в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", (Изследвания на процесите в средната и висока атмосфера на Земята)

публикуван в Държавен вестник брой 98 / 13.12.2019 г. (стр. 117-118, № 1253)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Катя Георгиева – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от проф. д-р Катя Георгиева – ИКИТ-БАН     BGEN
 2. Становище от проф. д-р Боян Киров – ИКИТ-БАН     BGEN
 3. Становище от проф. д-р Йорданка Семкова-Панамска – ИКИТ-БАН     BGEN
 4. Рецензия от проф. д-р Димитър Теодосиев – ИКИТ-БАН     BGEN

Резервен член: доц. д-р Росица Колева-Бабамова – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от пчл. кор. Петър Велинов – ИКИТ-БАН     BGEN
 2. Рецензия от проф. дфн Тодоринка Панчева-Гатева – НИГГГ-БАН     BGEN
 3. Рецензия от проф. дфн Петко Неновски – НИГГГ–БАН     BGEN

Резервен член: проф. дтн Явор Чапанов – НИГГГ–БАН

Кандидат:

доц. д-р Венета Христова Гинева - Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите"

публикуван в Държавен вестник брой 98 / 13.12.2019 г. (стр. 117-118, № 1253)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН     BGEN
 2. Становище от проф. д-р Румен Недков – ИКИТ-БАН     BGEN
 3. Рецензия от доц. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН     BGEN

Резервен член: проф. д-р Димитър Теодосиев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Рецензия от проф. д-р Марияна Николова – НИГГГ-БАН     BGEN
 2. Становище от доц. д-р Стоян Недков – НИГГГ-БАН     BGEN
 3. Становище от доц. д-р Петър Ножаров – НИГГГ-БАН     BGEN
 4. Становище от доц. д-р Асен Асенов – Геолого-географски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"     BGEN

Резервен член: доц. д-р Милена Керчева – ИПАЗР "Никола Пушкаров" – ССА

Кандидат:

гл. ас. д-р Александър Георгиев Гиков - Резюмета на трудовете

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите"

публикуван в Държавен вестник брой 98 / 13.12.2019 г. (стр. 117-118, № 1253)

Научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Румен Недков – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Рецензия от проф. д-р Румен Недков – ИКИТ-БАН     BGEN
 2. Становище от проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН     BGEN
 3. Становище от доц. д-р Петър Димитров – ИКИТ-БАН     BGEN

Резервен член: доц. д-р Деница Борисова – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от проф. д-р Росица Николова – ИМК "Акад. Иван Костов" – БАН     BGEN
 2. Рецензия от проф. д-р Мартин Банов – ИПАЗР "Никола Пушкаров" – ССА     BGEN
 3. Становище от проф. д-р Марияна Николова – НИГГГ–БАН     BGEN
 4. Рецензия от доц. д-р Георги Железов – НИГГГ–БАН     BGEN

Резервен член: доц. д-р Петър Ножаров – НИГГГ–БАН

Кандидат:

доц. д-р Георги Николаев Желев - Резюмета на трудовете