Изследване влиянието на открития космос, върху физико-химичните свойства на стъкло-въглеродни покрития, след продължителен престой на Международната Космическа Станция

Проект на Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ)
към Българска академия на науките (БАН)

logo-img
logo-img

Кои сме ние

В изпълнението на проекта, финансиран от Фонд Научни изследвания, по договор №КП-06-Н27/2 от 08.12.2018 г. участват учени от три института на Българската Академия на Науките:

  • Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ-БАН) – Базова организация (www.space.bas.bg)
  • Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ-БАН) – Партньорска организация (www.igis.bas.bg)
  • учени от Институт по органична химия с Център по фитохимия (ИОХЦФ-БАН) – (www.orgchm.bas.bg)

Базова Организация по проекта е Института за космически изследвания и технологии – БАН
Партньорска Организация по проекта е Института по обща и неорганична химия – БАН

проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев

Ръководител на проекта

ИКИТ - БАН

Контакт: email

проф. дфн Корнели Григориев Григоров

ИКИТ - БАН

чл.- кор. проф. дтн Петър Стефанов Гецов

ИКИТ-БАН

доц. д-р Росица Танева Колева

ИКИТ-БАН

гл. ас. д-р инж. Анна Димитрова Бузекова – Пенкова

ИКИТ-БАН

доц. д-р Петър Цветанов Цветков

ИОНХ-БАН

гл. ас. д-р Александър Светославов Цанев

ИОХЦФ-БАН

доц. д-р Бойко Георгиев Цинцарски

ИОХЦФ-БАН

ас. инж. Георги Божилов Георгиев

ИОХЦФ-БАН

За проекта

Целта на експеримента е изследване влиянието на открития космос върху качествата на материала (образци от графит – уплътнен и покрит със стъкловъглерод), подложен на резки температурни промени, радиационно облъчване, бомбандиране с микрометорити и др., след продължителен престой в околоземната плазма.

Предлаганият проект има фундаментален характер с възможни практически приложения за работа в космоса и при екстремни земни условия. Цел на настоящия проект е да се изследва влиянието на открития космос, върху физико-химичните характеристики на покрития от стъкло-въглерод, нанесени върху осем броя графитни образци, след техния престой за период от двадесет и седем месеца, от външната страна на Международната Космическа Станция и върнати обратно на Земята.

Възможността за провеждане на такива изследвания, е в резултат на планирания и успешно реализиран от колектива на ИКИТ – БАН специален технологичен експеримент ДП-ПМ, в рамките на международния проект “Обстановка” на борда на МКС, от програмата за Фундаментални космически изследвания между РАН и БАН. Важно условие за достоверността на получените резултати, от сравнение между характеристиките на „космическите” и „референтните” образци, покрити със стъкло-въглерод, е качеството на използваните изходни данни, за основните физически параметри, характеризиращи обкръжаващата среда на МКС.

Значимостта на очакваните резултати се определя и това, че ще бъде тествана оригиналната българска технология, за импрегниране и покриване на порьозни огнеупорни материали със стъкло-въглерод, защитена с авторско свидетелство (№ 31847, МКП С 04 35/84, 1982 г.), по коята са изработени сферичните сонди на приборите за измерване на електрични полета в околоземната плазма, на осем спътника и на МКС, и два български патента, за приложения в медицината и получаване карбиди на труднотопими метали (Bulgaria, Patent № 31847, МКП С 04 35/84, 1982 г.; BG Patent № 65014 B1/29.12.2006).

Очакваме да се потвърдят и обосноват предимствата при използването на стъкло-въглеродни покрития, върху работните повърхности на сферични сензори, за измерване на квазипостоянни и променливи електрични полета в околоземната плазма, по метода на двойната сонда, от борда на спътници. Изследваната технология за получаване на стъкло-въглеродни покрития върху графитни и други огнеупорни композиционни материали, е оригинална разработка на колектив от учени от БАН, защитена с авторски свидетелства, като досега е успешно приложена при реализирането на космически експерименти за измерване на електрични полета на спътниците: “ИК-България 1300”, “ИК-24 Активен”, “ИК-25 АПЕКС”, “ИНТЕРБОЛ-2”, субспътниците “Магион-2”, “Магион-3”, “Магион-4”, “Магион-5”, както и на “Международната космическа станция” (МКС).

Това е оригинална разработка на колектив от учени от БАН, на базата на която бе планиран и реализиран технологичен експеримент на борда на руския сегмент на Международната космическа станция (МКС), в периода 2013 – 2015 г.

Период за изпълнение на проекта: 12.2018 – 12.2021 г.

Цели на проекта

1.

Основен проблем при използване на различни материали в космически експерименти, на борда на спътници и орбитални станции, е влиянието на параметрите на открития космос, върху техните структурни и физико-химични характеристики, след продължителна работа в условията на висок вакуум, силна йонизираща радиация, резки температурни промени, бомбардировка от микрометеорити и др.

2.

Цел на настоящия проект е да се изследва влиянието на открития космос, върху физико-химичните характеристики на покрития от стъкло-въглерод, нанесени върху осем броя графитни образци, след техния престой за период от двадесет и седем месеца, от външната страна на Международната Космическа Станция и върнати обратно на Земята. Възможността за провеждане на такива изследвания, е в резултат на планирания и успешно реализиран от колектива на ИКИТ – БАН, специален технологичен експеримент ДП-ПМ, в рамките на международния проект “Обстановка” на борда на МКС, от програмата за Фундаментални космически изследвания между Руската академия на науките (PАН) и БАН.

3.

Изпълнението на проекта, се базира на провеждането на комплекс от специализирани изследвания на характеристиките на стъкло-въглеродните покрития върху „космическите образци”, върнати от МКС и „референтните образци” със стъкло-въглеродни покрития, престояли за същия период в наземни условия. В резултат от сравнителен анализ на получените резултати за двете групи образци, ще се направи оценка за степента и причините, довели до промени в характеристиките на стъкло-въглеродните покрития, след продължителен престой в условията на открития космос.

4.

Изключително важно е, че при изследването ще бъдат използвани реални данни за характеристиките на космическите условия, в околността на МКС, за времето на престой на „космическите образци” със СВ покрития. Тези данни са осигурени от научните колективи от ИКИТ – БАН, разработили, поддържащи и отговарящи за обработката и съхранение на получените данни, от българските научни прибори, монтирани и работещи на МКС м същия период от време, а именно: ДП-1 и ДП-2 (E) и Сонда на Ленгмюр (Ne, Ni, Te), в състава на плазмено-вълновия комплекс, както и приборът R3DR2 (µGy/h), в състава на платформата “EXPOSE-R2”.

5.

Актуалността и значимостта на научния проблем, предложен за изследване в настоящия проект, се обуславя основно от необходимостта от комплексен анализ на резултатите от проведения специализиран космически експеримент, на борда на Международната Космическа Станция (МКС), с цел получаване на нови данни за влиянието на космическите фактори, върху физико-химичните характеристики на материали, използвани в космическите изследвания и изясняване процесите на стареене на тези материали, в резултат на продължителното им пребиваване в условията на открития космос.

Партньори

Проектът се осъществява с изключителната подкрепа и съдействие на ИКИТ-БАН и Фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката

logo-img
ИКИТ-БАН

- ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КЪМ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

logo-img
ФНИ

- Фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката

КОНТАКТИ С НАС

ИКИТ към БАН, България

E-mail

office .DELETE.THIS @space.bas.bg

Телефон

(+359) 2 988 35 03

Адрес

1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев, бл. 1.