ESA-PECS

Международни програми

 • Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities in the regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing Links with GEO related initiatives towards GEOSS (GEO-CRADLE)
 • Cooperation Of Space NCPs as a Means to Optimise Services under Horizon 2020 plus (COSMOS2020plus)
 • Програма "Коперник"/ Националната база данни „КОРИНЕ земно покритие 2018 (COPERNICUS/CLC2018)
 • Cooperation Of Space NCPs as a Means to Optimise Services under Horizon 2020 (COSMOS2020)
 • Learning Toxicology through Open Educational Resources (TOXOER)
 • Innovative optical Tools for proximal sensing of ecophysiological processes (OPTIMISE)
 • Изготовление, испытания и поставка образца ЛО блока дозиметра „Люлин-МО“. Участие в физических калибровках образцов блоков дозимера „Люлин-МО“. Переквалификация образца КДО до уровня ЛО-2. Участие в испытаниях и физических калибровках блока дозиметра в составе прибора ФРЕНД
 • Crop Monitoring using PROBA-V 100m S10 products on Zlatia test site – Bulgaria
 • International Space Weather Initiative (ISWI)
 • European Network Exploring Research into Geospatial Information Crowdsourcing: software and methodologies for harnessing geographic information from the crowd (ENERGIC)
 • За по-пълна оценка на влиянието на слънчевата изменчивост върху земния климат

ЕБР

 • Развитие на нови технологии за аерокосмически дистанционни изследвания на земната повърхност (Аерокосм-10)
 • Разработване на информационни технологии и инфраструктури за целите на аерокосмическите дистанционни изследвания на Земята (Инфраструктура)
 • Оптимизация на повърхностните свойства на алуминиеви сплави с перспективи за наземни и аерокосмически приложения
 • Осем канален електростимулатор за лечение на исхемична болест на сърцето
 • Изследване в приповърхностната зона на плазмено- вълновите процеси на взаимодействие на орбитални станции (свръхголеми космически апарати) с йоносферата (шифър Обстановка) (Взаимодействие)
 • Совместный анализ спутниковых и наземных данныхпо регистрации ультранизкочастотных электромагнитныхполей для диагостики эфектов солнечной и сейсмической актияности в околоземном космическом пространстве (ШУМАН)
 • Изследование при поверхностных процессов поляризации космических аппаратов (Заряд)
 • Исследование динамики распределения дозовых характеристик ионизирующего космического излучения в антроморфозном фантоме на МКС в рамках международного эксперимента „Матрешка-Р“ (Фантом - Доза)
 • Изследване на биологически значими характеристики на космическото йонизиращо излъчване с използване на дозиметъра “РД3 Б3“ на спътника "Бион-М"2 (РД3 Б3)
 • Слънчев вятър по време на периоди на дълбок слънчев минимум и неговото въздействие върху геомагнитната активност
 • Исследование радиационных условий на трассе Земля-Марс, на околомарсианской орбите и на поверхности Марса в рамках проекта „Экзо-Марс“ (Экзо-Марс)
 • Изследване на динамиката на дозата и потока в тъканно- еквивалентен фантом на руския сегмент на МКС по данни от прибора Люлин-5 Люлин-5 (Люлин-5)
 • Аерокосмически регионален екологичен мониторинг на Черно Море (Монитор –ЧМ)
 • Изучение процессов формирования магнитосферных плазменных конфигураций по данным проектов ИНТЕРБОЛ и CLUSTER (Магнитоплазма)
 • Сърфатронно ускорение на релативистки заредени частици от пакети електромагнитни вълни в космическа плазма (Сърфатрон)
 • Медико-биологически проблеми свързани със слънчевата активност (Хелиобиология)
 • Изследване на електромагнитни полета и взаимодействие на вълни и частици във вътрешната магнитосфера на Земята (Вълна - Р)

Фонд Научни Изследвания

МОН – БАН "Млади учени и докторанти"

 • Моделиране и картографиране на хлорофилно и азотно съдържание на посеви от зимна пшеница чрез многоканални сателитни изображения
 • Оценка на състоянието на посеви от зимна рапица в Североизточна България чрез спътникови и наземни данни
 • Хибриден модел за определяне на прогнозен статус на екосистемните услуги в условия на променяща се природна среда с използване на дистанционни методи и ГИС
 • Диференциран подход при мониторинг на наводнения и снежна покривка на базата на аерокосмически данни в различни спектрални диапазони
 • Моделиране на възстановителните процеси на горски екосистеми след пожар на базата на ортогонализация на многоспектрални спътникови данни
 • Изследване на радиационните условия в междупланетното пространство и в орбита около Марс в низходящата фаза на 24-и цикъл на слънчевата активност
 • Прецизно моделиране на движението на плаващите тръстикови острови в езерото Сребърна с помощта на спътникови оптични и SAR данни през различните сезони
 • Прилагане на иновативен, интегриран подход, използващ радарни и оптични спътникови данни за изследване на определящи индикатори на почвата, свързани с процесите на деградация
 • Изследване на последствията и състоянието на горски екосистеми след пожар чрез използване на дистанционни аерокосмически методи и данни
 • Тестване на методи за цифрова обработка на спътникови изображения за откриване на промени в горските територии
 • Вариации на фоновия слънчев вятър по спътникови и наземни данни

Оперативни програми

 • Разработване на иновативен дрон с удължено полетно време и височинен обхват
 • Въвеждане на изследователски подход в обучението по астрономия, космическа физика и подготовката за олимпиади по физика и астрономия
 • Предоставяне на услуги за оглед и видеозаснемане на обекти от електропреносната мрежа, чрез използване на БЛА
 • Космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на полигон „Змейово“
 • Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)
 • Повишаване на квалификацията на докторанти и млади учени в областта на мониторинга на природните бедствия и явленията свързани с космическото време
 • Укрепване и разширяване на Офис за трансфер на аеро-космически технологии в областта на защита здравето на гражданите при бедствия