Защитата на дисертационен труд на маг. Георги Петев Георгиев – докторант самостоятелна форма на обучение на тема: "Изследвания за реализиране на персонален авиационен транспорт в градска среда", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 5. „Технически науки”, професионално направление: 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност: "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати", ще се проведе на 19.02.2020 г. от 11.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев"

Научно жури в състав:

Председател: чл.-кор. Петър Гецов – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

  1. чл.-кор. дтн Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН (рецензия)
  2. проф. д-р Павел Борисов Пенев – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. дн Димитър Илиев Недялков – ИКИТ-БАН

Външни членове:

  1. проф. д-р Огнян Стойков Стойков – НВУ "В. Левски" (рецензия)
  2. доц. д-р Даньо Маринов Лалов – НВУ "В. Левски" (становище)
  3. доц. д-р Кольо Пенчев Колев – НВУ "В. Левски" (становище)

Резервен член: доц. д-р Асен Ангелов Маринов – НВУ "В. Левски"

Материали по защитата: Автореферат