PROCEEDINGS SES 2021 / СЪДЪРЖАНИЕ

  PLENARY SESSION  
  Петър Гецов
Българското участие в усвояването на Космоса
9
  Гаро Мардиросян, Ралица Берберова
Институт за космически изследвания и технологии на Българска академия на науките и Департамент "Природни науки" на Нов български университет – 25 години сътрудничество в областта на екологията и космическите технологии
13
Session 1 SPACE PHYSICS  
  Tsvetan Dachev, Borislav Tomov, Yury Matviichuk, Plamen Dimitrov,
Nikolay Bankov, Malina Jordanova

Space Missions with Liulin Instruments during 2021
25
  Tsvetan Tsvetkov, Yoana Nakeva, Nikola Petrov
Active and Quiescent Prominences of Solar Cycle 24
31
  Rolf Werner, Veneta Guineva, Andris Lubchich, Irina Despirak, Rumiana Bojilova,
Dimitar Valev, Atanas Atanassov, Lyubomira Raykova

Determination of Power Perturbations of the Horizontal Magnetic Field on the Earth Surface
34
  Veneta Guineva, Rolf Werner, Atanas Atanassov, Rumiana Bojilova, Lyubomira Raykova,
Dimitar Valev, Irina Despirak, Nataliya Kleimenova

Construction of a Catalog of the Magnetic Variations by Data of the Bulgarian Station Panagjurishte
39
  Игорь Шибаев
Согласование параметров восстановленных и достоверных цикловряда чисел Вольф
45
  Alexander Shibaev
Forecasting of Wolf Number Series Using the Machine Learning Methods
48
  Natalya Kilifarska, Tsvetelina Velichkova
Influence of Galactic Cosmic Ray Forbush Decrease on the Ozone Profiles
54
  Peter Tonev
Hypothetic Interpretation of Atmospheric Electric Fields and Currents at High Latitudes Measured
during Sep
60
  Svetoslav Zabunov, Rositsa Miteva
A System for Detection, Localization and Identification of Ionizing Radiation Sources Based on an Internet of Things Ground Unmanned Vehicle
64
  Daniela Boneva
Brightness Variability at Different Scales of Detection in Three Binary Star Systems
72
  Красимира Янкова
Концепцията на фундаментална адвекция – обекти на изследване във релативизма и космологията
77
  Atanas Atanassov, Lilia Atanasova
Development of Tools for Computer Modeling and Simulation of Satellite Energy Subsystem Functioning
81
  Велко Велков
Кризата в космологията и преодоляването й
88
Session 2 AEROSPACE TECHNOLOGIES AND BIOTECHNOLOGIES  
  Веселин Ташев, Ангел Манев, Димитър Вълев
Електрическо захранване за автоматични космически апарати на модулен принцип с повишена надеждност
95
  Павел Пенев
Влияние на първия полет на човек в Космоса върху военните аспекти на използването на космическото пространство
101
  Павлин Граматиков
Изследване на характеристиките на полета на безпилотни електрически квадрокоптери
108
  Павлин Граматиков
Телеметрична система за характеристиките на полета на безпилотен електрически квадрокоптер
114
  Евгений Хубенов, Георги Сотиров, Зоя Хубенова
Безпилотни авиационни системи с елементи на изкуствен интелект в интернет среда
121
  Деанна Александрова, Любомир Алексиев, Даниела Иванова,
Зоя Хубенова, Константин Методиев

Оценка на когнитивните характеристики на човека-оператор при обучение с тренажор чрез методите на айтрекинг (Eye tracking)
127
  Емил Василев, Зоя Хубенова
Методологични проблеми при анализ на субективния фактор в сложни технически системи
133
  Konstantin Metodiev
Estimating an UAV Operator’s Cognitive Workload by Measuring Pupil Dilation
139
  Христофор Скандалиев, Калин Крумов, Томислав Скандалиев, Нели Сивева
Прототип на противопожарна ракета "Дракон"
145
  Светлозар Асенов, Николай Петров, Николай Загорски
Авиацията и националната сигурност
151
  Илияна Илиева, Юрий Кълвачев, Виолeта Великова
Изследване на природните зеолити клиноптилолит и морденит с цел използването им
като основа за "космическа почва"
157
Session 3 REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION SYSTEMS  
  Тодор Назърски, Георги Каменов, Чавдар Левчев, Христо Проданов, Спас Делистоянов,
Юлика Симеонова, Николай Банков

Дистанционни изследвания на Земята от Космоса в микровълновия (СВЧ) диапазон, провеждани в ИКИТ на Българска академия на науките
165
  Svetoslav Zabunov, Garo Mardirossian
Multistatic Passive Radar for Ionospheric Sounding
175
  Никола Колев, Мила Илиева-Обретенова
Структура на съвместни аерокосмически и наземни изследвания за оценка на състоянието на почвените и растителни ресурси в рекултивирани зони на земеделски земи
180
  Георги Железов, Велимира Стоянова
Изменение на земното покритие на Арчаро-Орсойската низина за периода 1990–2018
186
  Христо Николов, Мила Атанасова, Деница Борисова
Създаване на нов аерокосмически полигон в България за мониторинг и оценка на техногенното въздействие върху околната среда – Панагюрски руден район
192
  Лъчезар Филчев, Десислава Ганева
Добри практики за синхронизиране на хиперспектрални данни от космически сензори за мониторинг на екобиологичния статус на различни култури и комбинирането им с други данни за целите на растителната феномика
199
  Десислава Ганева, Лъчезар Филчев, Златомир Димитров
Добри практики и препоръки за оперативните услуги „Коперник“ на ЕС за наблюдение на Земята от Космоса, с цел интегрирането им в българското растениевъдство
207
  Dessislava Ganeva, Milen Chanev, Lachezar Filchev
Requirements for Near-Surface Remote Sensing Data Acquisition and Processing as an Alternative to Traditional In-Situ Phenology Observations of Crops in Bulgaria
217
  Андрей Стоянов
Приложение на Tasseled Cap Transformation на данни от Sentinel 2 – MSI за мониторинг на горската растителност от територията на ПП "Сините камъни"
224
  Ekaterina Ivanova
Quantitative Modeling of the Carbon Stock in the Forest Ecosystems of Bulgaria
230
  Камелия Радева, Силвия Кирилова
Проследяване на промени във водни площи в границите на защитени зони на базата на данни от програма "Коперник"
237
  Ангел Манев, Веселин Ташев
Откликът на Черно и Каспийско морета на слънчевата активност
243
  Светлана Велинова, Красимир Велинов
Осветителна уредба за изследване растежа и развитието на едноклетъчни водорасли
247
Session 4 ECOLOGY AND RISK MANAGEMENT  
  Бойко Рангелов, Росен Илиев, Орлин Димитров, Атанас Кисьов, Стефан Димовски
Геодинамика и фрактали – изследвания и резултати
255
  Boyko Ranguelov, Orlin Dimitrov, Atanas Kisyov, Stefan Dimovsky
Earth’s Faults Typology – Methodological Approach
260
  Емил Ботев
Статистический анализ землетрясения 03.03.2021 возле Ларисы (Греция) Mw = 6.3
265
  Емил Ботев
Линеаментни аномалии на геомагнитното поле и корелация със сеизмичността на територията на България
271
  Margar Adibekyan
Earthquake Preparation Process Reverberation in Electromagnetic Fields Variations
277
  Радик Мартиросян, Альберт Гулян, Гамлет Пирумян, Маргар Адибекян, Хачик Манасельян
Система вертикального зондирования ионосферы для оценки сейсмической опасности
281
  Димитър Димитров
Изследване на сеизмотектонските параметри на катастрофалните земетресения от 1954 и 1980 г. в Северен Алжир чрез моделиране на геодезически данни
285
  Геннадий Маклаков, Надежда Георгиева
Концепция за използване на изкуствен интелект за анализ на въздействието на околната среда върху човека
291
  Геннадий Маклаков, Надежда Георгиева
Система за виртуална реалност, моделираща влиянието на околната среда върху човека, оптимизира рехабилитацията на болни с постковиден синдром
297
  Антония Мокрева, Нели Йорданова, Велимира Стоянова
Оценка на антропогенното замърсяване в софийските паркове Борисова градина, Зоологическа градина и Ловен парк
303
  Zhivko Uzunov, Boyan Dumanov, Bilyana Kostova, Ventseslav Stoyanov, Ralitza Berberova, Boyka Zlateva
Determination of Hellenistic Pottery and Wall Plaster Mineral Composition
308
  Екатерина Серафимова, Вилма Петкова
Определяне съдържанието на естествени радионуклиди в строителни материали
313
  Ралица Берберова
Интерпретация на статистически данни за кризи от природен характер на територията на България за десетгодишен период
307
  Милен Чанев
Намалени почвообработки в биологичното земеделие
322
  Деян Гочев, Елица Узунова, Иван Стоев
Проблеми в управлението на риска от екологични бедствия
328
  Надя Маринова
Екология и научно-техническа революция
332
  Роксандра Памуковa-Майкълсън
Астмата – нарастващо социално-значимо и зависещо от екологични фактори заболяване. Превенция и лечение с българска фитотерапия
336
Session 5 SPACE MATERIAL SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY  
  Adelina Miteva
Safety in Aerospace Engineering
345
  Anna Bouzekova-Penkova
Hardness – Types and Application
350