КОНКУРСИ       ТЕКУЩИ

Защитата на дисертационен труд на инж. Венцеслав Димитров – докторант, свободна форма на обучение на тема: "Оценяване на тематичната точност на пространствени данни за земното покритие, получено от спътникови изображения, чрез качествено-количествен подход", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 24.06.2022 г. (петък) от 14:00 ч. в зала № 309 на ІІІ етаж на бл. 1 в Научния комплекс на БАН – 4-ти километър.

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Деница Борисова – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

  1. Рецензия от проф. д-р Деница Борисова – ИКИТ-БАН
  2. Становище от доц. д-р Христо Николов – ИКИТ-БАН

Резервен член: доц. д-р Даниела Аветисян – ИКИТ-БАН

Външни членове:

  1. Рецензия от проф. дссн Никола Колев – Русенски университет "Ангел Кънчев"
  2. Становище от проф. д-р Юлин Тепелиев – Лесотехнически университет
  3. Становище от доц. д-р Радка Колева – Лесотехнически университет

Резервен член: доц. д-р Веселина Господинова – Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски"

Материали по защитата:

Автореферат

Защитата на дисертационен труд на ас. Андрей Стоянов – докторант, задочна форма на обучение на тема: "Приложение на мултидисциплинарен подход за мониторинг и пространствено-времеви анализ на горска растителност и наводнени територии на база аерокосмически данни и дистанционни изследвания", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 29.06.2022 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала № 309 на ІІІ етаж на бл. 1 в Научния комплекс на БАН – 4-ти километър.

Научно жури в състав:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

  1. Рецензия от проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН
  2. Становище от доц. д-р Деян Гочев – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

  1. Рецензия от проф. дссн Никола Колев – Русенски университет "Ангел Кънчев"
  2. Становище от проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ "Св. Ив. Рилски"
  3. Становище от доц. д-р Ралица Берберова – Нов български университет

Резервен член: доц. д-р Георги Железов – НИГГГ-БАН

Материали по защитата:

Автореферат

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ