КОНКУРСИ       ТЕКУЩИ

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4 Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите"

публикуван в Държавен вестник брой 56 | 19.07.2022 г. (стр. 129, № 4327)

Научно жури в състав:

Председател: доц. д-р Даниела Аветисян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от Проф. д-р Димитър Теодосиев – ИКИТ-БАН
 2. Рецензия от доц. д-р Даниела Аветисян – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. д-р Деница Борисова – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от проф. д-р Тома Шишков – Селскостопанска академия
 2. Рецензия от проф. дтн Явор Чапанов – ИИКАВ – БАН
 3. Рецензия от проф. д-р Пламен Иванов – Геологически институт – БАН
 4. Становище от доц. д-р Поли Рукова – НИГГГ-БАН
 5. Становище от доц. д-р Радка Колева – Лесотехничеки университет

Резервен член: доц. д-р Веселина Господинова – МГУ "Св. Ив. Рилски"

Кандидат:
доц. д-р Христо Николов - Резюмета на трудовете

Защитата на дисертационен труд на маг. Пламен Тренчев – докторант, самостоятелна форма на обучение на тема: "Използване на спътникови данни със средна пространствена разделителна способност за регистриране на атмосферно замърсяване с метан", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите", ще се проведе на 25.11.2022 г. (петък) от 14:00 ч. в зала № 309 на ІІІ етаж на бл. 1 в Научния комплекс на БАН – 4-ти километър.

Научно жури в състав:

Председател: проф. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Становище от проф. Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН
 2. Рецензия от проф. д-р Георги Желев – ИКИТ-БАН

Резервен член: проф. д-р Евгения Руменина – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. Становище от проф. дссн Никола Колев – Русенски Университет
 2. Рецензия от проф. дфн Димитър Сираков – НИМХ
 3. Становище от доц. д-р Ралица Берберова – Нов български университет

Резервен член: проф. д-р Нешо Чипев – ИБЕИ-БАН

Материали по защитата:

Автореферат

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ