ЕЛЕКТРОННО РАЗУЗНАВАНЕ

Петър Стоянов

Тази книга представлява опит да се съберат, подредят и изложат систематически основните технически и научни проблеми от теорията на електронното разузнаване. В значителната си част тя съдържа теоретически обобщения на публикувани материали, натрупаните знания от няколко поколения професионални разузнавачи, както и оригиналните изследвания на автора.

Разгледани са обектите и източниците на електронното разузнаване. Предложена е класификация на системите за електронно разузнаване и на радиоизлъчванията по характера на сигнала. Описани са методите за водене на разузнаването, способите за търсене, методите за определяне на пространствените, времевите и честотните параметри и способите за добиване на разузнавателни сведения. Изложени са съдържанието на разузнавателните признаци и принципите на обработката на разузнавателни сведения.

Особено внимание е отделено на приложението на теорията на вероятностите, теорията на масовото обслужване, математическата статистика и теорията на оптималното откриване в електронното разузнаване. Разгледани са редица математически модели – на търсене, на радиоприхват с едноканална и многоканална системи, на радиопеленгация и обобщен модел на системата за електронно разузнаване.

Последната глава е посветена на космическото разузнаване. Предложена е класификация, описани са характеристиките на спътниковите системи за фото-, оптическо, радиолокационно, радио- и радиотехническо разузнаване и на системите за откриване старта на балистични ракети и ядрени взривове. Коментирани са проблемите на използването на космическия сегмент в интерес на националната сигурност.

Книгата е предназначена за широк кръг от специалисти, занимаващи се с експлоатацията, разработката и изследването на системи и апаратура за електронно наблюдение, както и с въпросите на планирането и воденето на електронно разузнаване. Разбирането и усвояването на една част от теоретичния материал изисква сериозна математическа подготовка на нивото на обучение в техническите университети.