежда на наемодателя депозит в размер на 1 (един) месечен наем, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Срок на договора за наем: 3 (три) години.

Ред за кандидатстване: Всички заинтересувани лица следва да подадат писмено Заявление до Директора на ИКИТ-БАН на адрес: гр. София, ул. акад. "Г. Бончев", бл. 1 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа или по пощата/куриер, като кандидат-наемателят посочва обявата по която кандидатства, помещенията, които желае да наеме, цената, която предлага, целта на ползване, имейл за обратна връзка и срок на договора за наем – 3 (три) години.

Краен срок за подаване на заявления: 7 (седем) дни от датата на публикуване на настоящата обява.

Телефон за допълнителна информация и оглед: 0876/777-694, доц. Алексей Стоев.

21.06.2021

ОБЯВА

Институтът за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН), с адрес: гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1, съгл. чл. 24, ал. 1 от Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН, обявява процедура за избор на наемател на помещение за складови нужди и/или производствена дейност, находящо се в гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 72, Научен комплекс – 2 на БАН, бл. 1-Б, с обща площ от 142 кв.м., в която са включени и всички прилежащи към имота площи, срещу минимална месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 2.50 евро (две евро и петдесет евроцента) на кв. м. без ДДС и срок на договора – 3 (три) години. В цената не са включени консумативните разходи.

Срокът за подаване на оферти е седемдневен от датата на публикуването на настоящата обява.

Офертите се представят в Деловодството на ИКИТ-БАН, гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1 или на имейл office@space.bas.bg – в свободен текст, като кандидат-наемателят посочва по кое обявление кандидатства, цената, която предлага, целта на ползване, имейл за обратна връзка и срок на договора за наем – 3 (три) години.

При подписване на договор наемателят превежда на наемодателя депозит в размер на 1 (един) месечен наем, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Тел. за контакт: 0884 89 77 31, М. Генев – юрисконсулт на ИКИТ-БАН.

06.01.2021

ОБЯВА

Институтът за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН), с адрес: гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1, съгл. чл. 24, ал. 1 от Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН, обявява процедура за избор на наемател на помещение, находящо се в югоизточния ъгъл на 1 етаж на сградата (бивша дърводелска работилница), представляващо помещение за производствени нужди с обща площ 56 (петдесет и шест) кв. м. и стая № 211, находяща се на 2 етаж и представляваща офисно помещение с обща площ 20 (двадесет) кв. м., срещу минимална месечна наемна цена в размер на левовата равностойност, както следва:

 • За производственото помещение – 2,50 (две цяло и петдесет) евро на кв. м. без ДДС;
 • За стая № 211 – 4 (четири) евро на кв. м. без ДДС.

В цената не са включени консумативните разходи.

Помещенията се отдават под наем за срок от 2 (две) години.

Срокът за подаване на оферти е седемдневен от датата на публикуването на настоящата обява.

Офертите се представят в Деловодството на ИКИТ-БАН, гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1 или на имейл office@space.bas.bg – в свободен текст, като кандидат-наемателят посочва по кое обявление кандидатства, цената, която предлага, целта на ползване, имейл за обратна връзка и срок на договора за наем – 2 (две) години.

При подписване на договор наемателят превежда на наемодателя депозит в размер на 1 (един) месечен наем, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Тел. за контакт: 0884 89 77 31, М. Генев – юрисконсулт на ИКИТ-БАН.

16.06.2020

ОБЯВА

Институтът за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН), с адрес: гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1, съгл. чл. 24, ал. 1 от Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН, обявява процедура за избор на наемател на помещение представляващо склад, находящо се в гр. София, ул. "Шипченски проход" № 56, в НК-1 на БАН, с обща площ от 35 кв.м., в която са включени и всички прилежащи към имота площи, срещу минимална месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 3 евро (три евро) на кв. м. без ДДС и срок на договора – 1 (една) година. В цената не са включени консумативните разходи.

Срокът за подаване на оферти е 7-дневен от датата на публикуването на настоящата обява.

Офертите се представят в Деловодството на ИКИТ-БАН, гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1 или на имейл office@space.bas.bg – в свободен текст, като кандидат-наемателят посочва по кое обявление кандидатства, цената, която предлага, целта на ползване, имейл за обратна връзка и срок на договора за наем – 1 (една) година.

При подписване на договор наемателят превежда на наемодателя депозит в размер на 1 (един) месечен наем, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Тел. за контакт: 0884 89 77 31, М. Генев – юрисконсулт на ИКИТ-БАН.

15.05.2020

ОБЯВА

Институтът за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН), с адрес: гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1, съгл. чл. 24, ал. 1 от Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН, обявява процедура за избор на наемател на:

 • Помещение, представляващо барче на първия етаж на сградата – с оглед ползването му за кафе-клуб, с обща площ от 73 кв.м., в която са включени и всички прилежащи части, срещу минимална месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 2 (две) евро на кв. м. без ДДС, при договореност за преференциални цени за служители на ИКИТ-БАН. В цената не са включени консумативните разходи;
 • Възможност за наемане и на допълнителен 1 кв.м. част от фоайето пред входа на барчето, за поставяне на един брой вендинг машина – автомат за топли напитки, срещу минимална месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 5 (пет) евро за кв. м. без ДДС. В цената не са включени консумативните разходи.

Срокът за подаване на оферти е 7-дневен от датата на публикуването на настоящата обява.

Офертите се представят в Деловодството на Института за космически изследвания и технологии при БАН, гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1 или на имейл office@space.bas.bg – в свободен текст, като кандидат-наемателят посочва по кое обявление кандидатства, цената, която предлага, целта на ползване, имейл за обратна връзка и уточнява срок на договора за наем – до 3 (три) години.

При подписване на договор наемателят превежда на наемодателя депозит в размер на 1 (един) месечен наем, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок за който може да се сключва договор за наем е 3 (три) години.

Тел. за контакт: 0884 89 77 31, М. Генев – юрисконсулт на ИКИТ-БАН.

15.05.2020

ОБЯВА

Институтът за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН), с адрес: гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1, съгл. чл. 24, ал. 1 от Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН, обявява процедура за избор на наемател на помещение представляващо стая № 2, находящо се в гр. София, ул. „Шипченски проход“ № 56, с оглед ползване за склад, с обща площ от 16 кв.м., срещу месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 3,5 евро (три евро и петдесет евроцента) на кв. м. без ДДС. В цената не са включени консумативните разходи.

Срокът за подаване на оферти е 7-дневен от датата на публикуването на настоящата обява.

Офертите се представят в Деловодството на Института за космически изследвания и технологии при БАН, гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1 или на имейл office@space.bas.bg – в свободен текст, като кандидат-наемателят посочва по кое обявление кандидатства, цената, която предлага, целта на ползване, имейл за обратна връзка и уточнява срок на договора за наем – до 3 (три) години.

При подписване на договор наемателят превежда на наемодателя депозит в размер на 1 (един) месечен наем, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок за който може да се сключва договор за наем е 3 (три) години.

Тел. за контакт: 0884 89 77 31, Маноел Генев – юрисконсулт на ИКИТ-БАН.

13.04.2020

ОБЯВА

Институтът за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН), с адрес: гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1, съгл. чл. 24, ал. 1 от Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН, обявява процедура за избор на наемател на помещение представляващо част от коридор на 3-тия етаж на сградата. Общата отдавана под наем площ е 1 (един) кв. м. и е предназначена за поставяне на един брой вендинг машина – автомат за топли напитки, който да обслужва служителите.

Минималната месечна наемна цена е в размер на левовата равностойност на 5 (пет) евро за кв. м. без ДДС. В цената не са включени консумативните разходи.

Срокът за подаване на оферти е 10-дневен от датата на публикуването на настоящата обява.

Оферти могат да се подават на имейл office@space.bas.bg – в свободен текст, като кандидат-наемателят посочва по кое обявление кандидатства, цената, която предлага, целта на ползване, имейл за обратна връзка и уточнява срок на договора за наем – до 3 (три) години. Приемат се само сканирани подписани и подпечатани оферти или подписани с КЕП!

При подписване на договор наемателят превежда на наемодателя депозит в размер на 1 (един) месечен наем, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок за който може да се сключва договор за наем е 3 (три) години.

Тел. за контакт: 0884 89 77 31, Маноел Генев – юрисконсулт на ИКИТ-БАН.

21.02.2020

ОБЯВА

Институтът за космически изследвания и технологии при БАН, с адрес: гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1, съгл. чл. 24, ал. 1 от Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН, обявява процедура за избор на наемател на помещение представляващо част от коридор на 4-тия етаж на сградата. Общата отдавана под наем площ е 1 (един) кв. м. и е предназначена за поставяне на един брой вендинг машина – автомат за топли напитки, който да обслужва служителите.

Минималната месечна наемна цена е в размер на левовата равностойност на 5 (пет) евро за кв. м. без ДДС. В цената не са включени консумативните разходи.

Срокът за подаване на оферти е 7-дневен от датата на публикуването на настоящата обява.

Офертите се представят в Деловодството на Института за космически изследвания и технологии при БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 1.

При подписване на договор наемателят превежда на наемодателя депозит в размер на 1 (един) месечен наем, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок за който може да се сключва договор за наем е 3 (три) години.

Тел. за контакт: 0884 89 77 31, Маноел Генев – юрисконсулт на ИКИТ-БАН.

11.10.2019

Обществена поръчка

Обява № ОП 2 от 11.10.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:  „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в България и чужбина за нуждите на ИКИТ-БАН“.

Преписка идентиф. номер ОП 2 от 2019 г.

Дата на създаване: 11.10.2019 г.

Обява № ОП 2 от 11.10.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП (Публикувано на 11.10.2019 г.)
Обява № ОП 2 от 11.10.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП (Публикувано на 11.10.2019 г.)
Документация изх. номер 1024 от 11.10.2019 г. към Обява № ОП 2 от 11.10.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП (Публикувано на 11.10.2019 г.)
Документация изх. номер 1024 от 11.10.2019 г. към Обява № ОП 2 от 11.10.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП (Публикувано на 11.10.2019 г.)
Съобщение за датата, часа и мястото на публично провеждане на жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по обществена поръчка на ИКИТ-БАН – Обява № ОП 2 от 11.10.2019 г. във връзка с чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. (Публикувано на 31.10.2019 г. в 12:30 часа)
Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия с приложени към Протокола ПРАВИЛА за публично провеждане на жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, както и определяне на участниците класирани на второ и трето място по обществената поръчка (Публикувано на 12.11.2019 г.)

Договор № 37 от 29.11.2019 г. за изпълнение на поръчката (Публикувано на 23.12.2019 г.)

Приложения № 1 - № 4 към Договор № 37 от 29.11.2019 г. (Публикувано на 23.12.2019 г.)

19.08.2019

Обществена поръчка

Обществена поръчка с предмет „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г.

Връзка към поканата

Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка №  23/29.07.2019
Приложение 1 към Договора – Техническа спецификация
Приложение 1б към Договора – Прогнозно потребление
Приложения 2 и 3 към Договора
Декларация за конфиденциалност от 01.08.2019
Обявление за възложена поръчка № 829/19.08.2019
Допълнително споразумение № 1 към Договор № 23 от 29.07.2019 г. (публикувано на 11.01.2021)
Обявление за изменение (публикувано на 11.01.2021)
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет "Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН" (публикувано на 24.08.2021)

01.06.2015

Обществена поръчка

ИКИТ-БАН обявава обществена поръчка за "Доставка на електроенергия" по оферти за излизане на свободня пазар. Срок заприемане на документи 08.06.2015 г.

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

Доставка на оборудване по проект “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)”, с обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полеви измерителен комплекс (ПИК)
Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за обработка и анализ на данни (ЛОАД)
Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО)

Решение № 15/28.01.2014 г. за откриване на процедурата
Обявление за обществена поръчка
Документация за участие в процедурата

"Пр. АОП № 02319-2014-0001"

07.08.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване по проект “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)”, с обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полеви измерителен комплекс (ПИК);
Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за обработка и анализ на данни (ЛОАД);
Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО)”, открита с решение № 15/28.01.2014 г., изменено с решение № 96/10.7.2014 г. на директора на ИКИТ-БАН, пр. АОП № 02319-2014-001,
ОБЯВЯВА,
че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения ще се състои на 11.08.2014 г. (понеделник) от 10:00 ч. в зала 309 в сградата на Института за космически изследвания и технологии при БАН, находяща се в гр. София, ул. акад. Г. Бончев, бл. 1.

Съобщение ценови предложения

10.07.2014

СЪОБЩЕНИЕ

ИКИТ-БАН уведомява всички заинтересовани лица, че с оглед приключилата процедура по обжалване на Решение № 15/28.12.2013 г. на директора на ИКИТ-БАН, в Регистъра на обществени поръчки е публикувано Решение за промяна на Обявлението и Документацията за участие в процедурата, с което обявените в процедурата срокове са удължени.

Решение за промяна
Уведомително писмо