АЕРОКОСМИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

КОСМИЧЕСКО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

Синтез и изучаване на нови материали с аерокосмическо приложение и приложение в промишлеността. Създаване на технологии за получаването им.

Секция "Космическо материалознание" при ИКИТ–БАН е създадена за осигуряване на наземната отработка на експеримент "Воал" от националната космическа програма "Шипка" и подготовката на образци за космическия и синхронния есперименти. След успешното завършване на полета на втория български космонавт задачите на секцията са свързани с обработката и анализа на резултатите от тези експерименти. Целта на космическия експеримент "Воал" е да се изследват в условията на микрогравитация процесите на тегловна сегрегация в системата W-Al. Допълнителна цел е създаването на лек и с добри механични показатели композиционен материал на база системата W- Al.

Предмет на дейност на секцията са научни и научно-приложни изследвания (експериментални и теоретични) в областта на синтеза и изучаването на нови, перспективни материали, получаване на нови модификации на съществуващи материали и приложението им в космическите изследвания, промишлеността и сигурността на страната.

Повече информация