PROCEEDINGS SENS 2009 / СЪДЪРЖАНИЕ

Сесия 1 КОСМИЧЕСКА ФИЗИКА  
  Геннадий Беляев, Владимир Костин, Елена Трушкина, Ольга Овчаренко
Взаимодействие косых альвеновских волн с ионосферой по данным спутника "ИКБ-1300"
13
  Иван Желязков
Вълни в слънчевия вятър и тяхната устойчивост в рамките на холовата магнитохидродинамика
20
  Маруся Бъчварова, Петър Велинов
Хелиосферна модулация на първичното космическо лъчение. Емпирично моделиране
31
  Златан Димитров, Яна Манева, Тихомир Христов, Тодор Мишонов
Усилване на бавни магнитозвукови вълни от срязващ поток: механизъм за нагряване и вискозитет на акреционните дискове
37
  Петър Тонев
Моделно изследване на електрически полета генерирани от гръмотевични бури в магнитоспрегнатата област
44
  Здравко Андонов
Аномалии в космологични, планетарни и биологични времена и устойчиво развитие на света
50
Сесия 2 АЕРОКОСМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ  
  Таня Иванова
25 години проект Космическа оранжерия СВЕТ
59
  Светлана Сапунова, Пламен Костов
Лабораторен макет на Космическа оранжерия СВЕТ-3: Предварителна оценка на топлинните потоци през стените на затворена камера за отглеждане на растения
66
  Христиан Панайотов, Пламен Стоянов, Димо Зафиров
Определяне на балансировъчните отклонения на аеродинамичните кормила на самолет със съчленено крило в надлъжното движение
72
  Христиан Панайотов, Пламен Стоянов, Димо Зафиров
Изчисляване на аеродинамичните коефициенти и производни на самолет със
съчленено крило в надлъжното движение
78
  Красин Георгиев, Маргарита Андонова
Моделиране на надеждността на самолетна система
82
  Стоян Танев, Пламен Трендафилов, Петър Генов, Людмила Танева
Неинвазивен времеви метод за измерване на артериално кръвно налягане
при всеки сърдечен цикъл
87
  Петър Генов, Стоян Танев, Пламен Трендафилов
Относно използването на турбинен генератор за захранване на някои системи
за близка радиолокация
91
  Петър Гецов, Зоя Хубенова, Вилям Попов
Изследване на човека като управляваща система в среда на виртуална реалност
96
  Иван Христов
Метод за позициониране на изпълнителни работни органи на спектрофотометър
за изследване на атмосферния озон
104
Сесия 3 ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГЕОИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ  
  Магда Божкова
Атмосферни профили и индекси за устойчивост, получени чрез дистанционни методи и средства
109
  Евгения Руменина, Васил Василев, Ваня Найденова, Георги Желев, Петър Димитров,
Калин Русков

Динамика на земеползването в райони, застрашени от наводнения чрез обектно-ориентирана класификация на изображения със свръхвисока пространствена разделителна способност
116
  Валентин Атанасов, Георги Желев, Любомира Кралева
Изисквания към параметрите на видеоспектрометрични системи, произтичащи от използваните методи на предварителна обработка
125
  Васил Василев
Оценка на точността на обектно-ориентирана класификация за класовете транспортна и индустриална инфраструктура, жилищни сгради и водни обекти
по многоканално изображение на Quickbird
130
  Ваня Найденова
Пространствена и времева динамика на морфометричните параметри и земното покритие
с използване на дистанционни методи и ГИС
135
  Петър Димитров, Александър Гиков
Идентификация и оценка на следи от пожари в Рила планина чрез използване на спектрални индекси по данни от Landsat
142
  Александър Гиков, Петър Димитров
Приложение на геоинформационните технологии за оценка на щетите и последиците от големия пожар в района на х. Мальовица, Рила планина
150
  Александър Гиков
Изследване на пожара около връх Аризманица, Рила планина, чрез сателитни изображения
с различна разделителна способност
160
  Лъчезар Филчев
Създаване на цифров модел на ландшафта на водосборния басейн на рeка Тейна за нуждите на ландшафтно-екологичното планиране
168
  Калинка Бакалова, Димитър Бакалов, Стайко Колев, Рангел Петров, Кирил Славов
Наземни многосензорни дистанционни изследвания на валежни облаци
174
  Виолета Слабакова, Атанас Палазов, Наталия Слабакова
Приложения на спътниковите дистанционни изследвания за мониторинг на морската среда
в българската Черноморска зона
179
Сесия 4 ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  
  Лъчезар Филипов, Пламен Христов, Румен Недков, Ива Иванова, Мария Димитрова,
Мариана Захаринова, Георги Желев, Даниела Бонева, Дора Панайотова

Wеb- мониторинг на атмосферни замърсявания в района на община Бургас на базата на спътникови, наземни и GPS данни
187
  Петър Петров, Петър Гецов
Възможности за дистанционно изследване и мониторинг на Балканския регион
192
  Хернани Спиридонов
Геодинамика на България - II част
204
  Веселка Маринова, Кремена Стефанова
Пространствено разпределение и миграция на звукоразпръскващите слоеве и зоопланктона
по българското Черноморско крайбрежие
223
  Ралица Берберова
Национална сигурност и системите за ранно оповестяване и редуциране на последствия
от природни катастрофи
229
  Ралица Берберова
Геодинамичен модел за движението на Южна и Северна Америка
231
  Рангел Гюров, Ралица Берберова
Модел за динамика и деформации на земната кора
237
  Димитър Теодосиев, Гаро Мардиросян, Божидар Сребров, Лъчезар Филчев,
Цвета Среброва

Картографиране на електромагнитното замърсяване в населени места – първи резултати
246
  Александър Гиков
Изследване на скоростите на деформация на свлачището при кв. Ораново (г. Симитли) през 2009 година с повторни GPS измервания
251
  Лъчезар Филчев
Създаване на модел на ерозионната опасност на басейна на р. Тейна за мониторинг
на ерозионния риск
257
  Стоян Велкоски
Космическото множество на Стоян (КМС)
262
  Стоян Велкоски
Анализ на мрежата на паяка за жени от източно-православно вероизповедание
267
  Иван Димитров, Олег Витов
Мениджмънт на риска при горски пожари
272
  Деян Гочев, Пламен Тренчев, Константин Шейретски
Катастрофична необратимост от изкуствени изменения на климата
278
  Георги Марков
Фенотипна краниологична изменчивост на двата пола на зоомониторния вид A. Flavicollis в агроекосистемите в Североизточна България
282
  Георги Марков, Орлин Деков, Мария Кочева
Оценка на риска от масово намножаване на гризачи – основни вредители по селскостопанските култури в България през 2009 г.
286
Сесия 5 МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ  
  Юлика Симеонова, Георги Сотиров, Меди Аструкова, Тинка Грозданова
Нови самосмазващи се антифрикционни материали за работа в екстремни условия
293
  Aделина Mитева, Стоян Влаев
Влияние на постоянното електрично поле върху електронните състояния в квантови ями
с променлив химичен състав
297
Сесия 6 ВОЕННО ДЕЛО И КОСМОС  
  Здравко Андонов
Еволюция на международните космически институции IAF, IAA, COSPAR, IISL, ESA и космическото бъдеще на света в кризи
305
  Георги Сотиров
Възможности за модернизация на бордовите средства и системи за радиоелектронна защита на вертолети Ми-17 и Ми-24
311
  Георги Сотиров
Модернизиране на наземни IFF системи в съответствие с изискванията на НАТО
315
  Димитър Йорданов, Константин Методиев
Изследване ролята на автомат за надлъжно управление при маньовър в трансзвуковия диапазон
319
  Петър Стоянов, Венцислав Марков, Михаил Михов, Георги Кипров
Космическо разузнаване.
Тенденции в развитието на дистанционното наблюдение на Земята от Космоса
326
  Петър Стоянов, Венцислав Марков, Михаил Михов, Георги Кипров
Космическо разузнаване. Система за контрол на космическото пространство
331
Сесия 7 АСТРОФИЗИКА И НЕЛИНЕЙНА ДИНАМИКА  
  Николай Ерохин, Надежда Зольникова, Людмила Михайловская, Румен Шкевов
Серфинг зарядов на электромагнитной волне с плавной огибающей амплитуды
в космической плазме
339
  Стилиян Луков, Румен Шкевов, Димитринка Томова, Николай Ерохин
Приложение на теорията на фракталите в изследването на земни и планетарни релефи
345
  Стилиян Луков, Румен Шкевов, Николай Ерохин
Резултати от численото моделиране на ускоряването на заредени частици
във външно електрическо поле
350
  Красимира Янкова
Теоретично моделиране на акреционни дискове в CYG X-1 и SGR A*’
355
  Даниела Бонева, Лъчезар Филипов
Модели на вихри по време на акреционни процеси в тесни бинарни звездни системи
360
  Антонио Андонов, Галина Чернева
Изследване на динамиката на автономен хаотичен осцилатор от трети ред
365
  Красимира Янкова, Лъчезар Филипов
Структура на магнетизиран акреционен диск
370
  Деян Гочев, Пламен Тренчев, Константин Шейретски
Съвместното съществуване на два вида движение на тела във външния край на Слънчевата система
376
Специална
сесия  
  МАЛЪК СПЪТНИК БАЛКАНСАТ  
  Михаил Владов, Ион Бостан, Дмитрий Добров, Алексей Долгополов, Петър Гецов,
Виктор Пътов, Борислав Станев, Теодор Бобев

Система за ориентация и стабилизация на микроспътник за дистанционно изследване на Земята
381
  Константин Методиев, Петър Гецов
Определяне на териториалното покритие на ИСЗ "БалканСат"
385
  Надя Маринова
Икономически анализ и оценка за аерокосмически проекти
390
  Димитър Йорданов, Константин Методиев, Надя Маринова
Време за съществуване на спътник и технико–икономически показатели
396
  Мария Димитрова, Деян Гочев, Пламен Тренчев
Използването на "БалканСат" за изследване на високо-атмосферни електростатични разряди (ВАЕР)
403