Секция "Аерокосмическа Информация" и лаборатория "Аерокосмически Информационни Системи" към нея са създанени в края на 2006 г. Научноизследователската дейност на звеното е свързана с проектиране, изграждане и използване на наземни и бордови автоматизирани системи за получаване, обработка и архивиране на спътникова информация.

Звеното извършва научноприложни изследвания в следните области:

Създаване на методи за оптимално моделиране на първична автоматизирана обработка на спътникова информация. Модели за радиометрични и геометрични корекции на спътникови данни с висока пространствена разделителна способност - за постигане на минимум на грешките при минимален обем от априорни данни в режим на реално време.

Формални модели на програмното осигуряване на автоматизирани информационно-управляващи системи с аеро-космическо приложение.

Създаване  и изследване на формални модели на програмното осигуряване на информационно-управляващи системи с аерокосмическо приложение, с цел осигуряване на висока надеждност, гъвкавост и автономност на системите.

WEB-базирани автоматизирани информационни системи с аерокосмическо приложение. Създаване и изследване на стуктури, методи и технологии за изграждане на WEB-базирани автоматизирани информационни системи за мониторинг на околната среда. Създаване и изследване на алгоритми за работа с бази от данни и осигуряване на WEB-услуги.


Колектив на секцията и лабораторията

проф. д-р инж. Румен Недков - ръководител секция
доц. д-р инж. Добрин Диков
доц. д-р Ива Иванова
доц. д-р Деян Гочев
гл. ас. д-р Екатерина Иванова
гл. ас. д-р Наталия Станкова
ас. д-р Даниела Аветисян
ас. д-р Камелия Радева
ас. Андрей Стоянов
Мариана Захаринова - специалист обработка данни
маг. Теменужка Спасова - редовен докторант
маг. Илияна Гигова - задочен докторант
маг. Адлин Данчева - задочен докторант
маг. Николай Георгиев - задочен докторант

ас. инж. Пламен Христов - ръководител лаборатория
проф. д-р инж. Пламен Ангелов
доц. д-р Мария Димитрова
ас. Пламен Тренчев