ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗЕМЯТА И ПЛАНЕТИТЕ

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС

Секцията е основана през 1976 година като звено на Централната лаборатория за космически изследвания (понастоящем Институт за космически изследвания и технологии) към Българската академия на науките.

От създаването й досега секцията е реализирала над 60 научни проекта, свързани с изследването на територията на България. Чрез интегрирано използване на аерокосмически (дистанционни) и наземни (контактни) данни е направено морфоструктурно райониране на страната, изследвани са геодинамиката и неотектониката, идентифицирани са кръгови и линеаментни морфоструктури с различен генезис, съдържащи различни полезни изкопаеми (руди, нефт, прясна вода и др.). Съвместно с руски учени през седемдесетте години на миналия век е създадена и апробирана методика за визуално-инструментално дешифриране на аерокосмически сканерни изображения. Установени са спектралните сигнатури и е определена информативността на многозонални самолетни изображения за различни типове земно покритие. Разработена е методика за комплексно ландшафтно-геохимично и дистанционно изследване на техногенно натоварени райони. Тя е апробирана за територията на ОЦЗ "Кърджали", Девненския промишлен комплекс, гр. София и МК "Кремиковци". Многократно са провеждани наземни и лабораторни експериментални измервания за установяване на спектралната отражателна способност на различни видове скали и на повърхностния слой на основните почвени типове, разпространени на територията на България. Изготвени са и съответните каталози. Изведени са емпирични зависимости между спектралните параметри на различните типове скали и техния минералeн състав и текстурно-структурни особености. Подобни изследвания са извършени на територията на Русия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Монголия, Куба, Виетнам и Средна Азия в рамките на работната група по “Дистанционни изследвания на Земята” към международната програма “Интеркосмос”. Във връзка с изпълнението на тази програма са съставени паспорти на предварително избрани полигони и тестови участъци от територията на България (Източни Родопи, Пловдив, Плевен, Шумен, Рила), като в тях са класифицирани и задачите, които могат да се решават с аерокосмическите технологии. На тестови участъци от тези полигони – Патриарх Евтимово, Попово, Нови пазар, Белозем, Болярино, са провеждани международни синхронни наземни и самолетни експерименти.

Повече информация