Основни указания
за оформяне на докладите в Сборник
от Ежегодна международна научна конференция SES

Ако докладът е на български или руски език, трябва да се дадат заглавието, имената, месторабота на авторите, e-mail, както и резюме и на английски език. Съответно – обратното: ако докладът е на английски език – трябва да има заглавие, имена на автори, месторабота, резюме и на български или на руски език.

Обем на доклада – до 6 стр.

1. Формат на страницата – А4
2. Margins: Top – 2,0 cm, Left, Right, Bottom – 2,5 cm
3. На първата страница да се постави горепосочената антетка
4. Отстъп – 1,25 cm
5. Междуредие – Single Space
6. Шрифт – Arial
7. Заглавие – 12 pt, Bold, Center
8. Един празен ред - 12 pt
9. Автори – двете имена (10 pt, Bold, Center)
10. Един празен ред - 10 pt
11. Месторабота – 9 pt, Italic, Center
12. E-mail address – 9 pt, Italic, Center
13. Два празни реда - 9 pt
14. Ключови думи – 9 pt, Italic
15. Един празен ред - 9 pt
16. Abstract – 9 pt, Italic
17. Два празни реда - 12 pt
18. Основен текст – 10 pt
19. Формулите да са написани на Microsoft Equation
20. Номерация на формулите – отляво

(1)            

21. Надпис на таблица – горе, вляво, 9 pt. Текст в таблица – 9 pt
22. Фигурите да не се обграждат от текст  
23. Текст под и във фигурите – 9 pt  
24. Литература – 9 pt; авторите – инверсия само за първи автор

Указания за оформяне на доклада в пълен текст