От 19 до 21 октомври 2022 г. ще се проведе поредната Осемнадесета международна научна конференция Космос, Екология, Сигурност (Space, Ecology, Safety) – SES 2022

посветена на

Петдесет години
България - "Космическа държава"

ПРОГРАМА

Крайни срокове

Регистрация и изпращане на абстракт – 30.09.2022
Обявяване на програмата с приетите доклади – 07.10.2022
Изпращане на пълен текст на доклада – 18.10.2022

Моля изпратете попълнената регистрационна форма в електронен вид на 
e-mail: ses2022@space.bas.bg

Указания за оформяне на доклада в пълен текст

Доклади, които не са оформени според указанията
или не са изпратени в срок няма да бъдат публикувани.

Шаблон за оформяне на доклада

http://www.space.bas.bg      e-mail: ses2022@space.bas.bg


 

Такса за правоучастие: Таксата правоучастие включва:

за участници от България - 65 лв.
за докторанти и студенти - 30 лв.
за участници от чужбина - 70 Евро

  • Програма;
  • CD с доклади;
  • Коктейл;
  • Кафе-паузи.
Таксата да се внася предварително по банкова сметка, а в деня на откриването да се представи банковото бордеро. Таксата след откриването е 80 лв. с ДДС.
 
Банкова сметка в лева: Банкова сметка в Евро:

ОББ АД, София
IBAN в лева: BG14UBBS88883141475901
BIC код: UBBSBGSF 

UniCredit BULBANK клон "Иван Вазов"
IBAN в EUR: BG90UNCR96603419765003
BIC: UNCRBGSF 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател: акад. Юлиан Ревалски

Председател:   Членове:
член-кор. д.т.н. Петър Гецов   проф. д.ф.н. Цветан Дачев
    проф. д-р Владя Борисова
Заместник-председател:   доц. д-р Христо Николов
проф. д.т.н. Гаро Мардиросян   д-р Константин Пеев
    д-р Красимир Стоянов
    маг. Валери Васев
Секретар:   маг. Марияна Тончева
проф. д-р Лъчезар Филчев   маг. Аделина Кузева

НАУЧНО-ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

акад. Валерий Бондур – Русия   генерал д-р Георги Иванов
акад. Лев Зеленый – Русия   генерал д-р Александър Александров
проф. Серж Кучми – Франция   чл.-кор. д.т.н. Петър Гецов
проф. Герасимос Пападопулос – Гърция   чл.-кор. д.ф.н. Петър Велинов
проф. Зденек Немечек – Чехия   чл.-кор. д.ф.н. Николай Милошев
проф. Стефано Тинти – Италия   проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
проф. Ричард Хай– Англия   проф. д.с.н. Никола Вичев
проф. Стефан Манеголд – Нидерландия   проф. д-р Георги Желев
доц. Бешир Марзук Египет   проф. д-р Бойко Рангелов
доц. Богдан Загайевски – Полша   доц. д-р Алексей Стоев
д-р Рубен Пол Борг – Малта   маг. Цвета Среброва