Защитата на дисертационен труд на маг. Теменужка Георгиева Спасова – докторант редовна форма на обучение на тема: "Диференциран подход при мониторинг на наводнени площи, повърхностни водни обекти и мокра снежна покривка на база дистанционни методи и ГИС", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 11.10.2019 г. (петък) от 14.00 ч. зала 311, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев"

Научно жури в състав:

Председател: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

  1. проф. д.т.н. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН (рецензия)
  2. проф. д-р Румен Недков – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

  1. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ (рецензия)
  2. проф. д-р Нели Христова – СУ "Климент Охридски" (становище)
  3. проф. д-р Никола Вичев – ИГ "Н. Пушкаров" (становище)

Резервен член: проф. д-р Нешо Чипев – ИБЕИ-БАН

Материали по защитата: Автореферат

Защитата на дисертационен труд на ас. Атанас Маринов Атанасов – докторант самостоятелна форма на обучение на тема: „Разработка на методи, алгоритми и програмни средства за анализ и проектиране на космически мисии”, за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, ще се проведе на 17.10.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев"

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р инж. Дойно Петков – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

  1. доц. д-р инж. Дойно Петков – ИКИТ-БАН (рецензия)
  2. проф. д-р Пламен Ангелов – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д.т.н. инж. Георги Сотиров – ИКИТ-БАН

Външни членове:

  1. проф. д.т.н. инж. Явор Чапанов – ИИКАВ-БАН (становище)
  2. доц. д-р инж. Кирил Алексиев – ИИКТ-БАН (становище)
  3. доц. д-р Пенчо Маринов – ИИКТ-БАН (рецензия)

Резервен член: доц. д-р инж. Любомир Бончев – пенсионер

Материали по защитата: Автореферат