Защитата на дисертационен труд на маг. Милен Чанев – докторант, редовна форма на обучение на тема: "Определяне на биомасата и добива на посеви от лимец, отглеждани в условия на биологично земеделие, чрез дистанционни методи", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 25.10.2022 г. (вторник) от 14:00 ч. в зала № 309 на ІІІ етаж на бл. 1 в Научния комплекс на БАН – 4-ти километър.

Научно жури в състав:

Председател: проф. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от проф. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН
 2. Рецензия от проф. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от проф. дссн Мартин Банов – ИПАЗР "Никола Пушкаров"
 2. Становище от проф. д-р Дарина Вълчева – Институт по земеделие, Карнобат, ССА
 3. Рецензия от проф. дссн Никола Колев – Русенски Университет

Резервен член: доц. д-р Боряна Дюлгерова – Институт по земеделие, Карнобат, ССА

Материали по защитата:

Автореферат

Защитата на дисертационен труд на маг. Илина Каменова – докторант, задочна форма на обучение на тема: "Моделиране и картографиране на биофизични и биохимични параметри на посеви от зимна пшеница на базата на сателитни изображения", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 24.10.2022 г. (понеделник) от 14:00 ч. в зала № 309 на ІІІ етаж на бл. 1 в Научния комплекс на БАН – 4-ти километър.

Научно жури в състав:

Председател: проф. Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Рецензия от проф. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН
 2. Становище от доц. д-р Петър Димитров – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от проф. дссн Мартин Банов – ИПАЗР "Никола Пушкаров"
 2. Рецензия от доц. д-р Милена Керчева – ИПАЗР "Никола Пушкаров"
 3. Становище от доц. д-р Георги Железов – НИГГГ – БАН

Резервен член: проф. д-р Стоян Недков – НИГГГ – БАН

Материали по защитата:

Автореферат

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (нови материали и технологии за космически експерименти и работа в екстремни условия)"

публикуван в Държавен вестник брой 43 | 10.06.2022 г. (стр. 67, № 3407)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Рецензия от проф. дтн Георги Сотиров – ИКИТ-БАН
 2. Становище от проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН
 3. Становище от доц. д-р Аделина Митева – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. д-р Зоя Чифлиджанова-Хубенова – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от проф. д-р Румен Янков – ИМ – БАН
 2. Рецензия от проф. д-р Любомир Анестиев – ИМСТЦХА – БАН
 3. Становище от доц. д-р Валерия Стоянова – ИФХ-БАН
 4. Становище от доц. д-р Ваня Дякова – ИМСТЦХА – БАН

Резервен член: проф. д-р Стойко Гюров – ИМСТЦХА – БАН

Кандидат:
гл. ас. д-р Анна Димитрова Бузекова-Пенкова - Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. "Науки за Земята"; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите"

публикуван в Държавен вестник брой 43 | 10.06.2022 г. (стр. 67, № 3407)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от проф. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН
 2. Рецензия от проф. д-р Деница Борисова – ИКИТ-БАН
 3. Становище от доц. д-р Даниела Аветисян – ИКИТ-БАН

Резервен член: доц. д-р Александър Гиков – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от проф. дгмн Стефан Димовски – МГУ "Св. Ив. Рилски"
 2. Рецензия от проф. дссн Никола Колев – Русенски университет "Ангел Кънчев"
 3. Становище от проф. д-р Марияна Николова – НИГГГ-БАН
 4. Становище от доц. д-р Николай Димитров – НИГГГ-БАН

Резервен член: доц. д-р Мила Атанасова-Златарева – НИГГГ-БАН

Кандидат:
гл. ас. д-р Венцеслав Димитров - Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. "Физически науки"; научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство"

публикуван в Държавен вестник брой 29 | 12.04.2022 г. (стр. 117, № 2220)

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р Костадинка Колева – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от проф. д.ф.н. Йорданка Семкова – ИКИТ-БАН
 2. Становище от проф. д-р Венета Гинева – ИКИТ-БАН
 3. Рецензия от доц. д-р Костадинка Колева – ИКИТ-БАН
 4. Становище от проф. д-р Катя Георгиева – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. д-р Боян Киров – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от проф. д.ф.н. Петко Неновски – НИГГГ-БАН
 2. Рецензия от проф. д-р Цветан Георгиев – Нов български университет
 3. Рецензия от доц. д-р Борис Комитов – Институт по астрономия с НАО – БАН

Резервен член: проф. д.ф.н. Александър Благоев – СУ "Св. Кл. Охридски", Физически факултет

Кандидат:
доц. д-р Мария Маджарска-Тайсън - Резюмета на трудовете

Защитата на дисертационен труд на инж. Венцеслав Димитров – докторант, свободна форма на обучение на тема: "Оценяване на тематичната точност на пространствени данни за земното покритие, получено от спътникови изображения, чрез качествено-количествен подход", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 24.06.2022 г. (петък) от 14:00 ч. в зала № 309 на ІІІ етаж на бл. 1 в Научния комплекс на БАН – 4-ти километър.

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Деница Борисова – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Рецензия от проф. д-р Деница Борисова – ИКИТ-БАН
 2. Становище от доц. д-р Христо Николов – ИКИТ-БАН

Резервен член: доц. д-р Даниела Аветисян – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Рецензия от проф. дссн Никола Колев – Русенски университет "Ангел Кънчев"
 2. Становище от проф. д-р Юлин Тепелиев – Лесотехнически университет
 3. Становище от доц. д-р Радка Колева – Лесотехнически университет

Резервен член: доц. д-р Веселина Господинова – Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски"

Материали по защитата:

Автореферат

Защитата на дисертационен труд на ас. Андрей Стоянов – докторант, задочна форма на обучение на тема: "Приложение на мултидисциплинарен подход за мониторинг и пространствено-времеви анализ на горска растителност и наводнени територии на база аерокосмически данни и дистанционни изследвания", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 29.06.2022 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала № 309 на ІІІ етаж на бл. 1 в Научния комплекс на БАН – 4-ти километър.

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Рецензия от проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН
 2. Становище от доц. д-р Деян Гочев – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Рецензия от проф. дссн Никола Колев – Русенски университет "Ангел Кънчев"
 2. Становище от проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ "Св. Ив. Рилски"
 3. Становище от доц. д-р Ралица Берберова – Нов български университет

Резервен член: доц. д-р Георги Железов – НИГГГ-БАН

Материали по защитата:

Автореферат

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4 Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите"

публикуван в Държавен вестник брой 96 | 19.11.2021 г. (стр. 53, № 7031)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН
 2. Становище от проф. дтн Георги Сотиров – ИКИТ-БАН
 3. Рецензия от проф. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от чл.-кор. Николай Милошев – НИГГГ-БАН
 2. Рецензия от проф. дссн Никола Колев – РУ "Ангел Кънчев"
 3. Рецензия от проф. дгн Стефан Димовски – МГУ "Св. Иван Рилски"
 4. Становище от доц. д-р Петя Трифонова – НИГГГ-БАН

Резервен член: проф. д-р Петя Копринкова-Христова – ИИКТ-БАН

Кандидат:
доц. д-р Деница Борисова - Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. "Науки за Земята"; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите"

публикуван в Държавен вестник брой 86 | 15.10.2021 г. (стр. 106, № 5994)

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р Деница Борисова – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Рецензия от доц. д-р Деница Борисова – ИКИТ-БАН
 2. Становище от проф. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. д-р Димитър Теодосиев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от проф. д-р Асен Асенов – СУ "Св. Кл. Охридски", ГГФ, Катедра – Ландшафтна екология и опазване на природната среда
 2. Становище от проф. д-р Марияна Любенова – СУ "Св. Кл. Охридски", БФ, Катедра – Екология и опазване на природната среда
 3. Становище от доц. д-р Биляна Борисова – СУ "Св. Кл. Охридски", ГГФ, Катедра - Ландшафтна екология и опазване на природната среда
 4. Становище от доц. д-р Георги Железов – НИГГГ-БАН
 5. Рецензия от проф. д-р Стоян Недков – НИГГГ-БАН

Резервен член: проф. д.н. Стефан Димовски – МГУ "Св. Ив. Рилски"

Кандидат:
ас. д-р Даниела Аветисян - Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4 Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите"

публикуван в Държавен вестник брой 62 | 27.07.2021 г. (стр. 93, № 4458)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН
 2. Рецензия от проф. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН
 3. Становище от проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. д-р Димитър Теодосиев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски"
 2. Становище от проф. д-р Мартин Банов – ИПАЗР "Никола Пушкаров"-ССА
 3. Рецензия от проф. дссн Никола Колев – РУ "Ангел Кънчев"
 4. Рецензия от доц. д-р Георги Железов – НИГГГ-БАН

Резервен член: доц. д-р Ралица Берберова – НБУ

Кандидат:
доц. д-р Лъчезар Филчев - Резюмета на трудовете

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност "Динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати"

публикуван в Държавен вестник брой 41 | 18.05.2021 г. (стр. 155, № 3044)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Георги Сотиров – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от проф. дтн Петър Гецов – ИКИТ-БАН
 2. Рецензия от проф. дтн Георги Сотиров – ИКИТ-БАН
 3. Становище от проф. д-р Павел Пенев – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от проф. д-р Махаил Тодоров – ТУ – София
 2. Рецензия от проф. д-р Огнян Стойков – НВУ "В. Левски"
 3. Становище от доц. д-р Даньо Лалов – ВВУ "Г. Бенковски"
 4. Становище от доц. д-р Асен Маринов – ВВУ "Г. Бенковски"

Резервен член: доц. д-р Мартин Камбушев – ВВУ "Г. Бенковски"

Кандидат:
асистент д-р Николай Загорски - Резюмета на трудовете

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика; научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление" (човекомашинни системи)

публикуван в Държавен вестник брой 41 | 18.05.2021 г. (стр. 155, № 3044)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Рецензия от проф. дтн. Петър Гецов – ИКИТ-БАН
 2. Становище от проф. дтн Георги Сотиров – ИКИТ-БАН
 3. Становище от проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. дн Димитър Недялков – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Рецензия от проф. дтн Атанас Начев – факултет "Информационни науки" на Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
 2. Рецензия от проф. дтн Христо Христов – Институт по отбрана "Проф. Цв. Лазаров"
 3. Становище от проф. д-р Марин Маринов – ВВУ "Г. Бенковски"
 4. Становище от проф. д-р Любомир Алексиев – Военномедицинска академия - София

Резервен член: проф. д-р Красимир Калев – ВВУ "Васил Левски", "Артилерия, ПВО и КИС", Шумен

Кандидат:
доц. д-р Зоя Владимирова Чифлиджанова-Хубенова - Резюмета на трудовете

Защитата на дисертационен труд на маг. Александър Йосифов – докторант, задочна форма на обучение на тема: "Квантово-коригирани черни дупки и кюбити", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност "Астрофизика и звездна астрономия",
ще се проведе на 24.09.2021 г. (петък) от 14:00 ч. в зала № 309 на ІІІ етаж на бл. 1 в Научния комплекс на БАН – 4-ти километър.

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р Петър Тонев – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от доц. д-р Петър Тонев – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. д-р Димитър Теодосиев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Рецензия от проф. д.фз.н. Радослав Заманов – ИА с НАО, БАН
 2. Становище от член. кор. проф. Петър Велинов – БАН
 3. Рецензия от проф. д-р Драгомир Марчев – Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"
 4. Становище от доц. д-р Доротея Василева – Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"

Резервен член: доц. д-р Кирил Стоянов – ИА с НАО, БАН

Материали по защитата:

Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Иван Димитров – докторант, свободна форма на обучение на тема: "Цифров модел на военния лагер на Аспарух край село Никулицел – област Тулча, Румъния", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 12.05.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 309 на ІІІ етаж на бл. 1 в Научния комплекс на БАН – 4-ти километър.

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН
 2. Рецензия от проф. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН

Резервен член: доц. д-р Деян Гочев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Рецензия от проф. дссн Никола Колев – Институт по почвознание "Н. Пушкаров", ССА
 2. Становище от проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ "Св. Ив. Рилски"
 3. Становище от доц. д-р Георги Железов – НИГГГ–БАН

Резервен член: доц. д-р Орлин Димитров – И-т по океанология – БАН

Материали по защитата:

Автореферат

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (охарактеризиране на материали за космически приложения)"

публикуван в Държавен вестник брой 100 | 24.11.2020 г. (стр. 67, № 8925)

Научно жури в състав:

Председател: чл.-кор. Петър Гецов – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Рецензия от чл.-кор. Петър Гецов – ИКИТ-БАН
 2. Становище от проф. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН
 3. Становище от проф. дфн Корнели Григоров – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Рецензия от проф. д-р Мара Кандева-Иванова – ТУ – София
 2. Становище от доц. д-р Светлана Янева – Институт по Металознание – БАН
 3. Становище от доц. д-р Валерия Стоянова – Институт по Физико-Химия – БАН
 4. Становище от доц. д-р Георги Авдеев – Институт по Физико-Химия – БАН

Резервен член: доц. Милена Георгиева – СУ – София

Кандидат:

гл. ас. д-р Анна Петрова - Резюмета на трудовете

5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (разработване на материали за наземни и космически приложения)"

публикуван в Държавен вестник брой 100 | 24.11.2020 г. (стр. 67, № 8925)

Научно жури в състав:

Председател: проф. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от чл.-кор. Петър Гецов – ИКИТ-БАН
 2. Рецензия от проф. дтн Георги Сотиров – ИКИТ-БАН
 3. Становище от проф. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. дфн Корнели Григоров – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Рецензия от проф. дфн Дориана Димова-Малиновска – ЦЛСНЕИ-БАН
 2. Становище от проф. д-р Мара Кандева-Иванова – ТУ – София
 3. Становище от проф. д-р Пламен Петков – ХТМУ – София
 4. Становище от проф. д-р Пламен Стефанов – ИОНХ-БАН

Резервен член: доц. д-р Красимир Костов – ИОНХ-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Аделина Митева - Резюмета на трудовете

Защитата на дисертационен труд на ас. Десислава Ганева – Кирякова – докторант, редовна форма на обучение на тема: "Оценка на състоянието на посеви от зимна рапица в Североизточна България чрез спътникови и наземни данни", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 27.01.2021 г. от 14:00 ч. в зала № 309 на ІІІ етаж на бл. 1 в Научния комплекс на БАН – 4-ти километър.

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН
 2. Становище от проф. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН

Резервен член: доц. д-р Петър Димитров – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Рецензия от проф. д-р Мартин Банов – Селскостопанска академия
 2. Становище от проф. д-р Стоян Недков – НИГГГ – БАН
 3. Рецензия от доц. д-р Милена Керчева – ИПАЗР "Н. Пушкаров", ССА

Резервен член: доц. д-р Ралица Берберова – НБУ

Материали по защитата:

Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Пламен Георгиев Трендафилов – докторант самостоятелна форма на обучение на тема: "Синтез и изследване на специализирани системи за близка радиолокация", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.2 Електроника, електротехника и автоматика; научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление" (космически изследвания), ще се проведе на 28.01.2021 г. от 14:00 ч. в зала № 309 на ІІІ етаж на бл. 1 в Научния комплекс на БАН – 4-ти километър.

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Георги Сотиров – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Рецензия от проф. дтн Георги Сотиров – ИКИТ-БАН
 2. Становище от доц. д-р Петър Генов – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. д-р Пламен Ангелов – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Рецензия от проф. дтн Боян Петков – Министерство на отбраната
 2. Становище от проф. д-р Марин Маринов – ВВВУ "Г. Бенковски" - Долна Митрополия
 3. Становище от доц. Божидар Тишев – Институт по оптика

Резервен член: доц. д-р Тенчо Костов – ВВВУ "Г. Бенковски" - Долна Митрополия

Материали по защитата:

Автореферат

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите"

публикуван в Държавен вестник брой 56 | 23.06.2020 г. (стр. 88, № 4551)

Научно жури в състав:

Председател: проф. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН     BGEN
 2. Становище от проф. д-р Румен Недков – ИКИТ-БАН     BGEN
 3. Становище от доц. д-р Деница Борисова – ИКИТ-БАН     BGEN
 4. Рецензия от проф. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН     BGEN

Резервен член: доц. д-р Дойно Петков – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от проф. д-р Николай Добрев – ГИ-БАН     BGEN
 2. Становище от проф. дтн Явор Чапанов – ИКАВ-БАН     BGEN
 3. Рецензия от проф. дтн Иван Георгиев – НИГГГ-БАН     BGEN

Резервен член: проф. дтн Стефан Шанов – ГИ-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Христо Стоянов Николов - Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", (Изследвания на процесите в средната и висока атмосфера на Земята)

публикуван в Държавен вестник брой 98 | 13.12.2019 г. (стр. 117-118, № 9347)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Катя Георгиева – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от проф. д-р Катя Георгиева – ИКИТ-БАН     BGEN
 2. Становище от проф. д-р Боян Киров – ИКИТ-БАН     BGEN
 3. Становище от проф. д-р Йорданка Семкова-Панамска – ИКИТ-БАН     BGEN
 4. Рецензия от проф. д-р Димитър Теодосиев – ИКИТ-БАН     BGEN

Резервен член: доц. д-р Росица Колева-Бабамова – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от пчл. кор. Петър Велинов – ИКИТ-БАН     BGEN
 2. Рецензия от проф. дфн Тодоринка Панчева-Гатева – НИГГГ-БАН     BGEN
 3. Рецензия от проф. дфн Петко Неновски – НИГГГ–БАН     BGEN

Резервен член: проф. дтн Явор Чапанов – НИГГГ–БАН

Кандидат:

доц. д-р Венета Христова Гинева - Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите"

публикуван в Държавен вестник брой 98 | 13.12.2019 г. (стр. 117-118, № 9347)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН     BGEN
 2. Становище от проф. д-р Румен Недков – ИКИТ-БАН     BGEN
 3. Рецензия от доц. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН     BGEN

Резервен член: проф. д-р Димитър Теодосиев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Рецензия от проф. д-р Марияна Николова – НИГГГ-БАН     BGEN
 2. Становище от доц. д-р Стоян Недков – НИГГГ-БАН     BGEN
 3. Становище от доц. д-р Петър Ножаров – НИГГГ-БАН     BGEN
 4. Становище от доц. д-р Асен Асенов – Геолого-географски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"     BGEN

Резервен член: доц. д-р Милена Керчева – ИПАЗР "Никола Пушкаров" – ССА

Кандидат:

гл. ас. д-р Александър Георгиев Гиков - Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите"

публикуван в Държавен вестник брой 98 | 13.12.2019 г. (стр. 117-118, № 9347)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Румен Недков – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Рецензия от проф. д-р Румен Недков – ИКИТ-БАН     BGEN
 2. Становище от проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН     BGEN
 3. Становище от доц. д-р Петър Димитров – ИКИТ-БАН     BGEN

Резервен член: доц. д-р Деница Борисова – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от проф. д-р Росица Николова – ИМК "Акад. Иван Костов" – БАН     BGEN
 2. Рецензия от проф. д-р Мартин Банов – ИПАЗР "Никола Пушкаров" – ССА     BGEN
 3. Становище от проф. д-р Марияна Николова – НИГГГ–БАН     BGEN
 4. Рецензия от доц. д-р Георги Железов – НИГГГ–БАН     BGEN

Резервен член: доц. д-р Петър Ножаров – НИГГГ–БАН

Кандидат:

доц. д-р Георги Николаев Желев - Резюмета на трудовете

Защитата на дисертационен труд на маг. Георги Петев Георгиев – докторант самостоятелна форма на обучение на тема: "Изследвания за реализиране на персонален авиационен транспорт в градска среда", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 5. „Технически науки”, професионално направление: 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност: "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати", ще се проведе на 19.02.2020 г. от 14:30 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев"

Научно жури в състав:

Председател: чл.-кор. Петър Гецов – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Рецензия от чл.-кор. дтн Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН     BGEN
 2. Становище от проф. д-р Павел Борисов Пенев – ИКИТ-БАН     BGEN

Резервен член: проф. дн Димитър Илиев Недялков – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Рецензия от проф. д-р Огнян Стойков Стойков – НВУ "В. Левски"     BGEN
 2. Становище от доц. д-р Даньо Маринов Лалов – НВУ "В. Левски"     BGEN
 3. Становище от доц. д-р Кольо Пенчев Колев – НВУ "В. Левски"     BGEN

Резервен член: доц. д-р Асен Ангелов Маринов – НВУ "В. Левски"

Отзив от проф. д-р инж. Гунар Грюн – IBP Fraunhofer, Germany     BGEN

Материали по защитата:

Защитата на дисертационен труд на маг. Теменужка Георгиева Спасова – докторант редовна форма на обучение на тема: "Диференциран подход при мониторинг на наводнени площи, повърхностни водни обекти и мокра снежна покривка на база дистанционни методи и ГИС", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 11.10.2019 г. (петък) от 14.00 ч. зала 311, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев"

Научно жури в състав:

Председател: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. д.т.н. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Румен Недков – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ (рецензия)
 2. проф. д-р Нели Христова – СУ "Климент Охридски" (становище)
 3. проф. д-р Никола Вичев – ИГ "Н. Пушкаров" (становище)

Резервен член: проф. д-р Нешо Чипев – ИБЕИ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на ас. Атанас Маринов Атанасов – докторант самостоятелна форма на обучение на тема: „Разработка на методи, алгоритми и програмни средства за анализ и проектиране на космически мисии”, за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, ще се проведе на 17.10.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев"

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р инж. Дойно Петков – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. доц. д-р инж. Дойно Петков – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Пламен Ангелов – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д.т.н. инж. Георги Сотиров – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д.т.н. инж. Явор Чапанов – ИИКАВ-БАН (становище)
 2. доц. д-р инж. Кирил Алексиев – ИИКТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Пенчо Маринов – ИИКТ-БАН (рецензия)

Резервен член: доц. д-р инж. Любомир Бончев – пенсионер

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Аделина Митева Митева – докторант самостоятелна форма на обучение на тема: „Полупроводникови квантови ями с променлив състав под влияние на постоянно електрично поле с потенциал за наземни и космически приборни приложения”, за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (за космически приложения)”, ще се проведе на 28.05.2019 г. (вторник) от 14.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев"

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ – БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ – БАН (становище)
 2. проф. дфн Корнели Григориев Григоров – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. дфн Дориана Иванова Малиновска – ЦЛСЗНЕИ-БАН (рецензия)
 2. доц. д-р Зелма Моис Леви – ИФФТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Валерия Борисова Стоянова – ИФХ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Евгения  Димитрова Попова – ИМИ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Александър Георгиев Гиков – докторант свободна форма на обучение на тема: „Картографиране и анализ на съвременните ландшафти в Рила планина чрез ГИС и дистанционни методи”, за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 14.05.2019 г. (вторник) от 15.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев"

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян   – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Евгения Кирилова Руменина – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Георги Николаев Желев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Марияна Костадинова Николова – НИГГГ-БАН (становище)
 2. проф. д-р Ангел Сергиев Велчев – ГГФ - СУ "Св. Климент Охридски" (рецензия)
 3. доц. д-р Георги Железов Георгиев – НИГГГ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Стоян Цветанов Недков – НИГГГ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на Тихомир Мирчев Алексиев – докторант задочна форма на обучение на тема: „Изучаване и прилагане на Дистанционните изследвания на Земята и ГИС в обучението по география в прогимназиален етап“, за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 14.03.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян   – ИКИТ-БАН (становище)
 2. доц. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. дтн Георги Сотиров – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Нели Христова – СУ "Св. Кл. Охридски" (становище)
 2. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ (рецензия)
 3. доц. д-р Георги Железов – НИГГГ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Петър Ножаров – НИГГГ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на маг. Камелия Любомирова Радева – докторант задочна форма на обучение на тема: „Използване на дистанционни методи при извършване на междинен екологичен мониторинг на природни обекти“, за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 15.03.2019 г. (петък) от 14.00 ч. в зала 311, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян   – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Румен Недков – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ (становище)
 2. проф. дссн Никола Вичев – ИПАЗР "Никола Пушкаров" (становище)
 3. доц. д-р Емилия Велизарова – ИГ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. д-р Нели Христова – СУ "Св. Кл. Охридски"

Материали по защитата: Автореферат

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство" (Слънчеви еруптивни явления и въздействието им върху земната система), публикуван в Държавен вестник бр. 76 | 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243)

Научно жури в състав:

Председател: проф. Катя Георгиева – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Ролф Вернер – ИКИТ-БАН (становище)
 2. доц. д-р Росица Колева – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. Боян Киров – ИКИТ-БАН (становище)
 4. проф. д-р Катя Георгиева – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. дфн Йорданка Семкова – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дфн Александър Благоев – СУ "Кл. Охридски", ФзФ (становище)
 2. доц. д-р Валери Голев – СУ "Кл. Охридски", ФзФ (рецензия)
 3. проф. д-р Наталия Килифарска – НИГГГ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Васил Попов – ИА с НАО-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Костадинка Колева – Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство" (Вариации на слънчевия вятър и влиянието им върху геомагнитната активност), публикуван в Държавен вестник бр. 76 | 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243)

Научно жури в състав:

Председател: проф. Боян Киров – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Венета Гинева – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. дфн Йорданка Семкова – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. Боян Киров – ИКИТ-БАН (рецензия)
 4. проф. д-р Катя Георгиева – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Ролф Вернер – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дфн Александър Благоев – СУ "Кл. Охридски", ФзФ (рецензия)
 2. доц. д-р Борис Комитов – ИА с НАО-БАН (становище)
 3. доц. д-р Васил Попов – ИА с НАО-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Наталия Килифарска – НИГГГ-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Симеон Недков Асеновски – Резюмета на трудовете

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати (Вторични бордни електрозахранващи системи за аерокосмически летателни апарати)", публикуван в Държавен вестник бр. 76 | 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243)

Научно жури в състав:

Председател: чл.-кор. Петър Гецов – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. Петър Гецов – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. д-р Димо Зафиров – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН (становище)
 4. доц. д-р Дойно Петков – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. дтн Георги Сотиров – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дтн Христо Христов – Институт по отбрана (становище)
 2. проф. д-р Марин Маринов – НВУ "Васил Левски", факултет "Авиационен" (становище)
 3. доц. д-р Борис Василев – Технически университет - София (рецензия)

Резервен член: проф. д-р Павел Пенев – Военна академия "Г. С. Раковски"

Кандидат:

гл. ас. д-р Павлин Граматиков – Резюмета на трудовете

Защитата на дисертационен труд на проф. д-р Димо Иванов Зафиров за присъждане на научна степен "доктор на науките" в Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научни специалности "Проектиране на автоматични и пилотирани летателни апарати" и "Динамика, балистика и управление на полети на летателни апарати" на тема "Изследвания за концептуално проектиране на безпилотни самолети със съчленено крило" ще се проведе на 22.01.2019 (вторник) от 14.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Научно жури в състав:

Председател: чл.-кор. проф. дтн Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. проф. дтн Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Димитър Василев Йорданов – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дтн Христо Иванов Христов – ИО-МО (рецензия)
 2. проф. д-р Павел Борисов Пенев – ВА "Г. С. Раковски" (становище)
 3. проф. д-р Огнян Стойков Стойков – НВУ "Васил Левски" (рецензия)
 4. доц. д-р Светлозар Мирчев Асенов – пенсионер (становище)

Резервен член: проф. д-р Михаил Дамянов Тодоров – ТУ – София

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Христо Стоянов Николов – докторант, самостоятелна форма на обучение на тема: „Приложение на нелинейни методи от теорията за разпознаване на образи в дистанционните изследвания на Земята“ , за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 17.12.2018 г. (понеделник) от 14.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р инж. Дойно Иванов Петков – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. доц. д-р инж. Дойно Иванов Петков – ИКИТ-БАН (становище)
 2. доц. д-р инж. Валентин Йонов Атанасов – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: доц. д-р инж. Деница Стефанова Борисова – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р инж. Борислав Димитров Маринов – УАСГ (рецензия)
 2. проф. дтн инж. Явор Георгиев Чапанов – НИГГГ - БАН (становище)
 3. проф. д-р инж. Юлин Николов Тепелиев – ЛТУ (становище)

Резервен член: проф. дссн инж. Никола Колев Вичев – ИПАЗР "Н. Пушкаров"

Материали по защитата: Автореферат

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1 Физически науки, научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство", публикуван в Държавен вестник бр. 37 | 04.05.2018 г. (стр. 119, № 4416)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дфн Йорданка Семкова – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. проф. дфн Радослав Заманов – ИА-БАН (рецензия)
2. проф. д-р Наталия Килифарска – НИГГГ-БАН (рецензия)
3. доц. д-р Петко Недялков – СУ "Св. Кл. Охридски" (становище)

Резервен член: доц. д-р Борислав Андонов – НИГГГ-БАН

Вътрешни членове

1. чл. кор. Петър Велинов – ИКИТ-БАН (рецензия)
2. доц. д-р Лъчезар Матеев – ИКИТ-БАН (становище)
3. проф. дфн Йорданка Семкова – ИКИТ-БАН (становище)
4. доц. д-р Йордан Тасев – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. дфн Цветан Дачев – ИКИТ-БАН

Кандидат:

доц. д-р Пенка Влайкова Стоева

Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", публикуван в Държавен вестник бр. 37 | 04.05.2018 г. (стр. 119, № 4416)

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дссн Никола Колев – ИП "Н. Пушкаров" (становище)
 2. проф. д-р  Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван  Рилски" (рецензия)
 3. проф. д-р Нешо Чипев – ИБЕИ-БАН (рецензия)
 4. доц. д-р Георги Георгиев – НИГГГ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Емилия Велизарова – ИАОС

Кандидати:

гл. ас. д-р Екатерина Иванова – Резюмета на трудовете
гл. ас. д-р Ива Иванова – Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите (преходни явления в космическото пространство, критични екологични процеси, рискове за сигурността)", публикуван в Държавен вестник бр. 37 | 04.05.2018 г. (стр. 119, № 4416)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. дтн Георги Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Деница Борисова – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Димитър Теодосиев – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дтн Атанас Начев – УниБИТ (становище)
 2. проф. дссн Никола Колев – ИП "Н. Пушкаров" (становище)
 3. проф. д-р  Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван  Рилски" (рецензия)
 4. проф. д-р Нешо Чипев – ИБЕИ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Емилия Велизарова – ИАОС

Кандидат:

гл. ас. д-р Деян Гочев – Резюмета на трудовете

Защитата на дисертационен труд на магистър Теодора Андреева – Нешева – докторант, задочна форма на обучение на тема: „Метод и система за интегриран ГИС базиран мониторинг, за прогноз и управление на електромагнитното замърсяване на територията на Столична Община, по данни от наземни измервания“ , за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 06.08.2018 г. (понеделник) от 14:00 в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян - ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян - ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р инж. Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски" (рецензия)
 2. проф. дфн Иван Стефанов Кутиев – НИГГГ - БАН (становище)
 3. доц. д-р Божидар Атанасов Сребров – НИГГГ - БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р инж. Илия Илиев – ТУ - София

Материали по защитата: Автореферат

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите нанотехнологии и материали за приложение за космически изследвания)“, обнародван в Държавен вестник бр. 12 | 06.02.2018 г. (стр. 59, № 1019)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дфн Корнели Григориев Григоров – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. чл. кор. Димитър Тодоров Бучков – ТУ - София (становище)
2. проф. дтн Виктор Христов Анчев – ТУ - София (рецензия)
3. проф. д-р инж. Мара Крумова Кандева-Иванова – ТУ - София (рецензия)
4. доц. д-р инж. Валентин Кирилов Манолов – ИМТCЦХА-БАН (резензия)
5. доц. д-р инж. Манахил Тончев Тонгов - ТУ - София (становище)

Резервен член: проф. дтн Николай Тончев Тончев – ВТУ "Тодор Каблешков"

Вътрешни членове

1. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев – ИКИТ-БАН (становище)
2. проф. дфн Корнели Григориев Григоров – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН

Кандидат:

доц. д-р Здравка Кирилова Карагьозова

Резюмета на трудовете

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати" (Авионика, телекомуникация и локализация на безпилотни летателни апарати – софтуерни решения), публикуван в Държавен вестник бр. 100 | 15.12.2017 г. (стр. 165, № 9507)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Георги Сотиров – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. д-р инж. Румен Недков – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. дтн Георги Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р инж. Димитър Йорданов – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: доц. д-р Пламен Ангелов – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. д-р Павел Пенев - ВА "Г. С. Раковски" (становище)
 2. проф. дтн Атанас Начев - УниБИТ (рецензия)
 3. проф. дтн инж.-мат. Антонио Андонов - ВТУ "Т. Каблешков" (становище)
 4. доц. д-р инж. Анастас Маджаров - ИО-МВР (становище)

Резервен член: проф. д-р инж. Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски"

Кандидат:

гл. ас. д-р Светослав Забунов - Резюмета на трудовете

Защитата на дисертационен труд на ас. Даниела Йорданова Аветисян – докторант, редовна форма на обучение на тема: "Изследване динамиката и резвитието на деградационни процеси, водещи към опустиняване чрез дистанционни методи и ГИС", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 30.04.2018 г. (понеделник) от 11.00 ч. в зала 311, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р инж. Румен Недков - ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Георги Желев - ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р инж. Никола Вичев, дсн – Институт по почвознание "Н. Пушкаров" (становище)
 2. проф. д-р инж. Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски" (становище)
 3. доц. д-р Емилия Велизарова – ИАОС (рецензия)

Резервен член: доц. д-р Асен Асенов – СУ "Св. Климент Охридски" ГГФ

Материали по защитата: Автореферат

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление" (взривен синтез и обработка на материали за космически изследвания), публикуван в Държавен вестник бр. 91 | 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)
 4. проф. д-р Румен Дончев Недков – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Здравка Карагьозова – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дтн. инж. Валери Митков - МГУ "Св. Иван Рилски" (рецензия)
 2. доц. д-р инж. Христо Стоев - МГУ "Св. Иван  Рилски" (рецензия)
 3. доц. д-р инж. Димитър Христанов - МГУ "Св. Иван  Рилски" (становище)

Резервен член: доц. д-р инж. Валентин Манолов - ИМСТЦХ - БАН

Кандидати:

гл. ас. д-р Людмил Марков - Резюмета на трудовете

гл. ас. д-р Анна Петрова - Резюмета на трудовете

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (за космически изследвания)", обнародван в Държавен вестник бр. 91 | 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568)

Научно жури в състав:

Председател: чл.-кор. Петър Гецов – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. проф. д-р Коста Петров Бошнаков – ХТМУ - София (рецензия)
2. проф. дтн Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ-БАН (рецензия)
3. проф. дтн инж. Христо Иванов Христов – ИО (становище)
4. доц. д-р Иван Симеонов Симеонов – ИМБ-БАН (становище)

Резервен член: проф. Красимира Стоилова – ИИКТ-БАН

Вътрешни членове

1. чл.-кор. Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН (рецензия)
2. проф. д-р инж. Румен Дончев Недков – ИКИТ-БАН (становище)
3. проф. дтн инж. Георги Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. Валентин Атанасов – ИКИТ-БАН

Кандидат:

доц. д-р Пламен Стефанов Ангелов

Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство (наблюдение на слънчеви енергетични частици и слънчеви емисии от радио- до рентгеновия диапазон и влиянието им върху космическото време)", публикуван в Държавен вестник бр. 91 | 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Боян Киров – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. проф. дфн Тодор Мишонов – ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" (рецензия)
2. доц. д-р Петър Духлев – ИА с НАО-БАН (рецензия)
3. доц. д-р Евгени Овчаров – ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" (становище)
4. доц. д-р Станимир Колев – ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" (становище)

Резервен член:проф. дфн Александър Благоев – СУ "Св. Климент Охридски"

Вътрешни членове

1. проф. д-р Боян Киров – ИКИТ-БАН (становище)
2. проф. д-р Катя Георгиева – ИКИТ-БАН (становище)
3. проф. д-р Йорданка Семкова-Панамска – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Ролф Вернер –ИКИТ-БАН

Кандидат

гл. ас. д-р Росица Митева

Резюмета на трудовете

Защитата на дисертационен труд на магистър Иван Георгиев Янев – докторант, редовна форма на обучение на тема: "Оценка на динамиката на температурата на земната повърхност в урбанизирани територии с използване на дистанционни методи и ГИС", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 22.02.2018 г. (четвъртък) от 14:00 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Научно жури в състав:

Председател: проф. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. проф. д-р Зоя Матеева – НИГГГ-БАН (рецензия)
2. доц. д-р Петър Ножаров – НИГГГ-БАН (становище)
3. доц. д-р инж. Христо Дечев – УАСГ (становище)

Резервен член: проф. д-р Антон Попов – СУ "Св. Климент Охридски"

Вътрешни членове

1. проф. д.т.н. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН (рецензия)
2. доц. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност "Астрофизика и звездна астрономия", обнародван в Държавен вестник бр. 57 / 14.07.2017 г. (стр. 216, № 4934)

Научно жури в състав:

Председател: доц. Алексей Стоев – ИКИТ – БАН

Външни членове

1. проф. дфн Радослав Заманов – ИА-НАО – БАН (становище)
2. проф. дмн Николай Витанов – Имех – БАН (рецензия)
3. проф. дфн Петко Неновски – НИГГГ – БАН (становище)
4. проф. д-р Евгени Семков – ИА-НАО – БАН (рецензия)
5. проф. д-р Румен Бачев – ИА-НАО – БАН (рецензия)

Резервен член: доц. д-р Милчо Цветков – ИА – БАН

Вътрешни членове

1. чл.-кор. Петър Велинов – ИКИТ – БАН (становище)
2. доц. д-р Алексей Стоев – ИКИТ – БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Пенка Стоева – ИКИТ – БАН

Кандидат:

доц. д-р Лъчезар Филипов

Списък на публикации
Цитирани статии

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Деян Гочев – докторант, самостоятелна форма на обучение на тема: "Изследване на възможностите за използване на радарни данни за изучаване на естествени и антропогенни явления", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 10.11.2017 г. (петък) от 11.00 ч. в зала 311, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски" (рецензия)
 2. проф. д-р Нешо Чипев – ИБЕИ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Боряна Василева – ИИКТ-БАН (становище)

резервен член: проф. дтн Атанас Начев – УниБИТ

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р инж. Румен Недков - ИКИТ-БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Георги Желев - ИКИТ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на ас. Наталия Станкова – докторант, редовна форма на обучение на тема: "Използване на дистанционни аерокосмически методи и данни за изследване на последствията и състоянието на горски екосистеми след пожар", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 12.09.2017 г. (вторник) от 11:00 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски" (становище)
 2. доц. д-р Емилия Велизарова – ИГ- БАН (рецензия)
 3. проф. дсн Никола Вичев – Институт по почвознание "Н. Пушкаров" (становище)

резервен член: проф. д-р Нели Христова – СУ "Св. Кл. Охридски"

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р инж. Румен Недков - ИКИТ-БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Георги Желев - ИКИТ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. инж. Людмил Марков – докторант, самостоятелна форма на обучение на тема: "Метод за синтез на наноразмерен диамант, за приложение в материали за космически експерименти", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление" (нанотехнологии и материали за приложения в космическите изследвания), ще се проведе на 12.09.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Димитър Теодосиев

Външни членове:

 1. проф. дтн инж. Валери Митков - МГУ "Св. Иван Рилски" - София (рецензия)
 2. доц. д-р инж. Христо Стоев - МГУ "Св. Иван Рилски" - София (рецензия)
 3. доц. д-р инж. Димитър Христанов - МГУ "Св. Иван Рилски" - София (становище)

резервен член: доц. д-р инж. Валентин Манолов - ИМТCЦХА-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. д-р Димитър Теодосиев - ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. д-р инж. Румен Недков - ИКИТ-БАН (становище)

резервен член: проф. дтн инж. Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати" публикуван в Държавен вестник бр. 32/21.04.2017 г. (№ 2780)

Научно жури в състав:

Председател: чл.-кор. дтн Петър Гецов

Външни членове

 1. проф. дтн Христо Христов – Институт по отбрана (становище)
 2. проф. д-р Михаил Тодоров – Технически Университет - София (рецензия)
 3. доц. д-р Християн Панайотов – Технически Университет - Пловдив (становище)
 4. доц. д-р Владимир Савов – НВУ "В. Левски" (становище)

резервен член: проф. Павел Пенев – ВА "Г.С. Раковски"

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. дтн Петър Гецов - ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. д-р Димо Зафиров - ИКИТ-БАН (рецензия)
 3. доц. д-р Димитър Йорданов - ИКИТ-БАН (становище)

резервен член: проф. дтн Георги Сотиров - ИКИТ-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Константин Методиев

Автобиография
Авторска справка за приносите
Списък на научните трудове
Списък на публикациите с резюмета
Списък на забелязани цитати

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Анна Бузекова-Пенкова – докторант на самостоятелна подготовка на тема: "Методика за изследване влиянието на открития космос върху структурни и физико-механични параметри на дисперсно уякчена с нанодиамант алуминиева сплав В95" за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.1 Физически науки, научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство", ще се проведе на 28.02.2017 г. от 14 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Председател на научното жури

проф. д-р Димитър Теодосиев

Научно жури в състав:

Външни членове:

 1. проф. д-р Божана Табакова, ТУ - София (рецензия)
 2. проф. д-р Румен Янков, ИМех - БАН (становище)
 3. доц. д-р Любомир Анестиев, ИМСТЦХ "Акад. А. Балевски" - БАН (рецензия)

резервен член: проф. д-р Нарцислав Петров, ИОХЦФ - БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. д-р Димитър Теодосиев, ИКИТ - БАН (становище)
 2. проф. дфн Корнели Григоров, ИКИТ - БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Здравка Карагьозова, ИКИТ - БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Румен Шкевов – докторант на самостоятелна подготовка на тема: "Съефатронно ускорение на релативистки заредени частици от електромагнитни вълни в космиеска плазма" за получаване на образователна и научна степен "доктор"в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.1 Физически науки, ще се проведе на 17.02.2017 г. от 14 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Председател на научното жури

проф. д-р Димитър Теодосиев

Научно жури в състав:

Външни членове:

 1. проф. дфн Петко Неновски - НИГГГ-БАН (рецензия)
 2. проф. дфн Николай Ерохин - ИКИ-РАН (становище RU), (становище BG)
 3. доц. д-р Пенчо Маринов - НИКГ-БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Стилян Луков


Вътрешни членове:

 1. чл. кор. дфн Петър Велинов - ИКИТ - БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Димитър Теодосиев -ИКИТ - БАН (становище)

резервен член: проф. д-р Цветан Дачев - ИКИТ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Анна Петрова – докторант, задочна форма на обучение на тема "Структура, свойства и приложение на детонационни нанодиаманти" за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.1 Физически науки, научна специалност "Структура, механични и оптични свойства на кондензираната материя" ще се проведе на 18.10.2016 г. от 15 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Научно жури

Председател на научното жури

Научно жури в състав:

Външни членове:

 1. проф. д-р инж. Жулиета Калейчева - ТУ - София (рецензия)
 2. проф. дфн Костадинка Гешева, ЦЛСЕНЕИ - БАН (становище)
 3. доц. д-р Никола Стойчев, ИМТСЦХА - БАН (рецензия)
 4. доц. д-р Татяна Иванова, ЦЛСЕНЕИ - БАН (становище)

резервен член: проф. д-р Генчо Стоянов Стайнов – ИСИР - БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дфн Корнели Григоров - ИКИТ - БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Здравка Карагьозова - ИКИТ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност "Астрофизика и звездна астрономия", обнародван в Държавен вестник 88 / 08.11.2016 г. (№ 8723)

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р Лъчезар Филипов

Външни членове

 1. проф. дфн Радослав Заманов – ИА с НАО - БАН (рецензия)
 2. проф. дфн Петко Неновски – НИГГГ – БАН (становище)
 3. доц. д-р Петко Недялков - ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" (становище)
 4. доц. д-р Милчо Цветков – ИА с НАО - БАН (пенсионер) (становище)

резервен член – доц. дфн Даниела Кирилова - ИА с НАО - БАН

Вътрешни членове

 1. чл. кор. Петър Велинов - ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Димитър Теодосиев - ИКИТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Лъчезар Филипов - ИКИТ-БАН (становище)

резервен член – доц. д-р Петър Тонев - ИКИТ-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Даниела Бонева

Резюмета на трудовете

Защитата на дисертационен труд на ас. Стефан Кирилов Стаменов за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалностма "Дистанционни изследвания на Земята и планетите" на тема "Пространствен модел и хронологичен анализ на средновековния град Плиска на базата на аерокосмически и наземни данни" ще се проведе на 08.09.2016 г. от 10.00 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Председател на научното жури

чл. кор. дтн Петър Гецов

Научно жури в състав:

Външни членове:

 1. доц. д-р Валери Григоров – НАИМ-БАН (рецензия)
 2. доц. д-р Антон Филипов – СУ "Св. Климент Охридски" (становище)
 3. доц. д-р Калин Русков – МГУ "Св. Иван Рилски" (становище)

резервен член: доц. д-р Павел Георгиев – НАИМ-БАН

Вътрешни членове:

 1. чл. кор. дтн Петър Гецов (рецензия)
 2. проф. д-р Евгения Руменина (становищe)

резервен член: доц. д-р Лъчезар Филчев

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на маг. Евгения Сарафова за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалностма "Дистанционни изследвания на Земята и планетите" на тема "Пространствено моделиране на екотуристически потенциал с използване на спътникови изображения и ГИС" ще се проведе на 12.09.2016 г. от 15.00 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Председател на научното жури

проф. дтн Гаро Мардиросян - вътрешен член на научното жури

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. доц. д-р Антон Филипов - СУ "Св. Кл. Охридски" (рецензия)
 2. доц. д-р Климент Найденов - СУ "Св. Кл. Охридски" (становище)
 3. доц. д-р Стоян Недков - НИГГГ-БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Стелиян Димитров - СУ "Св. Кл. Охридски"


Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян (рецензия)
 2. доц. д-р Ваня Стаменова (становище)

резервен член: доц. д-р Георги Николаев Желев

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Мария Димитрова за присъждане на образователна и научна степен "доктор", Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите" на тема "Изграждане на база от спътникови данни и приложението и за екологични изследвания на територията на България" ще се проведе на 26.05.2016 г. от 10.00 ч. зала 311 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Председател на научното жури

проф. дтн Гаро Мардиросян - вътрешен член на научното жури

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дсн Никола Колев - ИП "Н. Пушкаров" (становище)
 2. проф. д-р инж. Бойко Рангелов - МГУ "Св. Иван Рилски" (становище)
 3. доц. д-р Емилия Велизарова - ИГ-БАН (рецензия)

резервен член: проф. д-р Нели Христова – СУ "Св. Кл. Охридски", ГГФ


Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян (рецензия)
 2. проф. д-р Румен Недков (становище)

резервен член: доц. д-р Георги Желев

Материали по защитата: Автореферат

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", обнародван в Държавен вестник 51 / 05.07.2016 г. (№ 5195)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян

Външни членове

 1. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски" (рецензия)
 2. проф. дссн Никола Колев – ИП "Никола Пушкаров" (становище)
 3. доц. д-р Емилия Велизарова – ИГ – БАН (становище)

резервен член – проф. д-р Нели Христова– Геолого-географски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян, ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. доц. д-р Георги Желев, ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. д-р Евгения Руменина, ИКИТ-БАН (становище)
 4. проф. д-р Румен Недков, ИКИТ-БАН (становище)

резервен член – проф. д-р Димитър Теодосиев, ИКИТ-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Мария Димитров

Резюмета на трудовете

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", обнародван в Държавен вестник 42 / 03.06.2016 г. (№ 4170)

Научно жури в състав:

Председател: чл. кор. дтн Стефанов Гецов

Външни членове

 1. проф. д-р Мартин Банов – Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" (рецензия)
 2. проф. д-р Антон Попов – Геолого-географски факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" (становище)
 3. доц. д-р Никола Тодоров - Геолого-географски факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" (становище)

резервен член – проф. д-р Румен Пенин – Геолого-географски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Вътрешни членове

 1. чл. кор. дтн Петър Гецов, ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. дтн Гаро Мардиросян, ИКИТ-БАН (рецензия)
 3. проф. д-р Евгения Руменина, ИКИТ-БАН (становище)
 4. проф. д-р Румен Недков, ИКИТ-БАН (становище)

резервен член – доц. д-р Георги Желев, ИКИТ-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Петър Димитров

Резюмета на трудовете

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", обнародван в
Държавен вестник 42 / 03.06.2016 г.(№ 4170)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р инж. Румен Недков

Външни членове

 1. проф. дссн Никола Колев – ИП „Никола Пушкаров” (рецензия)
 2. проф. дгн Стефан Димовски – МГУ „Св. Иван Рилски“ (становище)
 3. доц. д-р Любен Гугов – МГУ „Св. Иван Рилски“ (становище)
 4. доц. д-р Бануш Банушев – МГУ „Св. Иван Рилски“(становище)

резервен член – проф. д-р Керанка Василева – НИГГГ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Румен Недков (рецензия)
 2. доц. д-р Дойно Петков (становище)
 3. доц. д-р Валентин Атанасов (становище)

резервен член – доц. д-р Румяна Кънчева

Кандидат:

гл. ас д-р Деница Борисова

Резюмета на трудовете

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност "Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя", обнародван в Държавен вестник бр. 2 / 08.01.2016 г. (№ 8389)

Научно жури в състав:

Председател: чл. кор. Петър Гецов (становище)

Външни членове

 1. дфн Георги Младенов – ИЕ – БАН (рецензия)
 2. проф. дфн Иван Желязков  – СУ „Св. Кл. Охридски” (становище)
 3. проф. дфн Марин Ненчев – ИЕ – БАН и ТУ – Пловдив (рецензия)
 4. проф. дфн Димитър Стоянов – ИЕ – БАН (становище)
 5. проф. д-р Нарцислав Петров – ИОЦХФ – БАН (становище)

Вътрешни членове

 1. чл. кор. Петър Гецов (становище)
 2. проф. д-р Димитър Теодосиев (рецензия)

Кандидат:

доц. дфн Корнелий Григоров

Резюмета на трудовете след доцент

в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (за космически изследвания)", обнародван в Държавен вестник 53 / 14.07.2015 г. (№ 4571)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р инж. Румен Недков

Външни членове

 1. проф. дтн Иван Доцински – ИБФБМИ – БАН (рецензия)
 2. проф. дтн Ивайло Христов – ИБФБМИ – БАН (становище)
 3. доц. д-р Борис Василев – Технически Университет – София (становище)
 4. доц. д-р Петър Генов – ИКИТ – БАН (пенсионер) (становище)

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Румен Дончев Недков (рецензия)
 2. проф. дтн Георги Сотиров (становище)
 3. доц. д-р Пламен Ангелов (становище)

Кандидат:

гл. ас д-р Стоян Танев

Резюмета на трудовете

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", обнародван в Държавен вестник бр. 26 / 07.04.2015 г. (№ 2362)

Научно жури в състав:

Председател: чл. кор. Петър Гецов (становище)

Външни членове

 1. чл. кор. дтн Филип Филипов – ТУ – София (становище)
 2. проф. дфн Иван Кутиев – НИГГГ – БАН (рецензия)
 3. проф. дтн Иван Коробко – ТУ – София (становище)
 4. доц. д-р Борис Василев – ТУ – София (становище)

резервен член –проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ "Св. Ив. Рилски"

Вътрешни членове

 1. чл. кор. Петър Гецов (становище)
 2. проф. дфн Йорданка Семкова (рецензия)
 3. проф. д-р Румен Недков (рецензия)

резервен член – доц. д-р Таня Иванова

Кандидат:

доц. д-р Бойчо Бойчев

Резюмета на трудовете след доктор
Пълен списък на научните публикации
Списък на цитатите
Списък на проектите
Експертна дейност

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Павлин Граматиков за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, навигация и авиация по научна специалност "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати" ще се проведе на 17.09.2015 г. от 14:00 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Председател на научното жури

чл. кор. Петър Гецов

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. доц. д-р Борис Василев – Технически Университет – София (рецензия)
 2. доц. д-р Ангел Цолов – Технически Университет – София (становище)
 3. доц. д-р Димитър Богданов – Технически Университет – София (становище)

резервен член: доц. д-р Димо Зафиров – Технически Университет – София, филиал Пловдив

Вътрешни членове:

 1. чл. кор. дтн Петър Гецов (рецензия)
 2. доц. д-р Бойчо Бойчев (становищe)

резервен член: проф. дтн Георги Сотиров

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Деница Борисова за присъждане на образователна и научна степен "доктор", Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалностма "Дистанционни изследвания на Земята и планетите" на тема "Изследване на спектрални отражателни характеристики на скали" ще се проведе на 15.09.2015 г. от 10.30 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Председател на научното жури

проф. д-р Румен Недков (рецензия)

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дсн Никола Вичев – ИП "Н. Пушкаров" ( рецензия)
 2. проф. д-р инж. Бойко Рангелов - МГУ "Св. Иван Рилски" (становище)
 3. доц. д-р инж. Любен Гугов - МГУ "Св. Иван Рилски"(становище)

резервен член: проф. д-р инж. Ради Радичев - МГУ "Св. Иван Рилски"


Вътрешни членове:

 1. проф. д-р Румен Недков (рецензия)
 2. доц. д-р Дойно Петков (становищe)

резервен член: доц. д-р Валентин Атанасов

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на доц. д-р Корнели Григориев Григоров за присъждане на научна степен “доктор на науките” в Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.1. Физически науки, на тема „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“ ще се проведе на 15.07.2015 от 14:00 ч. в заседателната зала 309 на бл. 1 – 3-ри етаж, ул. “Акад. Георги Бончев” на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Председател на научното жури

проф. д-р Димитър Теодосиев (рецензия)

Външни членова

 1. проф. дфн Иван Желязков (становище)
 2. чл. кор. дфн Георги Младенов (рецензия)
 3. проф. дфн дтн Марин Ненчев (рецензия)
 4. проф. дфн Димитър Стоянов (становище)
 5. проф. дфн Димитър Пушкаров (становище)

Вътрешни членова

 1. чл. кор. дтн Петър Гецов (становище)
 2. проф. д-р Димитър Теодосиев (рецензия)

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Валентина Христова за присъждане на образователна и научна степен "доктор", Област на висше образование 4. Природни науки, професионално направление 4.4. Науки за Земята по научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите" ще се проведе на 20.04.2015 г. от 10.30 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН, ул. "Акад. Георги Бончев" на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Председател на научното жури

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дсн Никола Вичев – ИП “Н. Пушкаров”(становище)
 2. доц. д-р Димитър Димитров – ВТУ (становище)
 3. доц. д-р Румен Иванов – ВТУ (рецензия)

резервен член: проф. Бойко Рангелов – МГУ “Св. Ив. Рилски”

Вътрешни членове:

 1. проф. д-р Румен Недков (рецензия)
 2. доц. д-р Дойно Петков (становищe)

резервен член: доц. д-р Румяна Кънчева

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Стоян Колев Танев за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, навигация и авиация по научна специалност 02.21.07 "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление" (космически изследвания) ще се проведе на 10.02.2015 от 10:00 ч. в заседателната зала на бл. 29 – 2-ри етаж, ул. "Акад. Георги Бончев" на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Председател на научното жури

проф. д-р Румен Недков

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дтн Иван Доцински – ИБФБМИ – БАН (рецензия)
 2. проф. дтн Ивайло Христов – ИБФБМИ – БАН (становище)
 3. проф. дтн Иво Илиев – ТУ – София (становище)

резервен член: проф. дбн Юрий Коряк – ИМБП – Москва

Вътрешни членове:

 1. доц. д-р Пламен Ангелов (становищe)
 2. проф. д-р Румен Недков (рецензия)

Материали по защитата: Автореферат

в област на висшето образование 5. Технически науки,професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност "Динамика, балистика 4 и управление на полета на летателни апарати", обнародван в Държавен вестник бр. 35 / 15.05.2015 г. (№ 3173)

Научно жури в състав:

Председател: чл. кор. Петър Гецов (рецензия)

Външни членове

 1. проф. дтн Борис Бонев – БАКА
 2. проф. д-р Огнян Стойков – НВУ „В. Левски“ (рецензия)
 3. проф. д-р Павел Пенев – ВА „Г. С. Раковски“ (становище)
 4. доц. д-р Диан Гешев – ТУ – София (рецензия)
 5. доц. д-р Светлозар Асенов – пенсионер (становище)

резервен член – доц. д-р Богдан Гаргов – пенсионер (становище)

Вътрешни членове

 1. чл. кор. Петър Гецов (рецензия)
 2. доц. д-р Димитър Йорданов (становище)

резервен член – проф. дтн Георги Сотиров

Кандидат:

доц. д-р Димо Зафиров

Резюмета на трудовете след доктор
Пълен списък на научните публикации и доклади
Списък на научните трудове, представени за рецензиране
Справка за приносите

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята", обнародван в Държавен вестник 20 / 17.03.2015 г. (№ 1736)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р инж. Румен Недков

Външни членове

 1. проф. дгн Георги Алексиев – НИГГГ – БАН (рецензия)
 2. проф. дгн Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски" (становище)
 3. доц. д-р Владимир Георгиев – ГИ-БАН (становище)

резервен член – проф. д-р Антон Попов – Геолого-географски факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Вътрешни членове

 1. чл. кор проф. дтн Петър Гецов (становище)
 2. проф. дтн Гаро Мардиросян (рецензия)
 3. проф. д-р Евгения Руменина (становище)
 4. проф. д-р Румен Недков (становище)

резервен член – доц. д-р Ваня Стаменова

Кандидат:

гл. ас. д-р Георги Желев

Резюмета на трудовете

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство", обнародван в Държавен вестник бр. 13 / 17.02.2015 г. (№ 100)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Катя Георгиева (рецензия)

Външни членове

 1. проф. дфн Александър Благоев (рецензия)
 2. доц. д-р Борис Комитов (становище)
 3. доц. д-р Васил Попов (становище)

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Цветан Дачев (рецензия)
 2. проф. дфн Йорданка Семкова (становище)
 3. проф. д-р Катя Георгиева (рецензия)
 4. доц. д-р Венета Гинева (становище)

Кандидат:

доц. д-р Боян Киров

Резюмета на трудовете след доцент
Пълен списък на научните публикации и доклади
Списък на научните трудове, представени за рецензиране
Пълен списък на цитатите
Списък на цитати, представени за рецензиране
Справка за приносите
Справка за участие в договори и изследователски проекти

в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност "Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (за космически изследвания)", обнародван в Държавен вестник бр. 13 / 17.02.2015 г. (№ 100)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Димитър Теодосиев (становище)

Външни членове

 1. чл. кор. Димитър Тодоров Бучков (становище)
 2. проф. дтн Виктор Христов Анчев (рецензия)
 3. доц. дтн Нели Михран Гидикова (рецензия)
 4. доц. д-р Валентин Кирилов Манолов (становище)

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров (рецензия)
 2. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев (становище)
 3. доц. д-р Корнели Григориев Григоров (рецензия)

Кандидат:

гл. ас. д-р Здравка Карагьозова

Авторска справка
Резюмета на трудовете след доктор
Пълен списък на научните публикации и доклади
Списък на научните трудове, представени за рецензиране
Пълен списък на цитатите
Справка за приносите
Справка за участие в договори и изследователски проекти

Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт корабоплаване и авиация; научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление", обнародван в Държавен вестник бр. 33 / 11.04.2014 г. (№ 79)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Петър Гецов (становище)

Външни членове

 1. Проф. дтн Евгений Гиндев (рецензия)
 2. Проф. дтн Атанас Начев (рецензия)
 3. Член кор. проф. дтн Филип Филипов (становище)
 4. Проф. дтн Емил Цеков (становище)
 5. Проф. дтн Николай Петров (становище)
 6. Доц. д-р Светла Василева (становище)

резервен член – Проф. д-р инж. Румен Арнаудов

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Петър Стефанов Гецов (становище)

резервен член – Проф. д-р Румен Дончев Недков

Кандидат:

гл. ас. д-р Зоя Хубенова

Пълен списък на научните публикации
Списък на научните публикации с резюмета след докторска

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Ива Иванова за присъждане на образователна и научна степен "доктор", Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.4. Науки за Земята, научна специалност 01.04.12 Дистанционни изследвания на Земята и планетите, на тема "Изследване динамика на плаващите тръстикови острови в поддържания резерват "Сребърна" и езерото Лумина от езерния комплекс Рошу-Пую-Лумина в биосферния резерват "Делтата на река Дунав", на базата на спътникови, наземни и GPS данни" ще се проведе на 10.07.2014 от 10:00 ч. в заседателната зала на бл. 29 – 2-ри етаж, ул. "Акад. Георги Бончев" на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Председател на научното жури

проф. дтн Гаро Мардиросян - вътрешен член на научното жури (рецензия)

Рецензенти

 1. доц. д-р Георги Железов - външен член на научното жури (становище)
 2. доц. Таню Мичев - външен член на научното жури (рецензия)
 3. доц. д-р Теньо Мешинев - външен член на научното жури (становище)
 4. проф. д-р инж. Румен Недков - вътрешен член на научното жури (становище)

Резервни членове

 1. проф. д-р Нели Христова- външен
 2. проф. д-р Евгения Руменина - вътрешен

Материали по защитата: Автореферат

в област на висшето образование 5. Технически науки; професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност Радиолокация и радионавигация, обнародван в Държавен вестник бр. 2/11.02.2014 г. (№ 27)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Петър Гецов (становище)

Външни членове

 1. проф. дтн Христо Кабакчиев (рецензия)
 2. проф. д-р Венцислав Иванов (рецензия)
 3. проф. дтн Атанас Начев (рецензия)
 4. проф. дтн Борислав Беджев (становище)
 5. доц. д-р Велко Велков (становище)
 6. проф. д-р Иван Цонев (становище)

резервен член - доц. д-р Станимир Стоянов Станев

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Петър Гецов (становище)

резервен член - доц. д-р Бойчо Бойчев

Кандидат:

доц. дтн Георги Сотиров

Резюмета на трудовете
Пълен списък на научните публикации
Списък на материалите за участие в конкурса

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление 4.4. Науки за земята; научна специалност "Дистанционни изследвания", обнародван в Държавен вестник бр. 12 / 11.02.2014 г. (№ 27)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян (рецензия)

Външни членове

 1. проф. д-р Антон Борисов Попов (становище)
 2. проф. дгн Мартин Димитров Банов (рецензия)
 3. доц. д-р Георги Железов Георгиев (становище)

резервен член – д-р Румен Любенов Пенин

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Петър Стефанов Гецов (становище)
 2. проф. д-р Евгения Кирилова Руменина (становище)
 3. доц. д-р Румен Дончев Недков (становище)

резервен член –доц. д-р Ваня Николаева Стаменова

Кандидат:

гл. ас. д-р Лъчезар Филчев

Списък на научните публикации с резюмета след докторска

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство", обнародван в Държавен вестник бр. 100 / 19.11.2013 г. (№ 22)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дфн Цветан Дачев (становище)

Външни членове

 1. проф. дфн Иван Кутиев (рецензия)
 2. проф. дтн Митко Миховски (становище)
 3. доц. дтн Нели Гидикова (рецензия)
 4. доц. д-р Валентин Манолов (становище)

резервен член – проф. дфн Иван Желязков

Вътрешни членове

 1. член-кор. дфн Петър Велинов (рецензия)
 2. проф. дфн Цветан Дачев (становище)
 3. проф. дфн Йорданка Семкова (становище)

резервен член – проф. д-р Юлика Симеонова

Кандидат:

доц. д-р Димитър Теодосиев

Професионална биография
Резюмета на трудовете след доцент
Пълен списък на научните публикации и доклади
Списък на научните трудове, представени за рецензиране
Списък на цитати
Справка за приносите
Справка за преподавателска дейност
Справка за участие в договори и изследователски проекти

Защитата на дисертационен труд на ас. Симеон Асеновски за присъждане на образователна и научна степен "доктор", Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.1. Физически науки; Научна специалност: 01.04.08 Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство, на тема "Операционен модел за йонизацията от космически лъчи в йоносферата и атмосферата COsmic Ray Ionization Model for Ionosphere and Atmosphere (CORIMIA)" ще се проведе на 09.10.2013 от 10:00 ч. в заседателната зала на бл. 29 – 2-ри етаж, ул. "Акад. Георги Бончев" на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Председател на научното жури

доц. д-р Лъчезар Матеев

Рецензенти

1. проф. дфн Петко Неновски - външен рецензент, член на научното жури
2. проф. дфн Иван Желязков - външен рецензент, член на научното жури

Материали по защитата:

1. Автореферат
2. Рецензия от проф. дфн Иван Желязков
3. Рецензия от проф. дфн Петко Неновски
4. Становище от проф. дфн Нъшан Ахабебян
5. Становище от чл.-кор. дфн Петър Велинов
6. Становище от доц. д-р Лъчезар Матеев

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни методи" за нуждите на Лабораторията на секция "Дистанционни изследвания и ГИС" в гр. Шумен, обнародван в Държавен вестник бр. 94 / 29.03.2013 г. (№ 282)

Научно жури в състав:

Председател: Външни членове

 1. чл. кор. проф. дтн Филип Иванов Филипов (рецензия)
 2. проф.дтн Румен Коев Коджейков (становище)
 3. проф.дтн Иван Дечев Николов (рецензия)

резервен член –Доц. д-р Петя Николаева Петкова

Вътрешни членове

 1. проф.дтн Петър Стефанов Гецов (становище)
 2. проф.дтн Гаро Хугасов Мардиросян (становище)
 3. доц. д-р Румен Дончев Недков (становище)
 4. доц. д-р Бойчо Великов Бойчев (становище)

резервен член – доц. д-р Дойно Петков Петков

Кандидат:

гл. ас. Стилиян Живков Стоянов

Списък на научните публикации с резюмета след докторска

Защитата на дисертационен труд на ас. Красимира Янкова за присъждане на образователна и научна степен "доктор", Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.1. Физически науки; Научна специалност: 01.04.02 Астрофизика и звездна астрономия, на тема "Магнитохидродинамика на акреционно-дисков поток" ще се проведе на 07.03.2013 от 10:00 ч. в заседателната зала на бл. 29 – 2-ри етаж, бл. 29, ул. "Акад. Георги Бончев" на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Материали по защитата

1. Автореферат
2. Рецензия от проф. дфн Петко Неновски
3. Рецензия от проф. дмн Николай Витанов
4. Становище от проф. дфн Радослав Заманов
5. Становище от доц. д-р Георги Петров
6. Становище от доц. д-р Лъчезар Филипов
7. доц. д-р Йордан Кирилов Тасев - вътрешен резервен член на научното жури
8. проф. дфн Иван Иванов Желязков - външен резервен член на научното жури

Защитата на дисертационен труд на Костадин Шейретски за присъждане на образователна и научна степен "доктор", Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.1. Физически науки; Научна специалност: 01.04.08. Физика на океана, атмосферата и околоземното пространтство, на тема "Динамика на екваториален спътник" ще се проведе на 19.12.2012 г. от 15 часа в заседателната зала на бл. 29 – 2-ри етаж, бл. 29, ул. "Акад. Георги Бончев" на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Материали по защитата

1. Автореферат
2. Рецензия от проф. дмн Николай Витанов
3. Рецензия от доц. д-р Лъчезар Филипов
4. Становище от проф. Петър Гецов
5. Становище от доц. д-р Ангел Живков
6. Становище доц. д-р Огнян Христов
7. доц. д-р Светозар Жеков - вътрешен резервен член на научното жури
8. доц. д-р Пенчо Маринов - външен резервен член на научното жури

Защитата на дисертационен труд на Петър Димитров за присъждане на образователна и научна степен "доктор", Област на висше образование 4. "Природни науки, математика и информатика",  професионално направление 4.4. "Науки за Земята", научна специалност 01.04.12 "Дистанционни изследвания на Земята и планетите" , на тема "Оценяване и картографиране на показатели на структурата на иглолистни гори чрез спътникови многоканални изображения" ще се проведе на 19.12.2012 г. от 15 часа в зала 309 – 3-ти етаж, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев" на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Материали по защитата

1. Автореферат
2. Рецензия от проф. дтн Гаро Мардиросян
3. Рецензия от доц. д-р Владимир Вълчев
4. Становище, от проф. дсн Христо Цаков
5. Становище от проф. д-р Евгения Руменина
6. Становище от доц. д-р Никола Тодоров
7. доц. д-р Румен Недков – вътреше резервен член на научното жури
8. проф. д-р Румен Пенин - външен резервен член на научното жури

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство", обнародван в Държавен вестник бр. 94 / 30.11.2012 г. (№ 11747)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дфн  Йорданка Семкова (становище)

Външни членове

 1. проф. дфн Дора Панчева (рецензия)
 2. проф. дфн Петко Неновски (становище)
 3. проф. д-р Наталия Килифарска (становище)
 4. доц. д-р Цветана Гогошева (рецензия)

резервен член – проф. дфн Иван Кутиев

Вътрешни членове

 1. чл. кор. дфн Петър Велинов (рецензия)
 2. проф. дфн Цветан Дачев(становище)

резервен член – доц. д-р Нено Петков

Кандидат:

доц. д-р Ролф Вернер

Резюмета на трудовете след доцент
Пълен списък на научните публикации и доклади
Списък на научните трудове, представени за рецензиране
Списък на цитати
Справка за приносите
Справка за участие в договори и изследователски проекти

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност "Астрофизика и космическа динамика", обнародван в Държавен вестник бр. 94 / 30.11.2012 г. (№ 11747)

Научно жури в състав:

Председател: доц. Лъчезар Филипов (становище)

Външни членове

1. проф. дфн Диана Кюркчиева (рецензия)
2. проф. дфн Невена Маркова (становище)
3. проф. дфн Илиан Илиев (становище)
4. проф. дфн Иван Желязков (рецензия)
5. доц. д-р Таню Бонев (становище)
6. доц. д-р Валери Голев (рецензия)

резервни членове

проф. дфн Радослав Заманов - външен
доц. д-р Георги Станев - вътрешен

Кандидат:

доц. д-р Светозар Жеков

Авторска справка

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление 4.4. Науки за земята; научна специалност "Дистанционни изследвания", обнародван в Държавен вестник бр. 94 / 30.11.2012 г. (№ 11747)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Петър Гецов (становище)

Външни членове

1.проф. д-р Антон Борисов Попов (рецензия)
2. доц. д-р Георги Железов Георгиев (становище)
3. доц. д-р Владимир Василев Вълчев(становище)

резервен член – проф. д.г.н. Иван Янакиев Чолеев

Вътрешни членове

1.проф. дтн  Гаро Хугасов Мардиросян (рецензия)
2. проф. д-р Евгения Кирилова Руменина (становище)
3. доц. д-р Румен Дончев Недков (становище)

резервен член –доц. д-р Румяна Христова Кънчева

Кандидат:

гл. ас. д-р Ваня Николаева Найденова

Списък на научните публикации с резюмета след докторска

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Дистанционни изследвания, обнародван в Държавен вестник бр. 85 / 06.11.2012 г. (№ 9669)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Петър Гецов (становище)

Външни членове

1. проф. дсн Никола Вичев Колев (рецензия)
2. проф. дтн Марин Генев (становище)
3. доц. дтн Христо Христов (становище)
4. проф. д-р Павел Пенев (становище)

резервен член – проф. д-р Огнян Стойков

Вътрешни членове

1. проф. дтн Гаро Мардиросян (рецензия)
2. проф. д-р Евгения Руменина (рецензия)

резервен член – доц. д-р Пламен Ангелов

Кандидат:

доц. д-р инж. Румен Дончев Недков

Резюмета на трудовете след доцент

по специалност 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, обнародван в Държавен вестник бр. 85 / 06.11.2012 г. № 9669)

Научно жури в състав:

Председател: доц. д–р Димитър Йорданов (становище)

Външни членове

1. проф. дтн Емил Цеков (рецензия)
2. проф. дтн Христо Христов (становище)
3. доц. д–р Атанас Начев (становище)
4. доц. д–р Светлозар Асенов (рецензия)

резервен член –проф. д–р Павел Пенев

Вътрешни членове

1. проф. дтн Петър Гецов (становище)
2. доц. д-р Георги Сотиров (становище)

резервен член –доц. д–р Бойчо Бойчев

Кандидат:

гл. ас. д-р Константин Кирилов Методиев

Професионална автобиография
Справка за приносите
Списък на научните публикации с резюмета след докторска
Справка за участие в договори и изследователски проекти

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Дистанционни изследвания, обнародван в Държавен вестник бр. 46 / 19.06.2012 г. (№ 621)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Гаро Мардиросян (становище)

Външни членове

1. aкад. проф. дтн Кирил Боянов (рецензия)
2. чл.кор. проф. Георги Милев (становище)
3. проф. дсн Никола Вичев (рецензия)
4. проф. д-р Ради Радичев (становище)
5. доц. д-р Иван Колев (становище)

резервен член – доц. д-р Любен Гугов

Вътрешни членове

1.доц. д-р Бойчо Бойчев (рецензия)

резервен член – доц. д-р Антон Стоименов

Кандидати:

1. доц. д-р инж. Дойно Петков

Aвторскa справка
Списък на научните публикации и цитирания на статии
Резюмета на трудовете след доцент

2. доц. д-р Дора Крежова

Aвторскa справка
Пълен списък на научните публикации и цитирания на статии
Резюмета на трудовете след доцент

по специалността 01.04.08 "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство" обнародван в Държавен вестник бр. 46 / 19.06.2012 г. (№ 621)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дфн Цветан Дачев (становище)

Външни членове

1. проф. дфн Дора Панчева (становище)
2. проф. дфн Иван Кутиев (рецензия)
3. проф. дфн Петко Неновски (рецензия)
4. доц. д-р Людмил Цанков (становище)

резервен член – проф. дфн Александър Благоев

Вътрешни членове

1. член.кор Петър Велинов (рецензия)
2. проф. д-р Катя Георгиева (становище)

резервен член – доц. д-р Нено Петков

Кандидат:

дфн Йорданка Семкова

Справка за приносите
Списък на научните публикации
Списък на научните публикации и други авторски работи, представени за участие в конкурс за "професор"
Резюмета на трудовете след дфн
Списък с цитирания на статии

Защитата на дисертационен труд на инж. Михаил Владов за присъждане на образователна и научна степен "доктор", Област на висше образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (научна специалност 02.21.07. Автоматизирани системи за обработка и управление на информацията) на тема "Адаптивна телеметрична система за контрол на двигателите на летателни апарати" ще се проведе на 08.06.2012. от 10 часа в зала 309 – 3-ти етаж, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев" на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Материали по защитата

1. Автореферат
2. Рецензия от доц. д-р Светлозар Асенов
3. Рецензия от доц. д-р Румен Недков
4. Становище от проф. дтн Христо Христов
5. Становище от проф. д-р Огнян Стойков
6. Становище от доц. дтн Георги Сотиров
7. доц. д-р Пламен Ангелов - вътрешен резервен член на научното жури
8. доц. д-р Димитър Йорданов - външен резервен член на научното жури

Защитата на дисертационен труд на проф. Петър Стефанов Гецов за присъждане на научната степен "доктор на науките". Област на висше образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (научни специалности 02.02.09. Дистанционни аеро и космически методи и 01.04.12. Дистанционни изследвания на Земята) на тема "Национална аерокосмическа система за дистанционни изследвания на Земята и приложението й за мониторинг и защита от природни екокатастрофи" ще се проведе на 05.03.2012. от 10 часа в зала 309 – 3-ти етаж, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев" на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Материали по защитата

1. Автореферат
2. Рецензия от чл. кор. дтн Филип Филипов
3. Рецензия от проф. дсн Никола Вичев
4. Рецензия от проф. дтн Христо Христов
5. Становище от проф. дтн Гаро Мардиросян
6. Становище от проф. дтн Емил Цеков
7. Становище от проф. д-р Павел Пенев
8. Становище от проф. д-р Огнян Стойков
9. доц. дтн Георги Сотиров - вътрешен резервен член на научното жури
10. доц. д-р Димитър Йорданов - външен резервен член на научното жури

по специалността 01.04.08 "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство" обнародван в Държавен вестник бр. 17 / 28.02.2012 г. (№ 56)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д.ф.н. Цветан Дачев  (рецензия)

Външни членове

1. проф. дфн Александър Благоев (становище)
2. проф. дфн Дора Панчева (рецензия)
3. проф. дфн Иван Желязков (становище)
4. проф. дфн Петко Неновски (становище)
5. доц. д-р Борис Комитов (становище)
6. доц. дфн Емил Апостолов (рецензия)

резервен член – проф. дфн Костадин Ганев

Вътрешни членове

1. проф. дфн Цветан Дачев (рецензия)

резервен член – доц. д-р Росица Колева

Кандидат:

доц. д-р Катя Георгиева

Професионална автобиография
Справка за приносите
Списък на научните публикации
Резюмета на трудовете след доцент
Списък с цитирания на статии
Справка за участие в договори и изследователски проекти

по специалността "Дистанционни изследвания" обнародван в Държавен вестник бр. 17 / 28.02.2012 г. (№ 56)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Петър Стефанов Гецов (становище)

Външни членове

1. академик Александър Хараланов Александров (рецензия)
2. проф. дсн Никола Вичев Колев (рецензия)
3. проф. дгн Иван Янакиев Чолеев (становище)
4. доц. д-р Румен Любенов Пенин (становище)

резервен член – проф. д-р Петър Василев Петров

Вътрешни членове

1. проф. дтн Петър Стефанов Гецов (становище)
2. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян (становище)
3. доц. д-р Румен Дончев Недков (рецензия)

резервен член – доц. д-р Румяна Христова Кънчева

Кандидат:

доц. д-р Евгения Руменина

Резюмета на трудовете след доцент

по специалността 01.04.08 "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство" обнародван в Държавен вестник бр. 17 / 28.02.2012 г. (№ 56)

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р Росица Колева (становище)

Външни членове

1. проф. дфн Александър Благоев (рецензия)
2. проф. дфн Дора Панчева (становище)
3. проф. дфн Костадин Ганев (становище)
4. доц. д-р Васил Попов (становище)

резервен член – доц. д-р Венета Гинева

Вътрешни членове

1. проф. дфн Цветан Дачев
2. доц. д-р Георги Станев
3. доц. д-р Росица Колева

резервен член – проф. дфн Петко Неновски

Кандидати:

1. гл. ас. д-р Боян Киров

Професионална автобиография
Справка за приносите
Списък на научните публикации
Резюмета на трудовете след докторска
Списък с цитирания на статии
Справка за участие в договори и изследователски проекти

2. д-р Александър Лъчезаров Мишев

Професионална автобиография
Справка за приносите
Списък на научните публикации
Резюмета на трудовете след докторска
Списък с цитирания на статии
Справка за участие в договори и изследователски проекти

по специалността 01.04.08 "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство" обнародван в Държавен вестник бр. 17 / 28.02.2012 г. (№ 56)

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р Петър Тонев (рецензия)

Външни членове

1. проф. дфн Иван Желязков (становище)
2. проф. дфн Петко Неновски (рецензия)
3. проф. дфн Дора Панчева (становище)
4. проф. дфн Евгени Донев (становище)
5. доц. д-р Александър Бочев (становище)

резервен член – доц. д-р Наталия Килифарска

Вътрешни членове

1. проф. дфн Цветан Дачев (становище)
2. доц.д-р Петър Тонев (рецензия)

резервен член – доц. д-р Таня Иванова

Кандидати:

гл. ас. д-р Йордан Тасев

Професионална автобиография
Справка за приносите
Списък на научните публикации
Резюмета на трудовете след докторска
Справка за програмни продукти, участие в договори и изследователски проекти

Защитата на дисертационен труд на маг. инж. Стоян Бранко Велкоски, докторант на самостоятелна подготовка в секция "Дистанционни изследвания и ГИС" към ИКИТ-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. Професионално направление 4.4. "Науки за Земята". (01.04.12, Дистанционни изследвания на Земята и планетите") на тема "ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА И ГЕОПАТОГЕННИ ЗОНИ – БИОЛОГИЧЕН ЕФЕКТ И ЗАЩИТА" ще се проведе на 10.02.2012 г. от 11 ч. в залата на 3 ет. на бл. 1, ул. "Акад. Г. Бончев" на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Материали по защитата:

1. Автореферат
2. Рецензия от проф. д.б.н Байко Байков
3. Рецензия от проф. д.м.н. д-р Ирина Стоилова
4. Становище на проф. д.т.н. Иван Душков
5. Становище на доц. д-р Бойчо Бойчев
6. Становище на проф. д.т.н. Гаро Мардиросян

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Лъчезар Христов Филчев, задочен докторант в секция "Дистанционни изследвания и ГИС" към ИКСИ-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по шифър 01.04.12, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите" на тема "МОДЕЛ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА СТРЕСОВИ СИТУАЦИИ В ИГЛОЛИСТНИ ЛАНДШАФТИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА МНОГОКАНАЛНИ И СПЕКТРОМЕТРИЧНИ СПЪТНИКОВИ ДАННИ" ще се проведе на 18.01.2012 г. от 15 ч. в залата на 3 ет. на бл. 1 ул. "Акад. Г. Бончев" на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Материалите по защитата:

1. Автореферат
2. Рецензия от проф.д-р инж. Гаро Мардиросян
3. Рецензия от доц. д-р Владимир Вълчев
4. Становище на доц. д-р Евгения Руменина
5. Становище на доц. д-р Лидия Мишева
6. Становище на доц. д-р Румен Пенин