ЗА НОВИТЕ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ В ЕКОЛОГИЯТА

Книгата на ст.н.с. Гаро Мардиросян е посветена на едно актуално направление в екологията и науките за околната среда. Развитието на методите и средствата за екологични изследвания е от съществено важно значение за получаването на адекватна и пълна информация за околната среда и за екологичното състояние на различни по големина райони на Земята. Демонстрирането на възможностите на дистанционните аерокосмически методи и технически средства фактически акцентира вниманието на специалистите върху едно мощно оръжие за решаването на придобиващите все по-голяма актуалност екологични проблеми.

Книгата е написана от един известен специалист в областта на методите и средствата за изучаване на екологичните проблеми на домът на човечеството – Земята. Тя е резултат на дългогодишната изследователска и преподавателска дейност на автора. За основа на настоящата книга са лекциите на автора в различните степени на обучение в департамент “Науки за Земята и околната среда” в Нов български университет. Тя е логично продължение на излезлите изпод перото на автора 3 книги: “От Космоса срещу екологичните катастрофи”, “Екокатастрофи” и “Природни екокатастрофи и тяхното дистанционно аерокосмическо изучаване”.

В книгата отчетливо и в стройна схема са дефинирани значението на дистанционните аерокосмически изследвания на Земята и техните възможности. Достатъчно изчерпателно са представени различните аерокосмически летателни апарати, както и физичните методи и техническите средства за дистанционни изследвания. Интересно и компетентно са анализирани методите (фотографски, телевизионни, радиометрични и т.н.), с помощта на които се извършва екологичен мониторинги измерване и регистрация на параметрите на земната литосфера, атмосфера и хидросфера. Естествено не са подминати и визуалните наблюдения от борда на космическите кораби и орбиталните станции, които също служат за целите на екологичния мониторинг и помагат при решаването на проблемите за изучаване и опазване на околната среда.

Към достойнствата на книгата можем да отнесем и това, че в нея разглеждането на приложението на методите и техническите средства на дистанционните аерокосмически изследвания са предшествани от изясняване на физичните основи на тези изследвания. Освен това с вещина са представени и оптималните космически комплекси за непрекъснат екологичен мониторинг. Заслужено привлича вниманието и финалната седма глава, в която е третиран синхронният аерокосмически експеримент за дистанционно изследване на Земята.

По същество настоящата книга е интердисциплинарна, което я прави интересна за широк кръг специалисти, работещи в областта на екологията, науките за Земята, авиацията и космонавтиката. Тя е написана на достъпен и разбираем език, без утежняване със сложен математически апарат и строго специализирана терминология, което я прави достъпна и за учащи се и студенти от граждански и военни висши училища.

----------------------

Мардиросян Г.
Аерокосмически методи в екологията и изучаването на околната среда. Акад. издат. “Проф. М. Дринов”, София, 2003, 208 с.

академик Ячко Иванов