Природни бедствия и екологични катастрофи – изучаване, превенция, защита

Книгата "Природни бедствия и екологични катастрофи – изучаване, превенция, защита" е трето допълнено и преработено издание. Първото издание се появи през 2007 г., но поради интереса и изчерпването на тиража през 2009 г. се наложи второ. Двете предходни, както и настоящото, са издания на Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов".

Тази книга е посветена на един много актуален в световен мащаб и у нас проблем – изучаването и борбата с природните бедствия и екологичните катастрофи. Разглеждат се основните природни екологични бедствия – земетресения, наводнения, тропични циклони, вулкански изригвания, цунами, лавини, мълнии, свлачища, прахови бури, горски пожари, екстремни температури, градушки и др. Дискутират се предимно онези техни физични и геофизични параметри, които имат, от една страна, отношение към мащаба на жертвите и щетите, и от друга – въздействието върху тях с цел предотвратяване и намаляване на загубите. За всички природни бедствия са разгледани възможните мерки за превенция и защита – както организационни и инженерни, така и индивидуални – поведение и действие преди, по време на и след екологична катастрофа. Представени са и съвременни и ефективни средства за изучаване на тези бедствия, а именно аерокосмическите технологии. В настоящото издание са дадени сравнително по-малко на брой статистически данни за станалите както по света, така и у нас природни бедствия. Естествената причина за това е, че в интернет пространството има предостатъчно данни за тях.

Книгата е предназначена за широк интердисциплинарен читателски кръг – научни работници и специалисти по екология, геофизика, география, хидрология и метеорология, геология, противопожарна охрана и гражданска защита, военни специалисти, медицински, планински и други спасителни служби, инженери от редица специализации, застрахователни деятели и т.н., както и учащи се в средния курс и във висшите граждански и военни учебни заведения.