Защитата на дисертационен труд на маг. Теменужка Георгиева Спасова – докторант редовна форма на обучение на тема: "Диференциран подход при мониторинг на наводнени площи, повърхностни водни обекти и мокра снежна покривка на база дистанционни методи и ГИС", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 11.10.2019 г. (петък) от 14.00 ч. зала 311, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев"

Научно жури в състав:

Председател: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. д.т.н. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Румен Недков – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ (рецензия)
 2. проф. д-р Нели Христова – СУ "Климент Охридски" (становище)
 3. проф. д-р Никола Вичев – ИГ "Н. Пушкаров" (становище)

Резервен член: проф. д-р Нешо Чипев – ИБЕИ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на ас. Атанас Маринов Атанасов – докторант самостоятелна форма на обучение на тема: „Разработка на методи, алгоритми и програмни средства за анализ и проектиране на космически мисии”, за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, ще се проведе на 17.10.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев"

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р инж. Дойно Петков – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. доц. д-р инж. Дойно Петков – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Пламен Ангелов – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д.т.н. инж. Георги Сотиров – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д.т.н. инж. Явор Чапанов – ИИКАВ-БАН (становище)
 2. доц. д-р инж. Кирил Алексиев – ИИКТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Пенчо Маринов – ИИКТ-БАН (рецензия)

Резервен член: доц. д-р инж. Любомир Бончев – пенсионер

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Аделина Митева Митева – докторант самостоятелна форма на обучение на тема: „Полупроводникови квантови ями с променлив състав под влияние на постоянно електрично поле с потенциал за наземни и космически приборни приложения”, за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (за космически приложения)”, ще се проведе на 28.05.2019 г. (вторник) от 14.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев"

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ – БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ – БАН (становище)
 2. проф. дфн Корнели Григориев Григоров – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. дфн Дориана Иванова Малиновска – ЦЛСЗНЕИ-БАН (рецензия)
 2. доц. д-р Зелма Моис Леви – ИФФТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Валерия Борисова Стоянова – ИФХ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Евгения  Димитрова Попова – ИМИ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Александър Георгиев Гиков – докторант свободна форма на обучение на тема: „Картографиране и анализ на съвременните ландшафти в Рила планина чрез ГИС и дистанционни методи”, за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 14.05.2019 г. (вторник) от 15.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев"

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян   – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Евгения Кирилова Руменина – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Георги Николаев Желев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Марияна Костадинова Николова – НИГГГ-БАН (становище)
 2. проф. д-р Ангел Сергиев Велчев – ГГФ - СУ "Св. Климент Охридски" (рецензия)
 3. доц. д-р Георги Железов Георгиев – НИГГГ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Стоян Цветанов Недков – НИГГГ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на Тихомир Мирчев Алексиев – докторант задочна форма на обучение на тема: „Изучаване и прилагане на Дистанционните изследвания на Земята и ГИС в обучението по география в прогимназиален етап“, за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 14.03.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян   – ИКИТ-БАН (становище)
 2. доц. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. дтн Георги Сотиров – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Нели Христова – СУ "Св. Кл. Охридски" (становище)
 2. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ (рецензия)
 3. доц. д-р Георги Железов – НИГГГ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Петър Ножаров – НИГГГ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на маг. Камелия Любомирова Радева – докторант задочна форма на обучение на тема: „Използване на дистанционни методи при извършване на междинен екологичен мониторинг на природни обекти“, за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 15.03.2019 г. (петък) от 14.00 ч. в зала 311, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян   – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Румен Недков – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ (становище)
 2. проф. дссн Никола Вичев – ИПАЗР "Никола Пушкаров" (становище)
 3. доц. д-р Емилия Велизарова – ИГ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. д-р Нели Христова – СУ "Св. Кл. Охридски"

Материали по защитата: Автореферат

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство" (Слънчеви еруптивни явления и въздействието им върху земната система),
публикуван в Държавен вестник бр. 76 / 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243)

Научно жури в състав:

Председател: проф. Катя Георгиева – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Ролф Вернер – ИКИТ-БАН (становище)
 2. доц. д-р Росица Колева – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. Боян Киров – ИКИТ-БАН (становище)
 4. проф. д-р Катя Георгиева – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. дфн Йорданка Семкова – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дфн Александър Благоев – СУ "Кл. Охридски", ФзФ (становище)
 2. доц. д-р Валери Голев – СУ "Кл. Охридски", ФзФ (рецензия)
 3. проф. д-р Наталия Килифарска – НИГГГ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Васил Попов – ИА с НАО-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Костадинка Желязкова Колева – Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство" (Вариации на слънчевия вятър и влиянието им върху геомагнитната активност),
публикуван в Държавен вестник бр. 76 / 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243)

Научно жури в състав:

Председател: проф. Боян Киров – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Венета Гинева – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. дфн Йорданка Семкова – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. Боян Киров – ИКИТ-БАН (рецензия)
 4. проф. д-р Катя Георгиева – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Ролф Вернер – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дфн Александър Благоев – СУ "Кл. Охридски", ФзФ (рецензия)
 2. доц. д-р Борис Комитов – ИА с НАО-БАН (становище)
 3. доц. д-р Васил Попов – ИА с НАО-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Наталия Килифарска – НИГГГ-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Симеон Недков Асеновски – Резюмета на трудовете

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати (Вторични бордни електрозахранващи системи за аерокосмически летателни апарати)",
публикуван в Държавен вестник бр. 76 / 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243)

Научно жури в състав:

Председател: чл.-кор. Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. д-р Димо Иванов Зафиров – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН (становище)
 4. доц. д-р Дойно Иванов Петков – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дтн Христо Иванов Христов – Институт по отбрана (становище)
 2. проф. д-р Марин Симеонов Маринов – НВУ "Васил Левски", факултет "Авиационен" (становище)
 3. доц. д-р Борис Илиев Василев – Технически университет - София (рецензия)

Резервен член: проф. д-р Павел Борисов Пенев – Военна академия "Г. С. Раковски"

Кандидат:

гл. ас. д-р Павлин Атанасов Граматиков – Резюмета на трудовете

Защитата на дисертационен труд на проф. д-р Димо Иванов Зафиров за присъждане на научна степен "доктор на науките" в Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научни специалности "Проектиране на автоматични и пилотирани летателни апарати" и "Динамика, балистика и управление на полети на летателни апарати" на тема "Изследвания за концептуално проектиране на безпилотни самолети със съчленено крило" ще се проведе на 22.01.2019 (вторник) от 14.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Научно жури в състав:

Председател: чл.-кор. проф. дтн Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. проф. дтн Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Димитър Василев Йорданов – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дтн Христо Иванов Христов – ИО-МО (рецензия)
 2. проф. д-р Павел Борисов Пенев – ВА "Г. С. Раковски" (становище)
 3. проф. д-р Огнян Стойков Стойков – НВУ "Васил Левски" (рецензия)
 4. доц. д-р Светлозар Мирчев Асенов – пенсионер (становище)

Резервен член: проф. д-р Михаил Дамянов Тодоров – ТУ – София

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Христо Стоянов Николов – докторант, самостоятелна форма на обучение на тема: „Приложение на нелинейни методи от теорията за разпознаване на образи в дистанционните изследвания на Земята“ , за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 17.12.2018 г. (понеделник) от 14.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р инж. Дойно Иванов Петков – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. доц. д-р инж. Дойно Иванов Петков – ИКИТ-БАН (становище)
 2. доц. д-р инж. Валентин Йонов Атанасов – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: доц. д-р инж. Деница Стефанова Борисова – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р инж. Борислав Димитров Маринов – УАСГ (рецензия)
 2. проф. дтн инж. Явор Георгиев Чапанов – НИГГГ - БАН (становище)
 3. проф. д-р инж. Юлин Николов Тепелиев – ЛТУ (становище)

Резервен член: проф. дссн инж. Никола Колев Вичев – ИПАЗР "Н. Пушкаров"

Материали по защитата: Автореферат

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1 Физически науки, научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство", обнародван в Държавен вестник бр. 37 / 04.05.2018 г. (стр. 119, № 4416)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дфн Йорданка Семкова – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. проф. дфн Радослав Заманов – ИА-БАН (рецензия)
2. проф. д-р Наталия Килифарска – НИГГГ-БАН (рецензия)
3. доц. д-р Петко Недялков – СУ "Св. Кл. Охридски" (становище)

Резервен член: доц. д-р Борислав Андонов – НИГГГ-БАН

Вътрешни членове

1. чл. кор. Петър Велинов – ИКИТ-БАН (рецензия)
2. доц. д-р Лъчезар Матеев – ИКИТ-БАН (становище)
3. проф. дфн Йорданка Семкова – ИКИТ-БАН (становище)
4. доц. д-р Йордан Тасев – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. дфн Цветан Дачев – ИКИТ-БАН

Кандидат:

доц. д-р Пенка Влайкова Стоева

Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите",
публикуван в Държавен вестник бр. 37 / 04.05.2018 г. (стр. 119, № 4416)

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р Георги Николаев Желев – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. д-р Евгения Кирилова Руменина – ИКИТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Георги Николаев Желев – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Лъчезар Христов Филчев – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дссн Никола Вичев Колев – ИП "Н. Пушкаров" (становище)
 2. проф. д-р  Бойко Кирилов Рангелов – МГУ "Св. Иван  Рилски" (рецензия)
 3. проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев – ИБЕИ-БАН (рецензия)
 4. доц. д-р Георги Железов Георгиев – НИГГГ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Емилия Георгиева Велизарова – ИАОС

Кандидати:

гл. ас. д-р Екатерина Иванова Иванова – Резюмета на трудовете
гл. ас. д-р Ива Бонева Иванова – Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите (преходни явления в космическото пространство, критични екологични процеси, рискове за сигурността)",
публикуван в Държавен вестник бр. 37 / 04.05.2018 г. (стр. 119, № 4416)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Деница Стефанова Борисова – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дтн Атанас Иванов Начев – УниБИТ (становище)
 2. проф. дссн Никола Вичев Колев – ИП "Н. Пушкаров" (становище)
 3. проф. д-р  Бойко Кирилов Рангелов – МГУ "Св. Иван  Рилски" (рецензия)
 4. проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев – ИБЕИ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Емилия Георгиева Велизарова – ИАОС

Кандидат:

гл. ас. д-р Деян Гочев Гочев – Резюмета на трудовете

Защитата на дисертационен труд на магистър Теодора Андреева – Нешева – докторант, задочна форма на обучение на тема: „Метод и система за интегриран ГИС базиран мониторинг, за прогноз и управление на електромагнитното замърсяване на територията на Столична Община, по данни от наземни измервания“ , за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 06.08.2018 г. (понеделник) от 14:00 в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян - ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян - ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р инж. Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски" (рецензия)
 2. проф. дфн Иван Стефанов Кутиев – НИГГГ - БАН (становище)
 3. доц. д-р Божидар Атанасов Сребров – НИГГГ - БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р инж. Илия Илиев – ТУ - София

Материали по защитата: Автореферат

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите нанотехнологии и материали за приложение за космически изследвания)“, обнародван в Държавен вестник бр. 12 / 06.02.2018 г. (стр. 59, № 1019)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дфн Корнели Григориев Григоров – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. чл. кор. Димитър Тодоров Бучков – ТУ - София (становище)
2. проф. дтн Виктор Христов Анчев – ТУ - София (рецензия)
3. проф. д-р инж. Мара Крумова Кандева-Иванова – ТУ - София (рецензия)
4. доц. д-р инж. Валентин Кирилов Манолов – ИМТCЦХА-БАН (резензия)
5. доц. д-р инж. Манахил Тончев Тонгов - ТУ - София (становище)

Резервен член: проф. дтн Николай Тончев Тончев – ВТУ "Тодор Каблешков"

Вътрешни членове

1. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев – ИКИТ-БАН (становище)
2. проф. дфн Корнели Григориев Григоров – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН

Кандидат:

доц. д-р Здравка Кирилова Карагьозова

Резюмета на трудовете

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати" (Авионика, телекомуникация и локализация на безпилотни летателни апарати – софтуерни решения),
публикуван в Държавен вестник бр. 100 / 15.12.2017 г. (стр. 165, № 9507)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. д-р инж. Румен Дончев Недков – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р инж. Димитър Василев Йорданов – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: доц. д-р Пламен Стефанов Ангелов – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. д-р Павел Борисов Пенев - ВА "Г. С. Раковски" (становище)
 2. проф. дтн Атанас Иванов Начев - УниБИТ (рецензия)
 3. проф. дтн инж.-мат. Антонио Владимиров Андонов - ВТУ "Т. Каблешков" (становище)
 4. доц. д-р инж. Анастас Николов Маджаров - ИО-МВР (становище)

Резервен член: проф. д-р инж. Бойко Кирилов Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски"

Кандидат:

гл. ас. д-р Светослав Светославов Забунов - Резюмета на трудовете

Защитата на дисертационен труд на ас. Даниела Йорданова Аветисян – докторант, редовна форма на обучение на тема: "Изследване динамиката и резвитието на деградационни процеси, водещи към опустиняване чрез дистанционни методи и ГИС", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 30.04.2018 г. (понеделник) от 11.00 ч. в зала 311, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р инж. Румен Недков - ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Георги Желев - ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р инж. Никола Вичев, дсн – Институт по почвознание "Н. Пушкаров" (становище)
 2. проф. д-р инж. Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски" (становище)
 3. доц. д-р Емилия Велизарова – ИАОС (рецензия)

Резервен член: доц. д-р Асен Асенов – СУ "Св. Климент Охридски" ГГФ

Материали по защитата: Автореферат

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление" (взривен синтез и обработка на материали за космически изследвания),
публикуван в Държавен вестник бр. 91 от 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)
 4. проф. д-р Румен Дончев Недков – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Здравка Кирилова Карагьозова – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дтн. инж. Валери Емилов Митков - МГУ "Св. Иван  Рилски" (рецензия)
 2. доц. д-р инж. Христо Любомиров Стоев - МГУ "Св. Иван  Рилски" (рецензия)
 3. доц. д-р инж. Димитър Милков Христанов - МГУ "Св. Иван  Рилски" (становище)

Резервен член: доц. д-р инж. Валентин Кирилов Манолов - ИМСТЦХ - БАН

Кандидати:

гл. ас. д-р Людмил Георгиев Марков - Резюмета на трудовете

гл. ас. д-р Анна Петрова Петрова - Резюмета на трудовете

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (за космически изследвания)“ , обнародван в Държавен вестник бр. 91 от 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568)

Научно жури в състав:

Председател: чл.-кор. Петър Гецов – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. проф. д-р Коста Петров Бошнаков – ХТМУ - София (рецензия)
2. проф. дтн Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ-БАН (рецензия)
3. проф. дтн инж. Христо Иванов Христов – ИО (становище)
4. доц. д-р Иван Симеонов Симеонов – ИМБ-БАН (становище)

Резервен член: проф. Красимира Стоилова – ИИКТ-БАН

Вътрешни членове

1. чл.-кор. Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН (рецензия)
2. проф. д-р инж. Румен Дончев Недков – ИКИТ-БАН (становище)
3. проф. дтн инж. Георги Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. Валентин Атанасов – ИКИТ-БАН

Кандидат:

доц. д-р Пламен Стефанов Ангелов

Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство (наблюдение на слънчеви енергетични частици и слънчеви емисии от радио- до рентгеновия диапазон и влиянието им върху космическото време)",
публикуван в Държавен вестник бр. 91 от 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Боян Киров – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. проф. дфн Тодор Михайлов Мишонов – ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" (рецензия)
2. доц. д-р Петър Иванов Духлев – ИА с НАО-БАН (рецензия)
3. доц. д-р Евгени Петев Овчаров – ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" (становище)
4. доц. д-р Станимир Тодоров Колев  – ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" (становище)

Резервен член:проф. дфн Александър Благоев – СУ "Св. Климент Охридски"

Вътрешни членове

1. проф. д-р Боян Борисов Киров – ИКИТ-БАН (становище)
2. проф. д-р Катя Янчева Георгиева – ИКИТ-БАН (становище)
3. проф. д-р Йорданка Велкова Семкова-Панамска – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Ролф Вернер –ИКИТ-БАН

Кандидат

гл. ас. д-р Росица Стойчева Митева

Резюмета на трудовете

Защитата на дисертационен труд на магистър Иван Георгиев Янев – докторант, редовна форма на обучение на тема: "Оценка на динамиката на температурата на земната повърхност в урбанизирани територии с използване на дистанционни методи и ГИС", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 22.02.2018 г. (четвъртък) от 14:00 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Научно жури в състав:

Председател: проф. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. проф. д-р Зоя Матеева – НИГГГ-БАН (рецензия)
2. доц. д-р Петър Ножаров – НИГГГ-БАН (становище)
3. доц. д-р инж. Христо Дечев – УАСГ (становище)

Резервен член: проф. д-р Антон Попов – СУ "Св. Климент Охридски"

Вътрешни членове

1. проф. д.т.н. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН (рецензия)
2. доц. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност "Астрофизика и звездна астрономия", обнародван в Държавен вестник бр. 57 / 14.07.2017 г. (стр. 216, № 4934)

Научно жури в състав:

Председател: доц. Алексей Стоев – ИКИТ – БАН

Външни членове

1. проф. дфн Радослав Заманов – ИА-НАО – БАН (становище)
2. проф. дмн Николай Витанов – Имех – БАН (рецензия)
3. проф. дфн Петко Неновски – НИГГГ – БАН (становище)
4. проф. д-р Евгени Семков – ИА-НАО – БАН (рецензия)
5. проф. д-р Румен Бачев – ИА-НАО – БАН (рецензия)

Резервен член: доц. д-р Милчо Цветков – ИА – БАН

Вътрешни членове

1. чл.-кор. Петър Велинов – ИКИТ – БАН (становище)
2. доц. д-р Алексей Стоев – ИКИТ – БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Пенка Стоева – ИКИТ – БАН

Кандидат:

доц. д-р Лъчезар Филипов

Списък на публикации
Цитирани статии

 

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Деян Гочев Гочев – докторант, самостоятелна форма на обучение на тема: "Изследване на възможностите за използване на радарни данни за изучаване на естествени и антропогенни явления", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 10.11.2017 г. (петък) от 11.00 ч. в зала 311, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски" (рецензия)
 2. проф. д-р Нешо Чипев – ИБЕИ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Боряна Василева – ИИКТ-БАН (становище)

резервен член: проф. дтн Атанас Начев – УниБИТ

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р инж. Румен Недков - ИКИТ-БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Георги Желев - ИКИТ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на ас. Наталия Христова Станкова – докторант, редовна форма на обучение на тема: "Използване на дистанционни аерокосмически методи и данни за изследване на последствията и състоянието на горски екосистеми след пожар", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 12.09.2017 г. (вторник) от 11:00 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски" (становище)
 2. доц. д-р Емилия Велизарова – ИГ- БАН (рецензия)
 3. проф. дсн Никола Вичев – Институт по почвознание "Н. Пушкаров" (становище)

резервен член: проф. д-р Нели Христова – СУ "Св. Кл. Охридски"

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р инж. Румен Недков - ИКИТ-БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Георги Желев - ИКИТ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. инж. Людмил Георгиев Марков – докторант, самостоятелна форма на обучение на тема: "Метод за синтез на наноразмерен диамант, за приложение в материали за космически експерименти", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление" (нанотехнологии и материали за приложения в космическите изследвания), ще се проведе на 12.09.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев

Външни членове:

 1. проф. дтн инж. Валери Емилов Митков - МГУ "Св. Иван Рилски" - София (рецензия)
 2. доц. д-р инж. Христо Любомиров Стоев - МГУ "Св. Иван Рилски" - София (рецензия)
 3. доц. д-р инж. Димитър Милков Христанов - МГУ "Св. Иван Рилски" - София (становище)

резервен член: доц. д-р инж. Валентин Кирилов Манолов - ИМТCЦХА-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев - ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. д-р инж. Румен Дончев Недков - ИКИТ-БАН (становище)

резервен член: проф. дтн инж. Гаро Хугасов Мардиросян - ИКИТ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати" публикуван в Държавен вестник бр. 32/21.04.2017 г. (№ 2780)

Научно жури в състав:

Председател: чл.-кор. дтн Петър Гецов

Външни членове

 1. проф. дтн Христо Христов – Институт по отбрана (становище)
 2. проф. д-р Михаил Тодоров – Технически Университет - София (рецензия)
 3. доц. д-р Християн Панайотов – Технически Университет - Пловдив (становище)
 4. доц. д-р Владимир Савов – НВУ "В. Левски" (становище)

резервен член: проф. Павел Пенев – ВА "Г.С. Раковски"

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. дтн Петър Гецов - ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. д-р Димо Зафиров - ИКИТ-БАН (рецензия)
 3. доц. д-р Димитър Йорданов - ИКИТ-БАН (становище)

резервен член: проф. дтн Георги Сотиров - ИКИТ-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Константин Кирилов Методиев

Автобиография
Авторска справка за приносите
Списък на научните трудове
Списък на публикациите с резюмета
Списък на забелязани цитати

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност "Астрофизика и звездна астрономия", обнародван в “Държавен вестник” 88 / 08.11.2016 г. (№ 8723)

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р Лъчезар Георгиев Филипов

Външни членове

 1. проф. дфн  Радослав Костадинов Заманов – ИА с НАО - БАН (рецензия)
 2. проф. дфн Петко Илиев Неновски – НИГГГ – БАН (становище)
 3. доц. д-р Петко Любенов Недялков - ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" (становище)
 4. доц. д-р Милчо Кирилов Цветков – ИА с НАО - БАН (пенсионер) (становище)

резервен член –доц. дфн Даниела Петрова Кирилова - ИА с НАО - БАН

Вътрешни членове

 1. чл. кор. Петър Йорданов Велинов - ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев - ИКИТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Лъчезар Георгиев Филипов - ИКИТ-БАН (становище)

резервен член – доц. д-р Петър Тонев Тонев - ИКИТ-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Даниела Василева Бонева

Резюмета на трудовете

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Анна Димитрова Бузекова-Пенкова – докторант на самостоятелна подготовка на тема: "Методика за изследване влиянието на открития космос върху структурни  и физико-механични параметри на дисперсно уякчена с нанодиамант алуминиева сплав В95" за получаване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.1 Физически науки, научна специалност Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство", ще се проведе на 28.02.2017 г. от 14 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Председател на научното жури

проф. д-р Димитър Теодосиев

Научно жури в състав:

Външни членове:

 1. проф. д-р Божана Михаилова Табакова, ТУ - София (рецензия)
 2. проф. д-р Румен Златев Янков, ИМех - БАН (становище)
 3. доц. д-р Любомир Андреев Анестиев, ИМСТЦХ “Акад. А. Балевски” - БАН (рецензия)

резервен член: проф. д-р Нарцислав Величков Петров, ИОХЦФ - БАН


Вътрешни членове:

 1. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев, ИКИТ - БАН (становище)
 2. проф. дфн Корнели Григориев Григоров, ИКИТ - БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Здравка Кирилова Карагьозова, ИКИТ - БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Румен Георгиев Шкевов – докторант на самостоятелна подготовка на тема: “Съефатронно ускорение на релативистки заредени частици от електромагнитни вълни в космиеска плазма” за получаване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.1 Физически науки, ще се проведе на 17.02.2017 г. от 14 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Председател на научното жури

проф. д-р Димитър Теодосиев

Научно жури в състав:

Външни членове:

 1. проф. дфн Петко Неновски - НИГГГ-БАН (рецензия)
 2. проф. дфн Николай Ерохин - ИКИ-РАН (становище RU), (становище BG)
 3. доц. д-р Пенчо Маринов - НИКГ-БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Стилян Луков


Вътрешни членове:

 1. чл. кор. дфн Петър Велинов - ИКИТ - БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Димитър Теодосиев -ИКИТ - БАН (становище)

резервен член: проф. д-р Цветан Дачев - ИКИТ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Анна Петрова Петрова – докторант, задочна форма на обучение на тема: “Структура, свойства и приложение на детонационни нанодиаманти” за получаване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.1 Физически науки, научна специалност: “Структура, механични и оптични свойства на кондензираната материя” ще се проведе на 18.10.2016 г. от 15 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Научно жури

Председател на научното жури

 

Научно жури в състав:

Външни членове:

 1. проф. д-р инж. Жулиета Атанасова Калейчева, ТУ - София (рецензия)
 2. проф. дфн Костадинка  Александрова Гешева, ЦЛСЕНЕИ - БАН (становище)
 3. доц. д-р Никола Василев Стойчев, ИМТСЦХА - БАН (рецензия)
 4. доц. д-р Татяна Маринова Иванова, ЦЛСЕНЕИ - БАН (становище)

резервен член: проф. д-р Генчо Стоянов Стайнов – ИСИР - БАН


Вътрешни членове:

 1. проф. дфн Корнели Григориев Григоров, ИКИТ - БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Здравка Кирилова Карагьозова - ИКИТ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на ас. Стефан Кирилов Стаменов за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалностма "Дистанционни изследвания на Земята и планетите" на тема "Пространствен модел и хронологичен анализ на средновековния град Плиска на базата на аерокосмически и наземни данни" ще се проведе на 08.09.2016 г. от 10.00 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Председател на научното жури

чл. кор. дтн Петър Стефанов Гецов

Научно жури в състав:

Външни членове:

 1. доц. д-р Валери Драганов Григоров – НАИМ-БАН (рецензия)
 2. доц. д-р Антон Спасов Филипов – СУ "Св. Климент Охридски" (становище)
 3. доц. д-р Калин Иванов Русков – МГУ "Св. Иван Рилски" (становище)

резервен член: доц. д-р Павел Петков Георгиев – НАИМ-БАН


Вътрешни членове:

 1. чл. кор. дтн Петър Стефанов Гецов (рецензия)
 2. проф. д-р Евгения Кирилова Руменина (становищe)

резервен член: доц. д-р Лъчезар Христов Филчев

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на маг. Евгения Евгениева Сарафова за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалностма "Дистанционни изследвания на Земята и планетите" на тема "Пространствено моделиране на екотуристически потенциал с използване на спътникови изображения и ГИС " ще се проведе на 12.09.2016 г. от 15.00 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Председател на научното жури

проф. дтн Гаро Мардиросян - вътрешен член на научното жури

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. доц. д-р Антон Спасов Филипов - СУ "Св. Кл. Охридски" (рецензия)
 2. доц. д-р Климент Минев Найденов - СУ "Св. Кл. Охридски" (становище)
 3. доц. д-р Стоян Цветанов Недков - НИГГГ-БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Стелиян Славков Димитров - СУ "Св. Кл. Охридски"


Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян (рецензия)
 2. доц. д-р Ваня Николаева Стаменова (становище)

резервен член: доц. д-р Георги Николаев Желев

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Мария Михаилова Димитрова за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалностма "Дистанционни изследвания на Земята и планетите" на тема "Изграждане на база от спътникови данни и приложението и за екологични изследвания на територията на България" ще се проведе на 26.05.2016 г. от 10.00 ч. зала 311 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Председател на научното жури

проф. дтн Гаро Мардиросян - вътрешен член на научното жури

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дсн Никола Вичев Колев – ИП “Н. Пушкаров” (становище)
 2. проф. д-р инж. Бойко Кирилов Рангелов, МГУ “Св. Иван Рилски” (становище)
 3. доц. д-р Емилия Велизарова – ИГ-БАН (рецензия)

резервен член: проф. д-р Нели Христова – СУ "Св. Кл. Охридски", ГГФ


Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян (рецензия)
 2. проф. д-р Румен Недков (становище)

резервен член: доц. д-р Георги Желев

Материали по защитата: Автореферат

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", обнародван в
“Държавен вестник” 51 / 05.07.2016 г. (№ 5195)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян

Външни членове

 1. проф. д-р Бойко Кирилов Рангелов – МГУ „Св. Иван Рилски“ (рецензия)
 2. проф. дссн Никола Вичев Колев – ИП „Никола Пушкаров” (становище)
 3. доц. д-р Емилия Георгиева Велизарова – ИГ – БАН (становище)

резервен член – проф. д-р Нели Христова– Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян, ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. доц. д-р Георги Николаев Желев, ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. д-р Евгения Кирилова Руменина, ИКИТ-БАН (становище)
 4. проф. д-р Румен Дончев Недков, ИКИТ-БАН (становище)

резервен член – проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев, ИКИТ-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Мария Михаилова Димитров

Резюмета на трудовете

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", обнародван в
“Държавен вестник” 42 / 03.06.2016 г.(№ 4170)

Научно жури в състав:

Председател: чл. кор. дтн Петър Стефанов Гецов

Външни членове

 1. проф. д-р Мартин Димитров Банов – Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”; (рецензия)
 2. проф. д-р Антон Борисов Попов – Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (становище)
 3. доц. д-р Никола Стойчев Тодоров - Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (становище)

резервен член – проф. д-р Румен Любенов Пенин – Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Вътрешни членове

 1. чл. кор. дтн Петър Стефанов Гецов, ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян, ИКИТ-БАН (рецензия)
 3. проф. д-р Евгения Кирилова Руменина, ИКИТ-БАН (становище)
 4. проф. д-р Румен Дончев Недков, ИКИТ-БАН (становище)

резервен член – доц. д-р Георги Николаев Желев, ИКИТ-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Петър Кирилов Димитров

Резюмета на трудовете

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", обнародван в
“Държавен вестник” 42 / 03.06.2016 г.(№ 4170)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р инж. Румен Недков

Външни членове

 1. проф. дссн Никола Вичев Колев – ИП „Никола Пушкаров” (рецензия)
 2. проф. дгн Стефан Сотиров Димовски – МГУ „Св. Иван Рилски“ (становище)
 3. доц. д-р Любен Тихомиров Гугов – МГУ „Св. Иван Рилски“ (становище)
 4. доц. д-р Бануш Стоянов Банушев – МГУ „Св. Иван Рилски“(становище)

резервен член – проф. д-р Керанка Славова Василева – НИГГГ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Румен Дончев Недков (рецензия)
 2. доц. д-р Дойно Иванов Петков (становище)
 3. доц. д-р Валентин Йонов Атанасов (становище)

резервен член – доц. д-р Румяна Христова Кънчева

Кандидат:

гл. ас д-р Деница Стефанова Борисова

Резюмета на трудовете

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност "Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя", обнародван в “Държавен вестник” бр. 2 / 08.01.2016 г. (№ 8389)

Научно жури в състав:

Председател: чл. кор. Петър Стефанов Гецов (становище)

Външни членове

 1. дфн Георги Младенов – ИЕ – БАН (рецензия)
 2. проф. дфн Иван Желязков  – СУ „Св. Кл. Охридски” (становище)
 3. проф. дфн Марин Ненчев – ИЕ – БАН и ТУ – Пловдив (рецензия)
 4. проф. дфн Димитър Стоянов – ИЕ – БАН (становище)
 5. проф. д-р Нарцислав Петров – ИОЦХФ – БАН (становище)

Вътрешни членове

 1. чл. кор. Петър Стефанов Гецов (становище)
 2. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев (рецензия)

Кандидат:

доц. дфн Корнелий Григоров

Резюмета на трудовете след доцент

в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (за космически изследвания)” , обнародван в “Държавен вестник” 53 / 15.07.2015 г. (№ 4571)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р инж. Румен Недков

Външни членове

 1. проф. дтн Иван Асенов Доцински – ИБФБМИ – БАН (рецензия)
 2. проф. дтн Ивайло Иванов Христов – ИБФБМИ – БАН (становище)
 3. доц. д-р Борис Илиев Василев – Технически Университет – София (становище)
 4. доц. д-р Петър Генов Генов – ИКИТ – БАН (пенсионер) (становище)

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Румен Дончев Недков (рецензия)
 2. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров (становище)
 3. доц. д-р Пламен Стефанов Ангелов (становище)

Кандидат:

гл. ас д-р Стоян Танев

Резюмета на трудовете

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика,професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите”, обнародван в “Държавен вестник”бр. 26 / 07.04.2015 г  (№ 2362)

Научно жури в състав:

Председател: чл. кор. Петър Стефанов Гецов (становище)

Външни членове

 1. чл. кор. дтн Филип Иванов Филипов – ТУ – София (становище)
 2. проф. дфн Иван Стефанов Кутиев – НИГГГ – БАН (рецензия)
 3. проф. дтн Иван Евтимов Коробко – ТУ – София (становище)
 4. доц. д-р Борис Илиев Василев – ТУ – София (становище)

резервен член –проф. д-р Бойко Кирилов Рангелов – МГУ „Св. Ив. Рилски“

Вътрешни членове

 1. чл. кор. Петър Стефанов Гецов (становище)
 2. проф. дфн Йорданка Велкова Семкова (рецензия)
 3. проф. д-р Румен Дончев Недков (рецензия)

резервен член –доц. д-р Таня Ненова Иванова

Кандидат:

доц. д-р Бойчо Великов Бойчев

Резюмета на трудовете след доктор
Пълен списък на научните публикации
Списък на цитатите
Списък на проектите
Експертна дейност

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Деница Стефанова Борисова за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалностма "Дистанционни изследвания на Земята и планетите" на тема "Изследване на спектрални отражателни характеристики на скали" ще се проведе на 15.09.2015 г. от 10.30 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Председател на научното жури

проф. д-р Румен Недков (рецензия)

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дсн Никола Колев Вичев – ИП “Н. Пушкаров” ( рецензия)
 2. проф. д-р инж. Бойко Кирилов Рангелов, МГУ “Св. Иван Рилски” (становище)
 3. доц. д-р инж. Любен Тихомиров Гугов, МГУ “Св. Иван Рилски (становище)

резервен член: проф. д-р инж. Ради Георгиев Радичев - МГУ “Св. Иван Рилски”


Вътрешни членове:

 1. проф. д-р Румен Недков (рецензия)
 2. доц. д-р Дойно Петков (становищe)

резервен член: доц. д-р Валентин Атанасов

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Павлин Атанасов Граматиков за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, навигация и авиация по научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати” ще се проведе на 17.09.2015 г. от 14:00 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Председател на научното жури

чл. кор. Петър Гецов

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. доц. д-р Борис Илиев Василев – Технически Университет – София (рецензия)
 2. доц. д-р Ангел Белчев Цолов – Технически Университет – София (становище)
 3. доц. д-р Димитър Христов Богданов – Технически Университет – София (становище)

резервен член: доц. д-р Димо Иванов Зафиров – Технически Университет – София, филиал Пловдив


Вътрешни членове:

 1. чл. кор. дтн Петър Стефанов Гецов (рецензия)
 2. доц. д-р Бойчо Великов Бойчев (становищe)

резервен член: проф. дтн Георги Ставрев Сотиров

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на доц. д-р Корнели Григориев Григоров за присъждане на научна степен “доктор на науките” в Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.1. Физически науки, на тема „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“ ще се проведе на 15.07.2015 от 14:00 ч. в заседателната зала 309 на бл. 1 – 3-ри етаж, ул. “Акад. Георги Бончев” на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Председател на научното жури

проф. д-р Димитър Теодосиев (рецензия)

Външни членова

 1. проф. дфн Иван Желязков (становище)
 2. чл. кор. дфн Георги Младенов (рецензия)
 3. проф. дфн дтн Марин Ненчев (рецензия)
 4. проф. дфн Димитър Стоянов (становище)
 5. проф. дфн Димитър Пушкаров (становище)

Вътрешни членова

 1. чл. кор. дтн Петър Гецов (становище)
 2. проф. д-р Димитър Теодосиев (рецензия)

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Валентина Иванова Христова за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 4. Природни науки, професионално направление 4.4. Науки за Земята по научна специалност “Дистанционни изследвания на Земята и планетите” ще се проведе на 20.04.2015 г. от 10.30 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН, ул. “Акад. Георги Бончев” на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Председател на научното жури

 

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дсн Никола Колев Вичев – ИП “Н. Пушкаров”(становище)
 2. доц. д-р Димитър Живков Димитров – ВТУ (становище)
 3. доц. д-р Румен Ангелов Иванов – ВТУ (рецензия)

резервен член: проф. Бойко Рангелов – МГУ “Св. Ив. Рилски”

Вътрешни членове:

 1. проф. д-р Румен Дончев Недков (рецензия)
 2. доц. д-р Дойно Иванов Петков (становищe)

резервен член: доц. д-р Румяна Христова Кънчева

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Стоян Колев Танев за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, навигация и авиация по научна специалност 02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” ( космически изследвания) ще се проведе на 10.02.2015 от 10:00 ч. в заседателната зала на бл. 29 –
2-ри етаж, ул. “Акад. Георги Бончев” на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Председател на научното жури

проф. д-р Румен Недков

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дтн Иван Доцински – ИБФБМИ – БАН (рецензия)
 2. проф. дтн Ивайло Христов – ИБФБМИ – БАН (становище)
 3. проф. дтн Иво Илиев – ТУ – София (становище)

резервен член: проф. дбн Юрий Андреевич Коряк – ИМБП – Москва

Вътрешни членове:

 1. доц. д-р Пламен Ангелов (становищe)
 2. проф. д-р Румен Недков (рецензия)

Материали по защитата: Автореферат

в област на висшето образование 5. Технически науки,професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати", обнародван в “Държавен вестник”бр. 35 / 15.05.2015 г.  (№ 3173)

Научно жури в състав:

Председател: чл. кор. Петър Стефанов Гецов (рецензия)

Външни членове

 1. проф. дтн Борис Иванов Бонев – БАКА
 2. проф. д-р Огнян Стойков Стойков – НВУ „В. Левски“ (рецензия)
 3. проф. д-р Павел Борисов Пенев – ВА „Г. С. Раковски“ (становище)
 4. доц. д-р Диан Ненов Гешев – ТУ – София (рецензия)
 5. доц. д-р Светлозар Мирчев Асенов – пенсионер (становище)

резервен член – доц. д-р Богдан Колев Гаргов – пенсионер (становище)

Вътрешни членове

 1. чл. кор. Петър Стефанов Гецов (рецензия)
 2. доц. д-р Димитър Василев Йорданов (становище)

резервен член – проф. дтн Георги Ставрев Сотиров

Кандидат:

доц. д-р Димо Иванов Зафиров

Резюмета на трудовете след доктор
Пълен списък на научните публикации и доклади
Списък на научните трудове, представени за рецензиране
Справка за приносите

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята", обнародван в
“Държавен вестник” 20 / 17.03.2015 г. (№ 1736)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р инж. Румен Недков

Външни членове

 1. проф. дгн Георги Цветков Алексиев – НИГГГ – БАН (рецензия)
 2. проф. дгн Бойко Кирилов Рангелов – МГУ „Св. Иван Рилски” (становище)
 3. доц. д-р Владимир Генчев Георгиев – ГИ-БАН (становище)

резервен член – проф. д-р Антон Борисов Попов – Геолого-географски факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Вътрешни членове

 1. чл. кор проф. дтн Петър Стефанов Гецов (становище)
 2. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян (рецензия)
 3. проф. д-р Евгения Кирилова Руменина (становище)
 4. проф. д-р Румен Дончев Недков (становище)

резервен член – доц. д-р Ваня Николаева Стаменова

Кандидат:

гл. ас д-р Георги Николаев Желев

Резюмета на трудовете

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика ,професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство", обнародван в “Държавен вестник” бр. 13 / 17.02.2015 г.  (№ 100)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Катя Георгиева (рецензия)

Външни членове

 1. проф. дфн Александър Благоев (рецензия)
 2. доц. д-р Борис Комитов (становище)
 3. доц. д-р Васил Попов (становище)

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Цветан Дачев (рецензия)
 2. проф. дфн Йорданка Семкова (становище)
 3. проф. д-р Катя Георгиева (рецензия)
 4. доц. д-р Венета Гинева (становище)

Кандидат:

доц. д-р Боян Киров

Резюмета на трудовете след доцент
Пълен списък на научните публикации и доклади
Списък на научните трудове, представени за рецензиране
Пълен списък на цитатите
Списък на цитати, представени за рецензиране
Справка за приносите
Справка за участие в договори и изследователски проекти

в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност "Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (за космически изследвания)", обнародван в “Държавен вестник” бр. 13 / 17.02.2015 г.  (№ 100)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Димитър Теодосиев (становище)

Външни членове

 1. чл. кор. Димитър Тодоров Бучков (становище)
 2. проф. дтн Виктор Христов Анчев (рецензия)
 3. доц. дтн Нели Михран Гидикова (рецензия)
 4. доц. д-р Валентин Кирилов Манолов (становище)

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров (рецензия)
 2. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев (становище)
 3. доц. д-р Корнели Григориев Григоров (рецензия)

Кандидат:

гл. ас. д-р Здравка Карагьозова

Авторска справка
Резюмета на трудовете след доктор
Пълен списък на научните публикации и доклади
Списък на научните трудове, представени за рецензиране
Пълен списък на цитатите
Справка за приносите
Справка за участие в договори и изследователски проекти

Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт корабоплаване и авиация; научна специалност ”Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление", обнародван в “Държавен вестник” бр. 33 / 11.04.2014 г.  (№ 79)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Петър Стефанов Гецов (становище)

Външни членове

 1. Проф. дтн Евгений Георгиев Гиндев (рецензия)
 2. Проф. дтн Атанас Иванов Начев (рецензия)
 3. Член кор. проф. дтн Филип Иванов Филипов (становище)
 4. Проф. дтн Емил Герасимов Цеков (становище)
 5. Проф. дтн Николай Иванов Петров (становище)
 6. Доц. д-р Светла Иванова Василева (становище)

резервен член – Проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Петър Стефанов Гецов (становище)

резервен член – Проф. д-р Румен Дончев Недков


Кандидат:

гл. ас. д-р Зоя Хубенова

Пълен списък на научните публикации
Списък на научните публикации с резюмета след докторска

в област на висшето образование 5. Технически науки; професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност Радиолокация и радионавигация, обнародван в “Държавен вестник” бр. 2/11.02.2014 г.  (№ 27)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Петър Гецов (становище)

Външни членове

 1. проф. дтн Христо Августов Кабакчиев (рецензия)
 2. проф. д-р Венцислав Илиев Иванов (рецензия)
 3. проф. дтн Атанас Иванов Начев (рецензия)
 4. проф. дтн Борислав Йорданов Беджев (становище)
 5. доц. д-р Велко Йорданов Велков (становище)
 6. проф. д-р Иван Кръстев Цонев (становище)

резервен член - доц. д-р Станимир Стоянов Станев

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Петър Стефанов Гецов (становище)

резервен член - доц. д-р Бойчо Великов Бойчев

Кандидат:

доц. дтн Георги Сотиров

Резюмета на трудовете
Пълен списък на научните публикации
Списък на материалите за участие в конкурса

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Ива Бонева Иванова за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.4. Науки за Земята, научна специалност 01.04.12 Дистанционни изследвания на Земята и планетите, на тема „Изследване динамика на плаващите тръстикови острови в поддържания резерват „Сребърна“ и езерото Лумина от езерния комплекс Рошу-Пую-Лумина в биосферния резерват „Делтата на река Дунав“, на базата на спътникови, наземни и GPS данни“ ще се проведе на 10.07.2014 от 10:00 ч. в заседателната зала на бл. 29 – 2-ри етаж, ул. “Акад. Георги Бончев” на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Председател на научното жури

проф. дтн Гаро Мардиросян - вътрешен член на научното жури (рецензия)

Рецензенти

 1. доц. д-р Георги Железов - външен член на научното жури (становище)
 2. доц. Таню Мичев - външен член на научното жури (рецензия)
 3. доц. д-р Теньо Мешинев - външен член на научното жури (становище)
 4. проф. д-р инж. Румен Недков - вътрешен член на научното жури (становище)

Резервни членове

 1. проф. д-р Нели Христова- външен
 2. проф. д-р Евгения Руменина - вътрешен

Материали по защитата: Автореферат

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление 4.4. Науки за земята; научна специалност „Дистанционни изследвания”, обнародван в “Държавен вестник” бр. 12 / 11.02.2014 г.  (№ 27)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян (рецензия)

Външни членове

 1. проф. д-р Антон Борисов Попов (становище)
 2. проф. дгн Мартин Димитров Банов (рецензия)
 3. доц. д-р Георги Железов Георгиев (становище)

резервен член – д-р Румен Любенов Пенин

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Петър Стефанов Гецов (становище)
 2. проф. д-р Евгения Кирилова Руменина (становище)
 3. доц. д-р Румен Дончев Недков (становище)

резервен член –доц. д-р Ваня Николаева Стаменова

Кандидат:

гл. ас. д-р Лъчезар Филчев

Списък на научните публикации с резюмета след докторска

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика;професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство", обнародван в “Държавен вестник” бр. 100 / 19.11.2013 г.  (№ 22)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дфн Цветан Дачев (становище)

Външни членове

 1. проф. дфн Иван Кутиев (рецензия)
 2. проф. дтн Митко Миховски (становище)
 3. доц. дтн Нели Гидикова (рецензия)
 4. доц. д-р Валентин Манолов (становище)

резервен член – проф. дфн Иван Желязков

Вътрешни членове

 1. член-кор. дфн Петър Велинов (рецензия)
 2. проф. дфн Цветан Дачев (становище)
 3. проф. дфн Йорданка Семкова (становище)

резервен член – проф. д-р Юлика Симеонова

Кандидат:

доц. д-р Димитър Теодосиев

Професионална биография
Резюмета на трудовете след доцент
Пълен списък на научните публикации и доклади
Списък на научните трудове, представени за рецензиране
Списък на цитати
Справка за приносите
Справка за преподавателска дейност
Справка за участие в договори и изследователски проекти

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност „Дистанционни методи” за нуждите на Лабораторията на секция „Дистанционни изследвания и ГИС” в гр. Шумен, обнародван в “Държавен вестник” бр. 94 / 29.03.2013 г. (№ 282)

Научно жури в състав:

Председател: Външни членове

 1. чл. кор. проф. дтн Филип Иванов Филипов (рецензия)
 2. проф.дтн Румен Коев Коджейков (становище)
 3. проф.дтн Иван Дечев Николов (рецензия)

резервен член –Доц. д-р Петя Николаева Петкова

Вътрешни членове

 1. проф.дтн Петър Стефанов Гецов (становище)
 2. проф.дтн Гаро Хугасов Мардиросян (становище)
 3. доц. д-р Румен Дончев Недков (становище)
 4. доц. д-р Бойчо Великов Бойчев (становище)

резервен член – доц. д-р Дойно Петков Петков

Кандидат:

гл. ас. Стилиян Живков Стоянов

Списък на научните публикации с резюмета след докторска

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство", обнародван в “Държавен вестник” бр. 94 / 30.11.2012 г.  (№ 11747)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дфн  Йорданка Семкова (становище)

Външни членове

 1. проф. дфн Дора Панчева (рецензия)
 2. проф. дфн Петко Неновски (становище)
 3. проф. д-р Наталия Килифарска (становище)
 4. доц. д-р Цветана Гогошева (рецензия)

резервен член – проф. дфн Иван Кутиев

Вътрешни членове

 1. чл. кор. дфн Петър Велинов (рецензия)
 2. проф. дфн Цветан Дачев(становище)

резервен член – доц. д-р Нено Петков

Кандидат:

доц. д-р Ролф Вернер

Резюмета на трудовете след доцент
Пълен списък на научните публикации и доклади
Списък на научните трудове, представени за рецензиране
Списък на цитати
Справка за приносите
Справка за участие в договори и изследователски проекти

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност "Астрофизика и космическа динамика", обнародван в “Държавен вестник” бр. 94 / 30.11.2012 г.  (№ 11747)

Научно жури в състав:

Председател: доц. Лъчезар Филипов (становище)

Външни членове

1. проф. дфн Диана Кюркчиева (рецензия)
2. проф. дфн Невена Маркова (становище)
3. проф. дфн Илиан Илиев (становище)
4. проф. дфн Иван Желязков (рецензия)
5. доц. д-р Таню Бонев (становище)
6. доц. д-р Валери Голев (рецензия)

резервни членове

проф. дфн Радослав Заманов - външен
доц. д-р Георги Станев - вътрешен

Кандидат:

доц. д-р Светозар Жеков

Авторска справка

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление 4.4. Науки за земята; научна специалност „Дистанционни изследвания”, обнародван в “Държавен вестник” бр. 94 / 30.11.2012 г.  (№ 11747)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Петър Гецов (становище)

Външни членове

1.проф. д-р Антон Борисов Попов (рецензия)
2. доц. д-р Георги Железов Георгиев (становище)
3. доц. д-р Владимир Василев Вълчев(становище)

резервен член – проф. д.г.н. Иван Янакиев Чолеев

Вътрешни членове

1.проф. дтн  Гаро Хугасов Мардиросян (рецензия)
2. проф. д-р Евгения Кирилова Руменина (становище)
3. доц. д-р Румен Дончев Недков (становище)

резервен член –доц. д-р Румяна Христова Кънчева

Кандидат:

гл. ас. д-р Ваня Николаева Найденова

Списък на научните публикации с резюмета след докторска

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Дистанционни изследвания, обнародван в “Държавен вестник” бр. 85 / 06.11.2012 г. (№ 9669)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Петър Гецов (становище)

Външни членове

1. проф. дсн Никола Вичев Колев (рецензия)
2. проф. дтн Марин Генев (становище)
3. доц. дтн Христо Христов (становище)
4. проф. д-р Павел Пенев (становище)

резервен член – проф. д-р Огнян Стойков

Вътрешни членове

1. проф. дтн Гаро Мардиросян (рецензия)
2. проф. д-р Евгения Руменина (рецензия)

резервен член – доц. д-р Пламен Ангелов

Кандидат:

доц. д-р инж. Румен Дончев Недков

Резюмета на трудовете след доцент

по специалност 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация , обнародван в “Държавен вестник” бр. 85 / 06.11.2012 г.  (№ 9669)

Научно жури в състав:

Председател: доц. д–р Димитър Йорданов (становище)

Външни членове

1. проф. дтн Емил Цеков (рецензия)
2. проф. дтн Христо Христов (становище)
3. доц. д–р Атанас Начев (становище)
4. доц. д–р Светлозар Асенов (рецензия)

резервен член –проф. д–р Павел Пенев

Вътрешни членове

1. проф. дтн Петър Гецов (становище)
2. доц. д-р Георги Сотиров (становище)

резервен член –доц. д–р Бойчо Бойчев

Кандидат:

гл. ас. д-р Константин Кирилов Методиев

Професионална автобиография
Справка за приносите
Списък на научните публикации с резюмета след докторска
Справка за участие в договори и изследователски проекти

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Дистанционни изследвания, обнародван в “Държавен вестник” бр. 46 / 19.06.2012 г. (№ 621)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Гаро Мардиросян (становище)

Външни членове

1. aкад. проф. дтн Кирил Боянов (рецензия)
2. чл.кор. проф. Георги Милев (становище)
3. проф. дсн Никола Вичев (рецензия)
4. проф. д-р Ради Радичев (становище)
5. доц. д-р Иван Колев (становище)

резервен член – доц. д-р Любен Гугов

Вътрешни членове

1.доц. д-р Бойчо Бойчев (рецензия)

резервен член – доц. д-р Антон Стоименов

Кандидати:

1. доц. д-р инж. Дойно Иванов Петков

Aвторскa справка
Списък на научните публикации и цитирания на статии
Резюмета на трудовете след доцент

2. доц. д-р Дора Димитрова Крежова

Aвторскa справка
Пълен списък на научните публикации и цитирания на статии
Резюмета на трудовете след доцент

по специалността 01.04.08 “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” обнародван в “Държавен вестник” бр. 46 / 19.06.2012 г.  (№ 621)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дфн Цветан Дачев (становище)

Външни членове

1. проф. дфн Дора Панчева (становище)
2. проф. дфн Иван Кутиев (рецензия)
3. проф. дфн Петко Неновски (рецензия)
4. доц. д-р Людмил Цанков (становище)

резервен член – проф. дфн Александър Благоев

Вътрешни членове

1. член.кор Петър Велинов (рецензия)
2. проф. д-р Катя Георгиева (становище)

резервен член – доц. д-р Нено Петков

Кандидат:

дфн Йорданка Велкова Семкова

Справка за приносите
Списък на научните публикации
Списък на научните публикации и други авторски работи, представени за участие в конкурс за „професор”
Резюмета на трудовете след дфн
Списък с цитирания на статии

по специалността 01.04.08 “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” обнародван в “Държавен вестник” бр. 17 / 28.02.2012 г.  (№ 56)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д.ф.н. Цветан Дачев  (рецензия)

Външни членове

1. проф. дфн Александър Благоев (становище)
2. проф. дфн Дора Панчева (рецензия)
3. проф. дфн Иван Желязков (становище)
4. проф. дфн Петко Неновски (становище)
5. доц. д-р Борис Комитов (становище)
6. доц. дфн Емил Апостолов (рецензия)

резервен член – проф. дфн Костадин Ганев

Вътрешни членове

1. проф. дфн Цветан Дачев (рецензия)

резервен член – доц. д-р Росица Колева

Кандидат:

доц. д-р Катя Янчева Георгиева

Професионална автобиография
Справка за приносите
Списък на научните публикации
Резюмета на трудовете след доцент
Списък с цитирания на статии
Справка за участие в договори и изследователски проекти

по специалността “Дистанционни изследвания” обнародван в “Държавен вестник” бр. 17 / 28.02.2012 г.  (№ 56)

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Петър Стефанов Гецов (становище)

Външни членове

1. академик Александър Хараланов Александров (рецензия)
2. проф. дсн Никола Вичев Колев (рецензия)
3. проф. дгн Иван Янакиев Чолеев (становище)
4. доц. д-р Румен Любенов Пенин (становище)

резервен член – проф. д-р Петър Василев Петров

Вътрешни членове

1. проф. дтн Петър Стефанов Гецов (становище)
2. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян (становище)
3. доц. д-р Румен Дончев Недков (рецензия)

резервен член – доц. д-р Румяна Христова Кънчева

Кандидат:

доц. д-р Евгения Руменина

Резюмета на трудовете след доцент

по специалността 01.04.08 “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” обнародван в “Държавен вестник” бр. 17 / 28.02.2012 г.  (№ 56)

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р Росица Колева (становище)

Външни членове

1. проф. дфн Александър Благоев (рецензия)
2. проф. дфн Дора Панчева (становище)
3. проф. дфн Костадин Ганев (становище)
4. доц. д-р Васил Попов (становище)

резервен член – доц. д-р Венета Гинева

Вътрешни членове

1. проф. дфн Цветан Дачев
2. доц. д-р Георги Станев
3. доц. д-р Росица Колева

резервен член – проф. дфн Петко Неновски

Кандидати:

1. гл. ас. д-р Боян Борисов Киров

Професионална автобиография
Справка за приносите
Списък на научните публикации
Резюмета на трудовете след докторска
Списък с цитирания на статии
Справка за участие в договори и изследователски проекти

2. д-р Александър Лъчезаров Мишев

Професионална автобиография
Справка за приносите
Списък на научните публикации
Резюмета на трудовете след докторска
Списък с цитирания на статии
Справка за участие в договори и изследователски проекти

по специалността 01.04.08 “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” обнародван в “Държавен вестник” бр. 17 / 28.02.2012 г.  (№ 56)

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р Петър Тонев (рецензия)

Външни членове

1. проф. дфн Иван Желязков (становище)
2. проф. дфн Петко Неновски (рецензия)
3. проф. дфн Дора Панчева (становище)
4. проф. дфн Евгени Донев (становище)
5. доц. д-р Александър Бочев (становище)

резервен член – доц. д-р Наталия Килифарска

Вътрешни членове

1. проф. дфн Цветан Дачев (становище)
2. доц.д-р Петър Тонев (рецензия)

резервен член – доц. д-р Таня Иванова

Кандидати:

гл. ас. д-р Йордан Тасев

Професионална автобиография
Справка за приносите
Списък на научните публикации
Резюмета на трудовете след докторска
Справка за програмни продукти, участие в договори и изследователски проекти

Защитата на дисертационен труд на ас. Симеон Недков Асеновски за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.1. Физически науки; Научна специалност: 01.04.08 Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство, на тема “Операционен модел за йонизацията от космически лъчи в йоносферата и атмосферата COsmic Ray Ionization Model for Ionosphere and Atmosphere (CORIMIA)” ще се проведе на 09.10.2013 от 10:00 ч. в заседателната зала на бл. 29 – 2-ри етаж, ул. “Акад. Георги Бончев” на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Председател на научното жури

доц. д-р Лъчезар Матеев

Рецензенти

1. проф. дфн Петко Неновски - външен рецензент, член на научното жури
2. проф. дфн Иван Желязков - външен рецензент, член на научното жури

Материали по защитата:

1. Автореферат
2. Рецензия от проф. дфн Иван Желязков
3. Рецензия от проф. дфн Петко Неновски
4. Становище от проф. дфн Нъшан Ахабебян
5. Становище от чл.-кор. дфн Петър Велинов
6. Становище от доц. д-р Лъчезар Матеев

Защитата на дисертационен труд на ас. Красимира Димитрова Янкова за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.1. Физически науки; Научна специалност: 01.04.02 Астрофизика и звездна астрономия, на тема “Магнитохидродинамика на акреционно-дисков поток” ще се проведе на 07.03.2013 от 10:00 ч. в заседателната зала на бл. 29 – 2-ри етаж, бл. 29, ул. “Акад. Георги Бончев” на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Материали по защитата

1. Автореферат
2. Рецензия от проф. дфн Петко Илиев Неновски
3. Рецензия от проф. дмн Николай Колев Витанов
4. Становище от проф. дфн Радослав Костадинов Заманов
5. Становище от доц. д-р Георги Трендафилов Петров
6. Становище от доц. д-р Лъчезар Георгиев Филипов
7. доц. д-р Йордан Кирилов Тасев - вътрешен резервен член на научното жури
8. проф. дфн Иван Иванов Желязков - външен резервен член на научното жури

Защитата на дисертационен труд на Костадин Георгиев Шейретски за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.1. Физически науки; Научна специалност: 01.04.08. Физика на океана, атмосферата и околоземното пространтство, на тема “Динамика на екваториален спътник” ще се проведе на 19.12.2012 г. от 15 часа в заседателната зала на бл. 29 – 2-ри етаж, бл. 29, ул. “Акад. Георги Бончев” на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Материали по защитата

1. Автореферат
2. Рецензия от проф. дмн Николай Витанов
3. Рецензия от доц. д-р Лъчезар Филипов
4. Становище от проф. Петър  Гецов
5. Становище от доц. д-р Ангел Живков
6. Становище доц. д-р Огнян Христов
7. доц. д-р Светозар Жеков - вътрешен резервен член на научното жури
8. доц. д-р Пенчо Маринов - външен резервен член на научното жури

Защитата на дисертационен труд на Петър Кирилов Димитров за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование. 4. "Природни науки, математика и информатика",  професионално направление 4.4. "Науки за Земята", научна специалност 01.04.12 "Дистанционни изследвания на Земята и планетите" , на тема “Оценяване и картографиране на показатели на структурата на иглолистни гори чрез спътникови многоканални изображения” ще се проведе на 19.12.2012 г. от 15 часа в зала 309 – 3-ти етаж, бл. 1, ул. “Акад. Георги Бончев” на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Материали по защитата

1. Автореферат
2. Рецензия от проф. дтн Гаро Мардиросян
3. Рецензия от доц. д-р Владимир Вълчев
4. Становище от проф. дсн Христо Цаков
5. Становище от проф. д-р Евгения Руменина
6. Становище от доц. д-р Никола Тодоров
7. доц. д-р Румен Недков – вътреше резервен член на научното жури
8. проф. д-р Румен Пенин - външен резервен член на научното жури

Защитата на дисертационен труд на инж. Михаил Владов за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Област на висше образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (научна специалност 02.21.07. Автоматизирани системи за обработка и управление на информацията) на тема “Адаптивна телеметрична система за контрол на двигателите на летателни апарати” ще се проведе на 08.06.2012. от 10 часа в зала 309 – 3-ти етаж, бл. 1, ул. “Акад. Георги Бончев” на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Материали по защитата

1. Автореферат
2. Рецензия от доц. д-р Светлозар Асенов
3. Рецензия от доц. д-р Румен Недков
4. Становище от проф. дтн Христо Христов
5. Становище от проф. д-р Огнян Стойков
6. Становище от доц. дтн Георги Сотиров
7. доц. д-р Пламен Ангелов - вътрешен резервен член на научното жури
8. доц. д-р Димитър Йорданов - външен резервен член на научното жури

Защитата на дисертационен труд на проф. Петър Стефанов Гецов за присъждане на научната степен “доктор на науките”. Област на висше образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (научни специалности 02.02.09. Дистанционни аеро и космически методи и 01.04.12. Дистанционни изследвания на Земята) на тема “Национална аерокосмическа система за дистанционни изследвания на Земята и приложението й за мониторинг и защита от природни екокатастрофи” ще се проведе на 05.03.2012. от 10 часа в зала 309 – 3-ти етаж, бл. 1, ул. “Акад. Георги Бончев” на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Материали по защитата

1. Автореферат
2. Рецензия от чл. кор. дтн Филип Филипов
3. Рецензия от проф. дсн Никола Вичев
4. Рецензия от проф. дтн Христо Христов
5. Становище от проф. дтн Гаро Мардиросян
6. Становище от проф. дтн Емил Цеков
7. Становище от проф. д-р Павел Пенев
8. Становище от проф. д-р Огнян Стойков
9. доц. дтн Георги Сотиров - вътрешен резервен член на научното жури
10. доц. д-р Димитър Йорданов - външен резервен член на научното жури

Защитата на дисертационен труд на маг. инж. Стоян Бранко Велкоски, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Дистанционни изследвания и ГИС” към ИКИТ-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. Професионално направление 4.4. “Науки за Земята”. (01.04.12, Дистанционни изследвания на Земята и планетите") на тема "ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА И ГЕОПАТОГЕННИ ЗОНИ – БИОЛОГИЧЕН ЕФЕКТ И ЗАЩИТА" ще се проведе на 10.02.2012 г. от 11 ч. в залата на 3 ет. на бл. 1, ул. "Акад. Г. Бончев" на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури. 

Материали по защитата:

1. Автореферат
2. Рецензия от проф. д.б.н Байко Байков
3. Рецензия от проф. д.м.н. д-р Ирина Стоилова
4. Становище на проф. д.т.н. Иван Душков
5. Становище на доц. д-р Бойчо Бойчев
6. Становище на проф. д.т.н. Гаро Мардиросян

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Лъчезар Христов Филчев, задочен докторант в секция „Дистанционни изследвания и ГИС” към ИКСИ-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по шифър 01.04.12, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите" на тема "МОДЕЛ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА СТРЕСОВИ СИТУАЦИИ В ИГЛОЛИСТНИ ЛАНДШАФТИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА МНОГОКАНАЛНИ И СПЕКТРОМЕТРИЧНИ СПЪТНИКОВИ ДАННИ" ще се проведе на 18.01.2012 г. от 15 ч. в залата на 3 ет. на бл. 1 ул. "Акад. Г. Бончев" на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури. 

Материалите по защитата:

1. Автореферат
2. Рецензия от проф.д-р инж. Гаро Мардиросян
3. Рецензия от доц. д-р Владимир Вълчев
4. Становище на доц. д-р Евгения Руменина
5. Становище на доц. д-р Лидия Мишева
6. Становище на доц. д-р Румен Пенин