Отчитайки мащабното навлизане на аерокосмическите технологии в живота, през 2004 г. ръководството на Института за космически изследвания и технологии при БАН реши да организира ежегодни международни научни конференции Космос, Екология, Сигурност (Space, Ecology, Safety) – SES. Целта е установяване на нови и задълбочаване на съществуващи международни връзки с учени в областта на космическата наука и техника, насърчаване на космическия технологичен трансфер и иновации, принос в решаването на важни проблеми в областта на икономиката, селското стопанство, екологията, сигурността и отбраната, създаване на нови научни знания, привличане на млади хора към космическата наука и практика.

Досега са проведени 17 конференции SES с участие на водещи чуждестранни учени, учени от БАН, преподаватели от граждански и военни университети, докторанти, студенти, учители и специалисти от фирми.

Членове на научно-програмните комитети са били видни наши и чуждестранни учени – академици, член-кореспонденти и професори от над 10 страни. Като лектори, автори и съавтори са участвали учени от България, Азербайджан, Армения, Белгия, Великобритания, Гана, Германия, Грузия, Гърция, Египет, Израел, Индия, Ирландия, Италия, Китай, Македония, Мексико, Молдова, Норвегия, Полша, Русия, САЩ, Словакия, Словения, Турция, Украйна, Унгария, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония и др.

Работни езици на Конференцията са български, английски и руски.

Докладите, изнесени на Конференцията, се публикват в Сборник (PROCEEDINGS SES), включен в Референтния списък на НАЦИД. Общият брой публикувани доклади е над 1000, а общият обем на тези сборници е повече от 4500 стр.

Последната засега конференция SES 2021 беше подкрепена финансово от Фонд "Научни изследвания" (KП-06-МНФ /12 - 19.08.2021), благодарение на което са поканени водещи учени като лектори и е отпечатан цветен Сборник SES 2020, съдържащ 59 доклада в обем 355 страници.