11.10.2019

Обществена поръчка

Обява № ОП 2 от 11.10.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:  „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в България и чужбина за нуждите на ИКИТ-БАН“.

Преписка идентиф. номер ОП 2 от 2019 г.

Дата на създаване: 11.10.2019 г.

Обява № ОП 2 от 11.10.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП (Публикувано на 11.10.2019 г.)
Обява № ОП 2 от 11.10.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП (Публикувано на 11.10.2019 г.)
Документация изх. номер 1024 от 11.10.2019 г. към Обява № ОП 2 от 11.10.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП (Публикувано на 11.10.2019 г.)
Документация изх. номер 1024 от 11.10.2019 г. към Обява № ОП 2 от 11.10.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП (Публикувано на 11.10.2019 г.)
Съобщение за датата, часа и мястото на публично провеждане на жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по обществена поръчка на ИКИТ-БАН – Обява № ОП 2 от 11.10.2019 г. във връзка с чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. (Публикувано на 31.10.2019 г. в 12:30 часа)
Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия с приложени към Протокола ПРАВИЛА за публично провеждане на жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, както и определяне на участниците класирани на второ и трето място по обществената поръчка (Публикувано на 12.11.2019 г.)

Договор № 37 от 29.11.2019 г. за изпълнение на поръчката (Публикувано на 23.12.2019 г.)

Приложения № 1 - № 4 към Договор № 37 от 29.11.2019 г. (Публикувано на 23.12.2019 г.)

19.08.2019

Обществена поръчка

Обществена поръчка с предмет „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г.

Връзка към поканата

Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка №  23/29.07.2019
Приложение 1 към Договора – Техническа спецификация
Приложение 1б към Договора – Прогнозно потребление
Приложения 2 и 3 към Договора
Декларация за конфиденциалност от 01.08.2019
Обявление за възложена поръчка № 829/19.08.2019

01.06.2015

Обществена поръчка

ИКИТ-БАН обявава обществена поръчка за "Доставка на електроенергия" по оферти за излизане на свободня пазар. Срок заприемане на документи 08.06.2015 г.

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

Доставка на оборудване по проект “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)”, с обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полеви измерителен комплекс (ПИК)
Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за обработка и анализ на данни (ЛОАД)
Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО)

Решение № 15/28.01.2014 г. за откриване на процедурата
Обявление за обществена поръчка
Документация за участие в процедурата

"Пр. АОП № 02319-2014-0001"

07.08.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване по проект “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)”, с обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полеви измерителен комплекс (ПИК);
Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за обработка и анализ на данни (ЛОАД);
Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО)”, открита с решение № 15/28.01.2014 г., изменено с решение № 96/10.7.2014 г. на директора на ИКИТ-БАН, пр. АОП № 02319-2014-001,
ОБЯВЯВА,
че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения ще се състои на 11.08.2014 г. (понеделник) от 10:00 ч. в зала 309 в сградата на Института за космически изследвания и технологии при БАН, находяща се в гр. София, ул. акад. Г. Бончев, бл. 1.

Съобщение ценови предложения

10.07.2014

СЪОБЩЕНИЕ

ИКИТ-БАН уведомява всички заинтересовани лица, че с оглед приключилата процедура по обжалване на Решение № 15/28.12.2013 г. на директора на ИКИТ-БАН, в Регистъра на обществени поръчки е публикувано Решение за промяна на Обявлението и Документацията за участие в процедурата, с което обявените в процедурата срокове са удължени.

Решение за промяна
Уведомително писмо