ПРИЛОЖНА И ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ

Проектът „ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ“ на авторите – Г. Милев и И. Милев, се състои от три части:

  1. Инженерна геодезия
  2. Приложение на Геодезията в науките за Земята
  3. Не инженерни и природонаучни аспекти на приложение на Геодезията

Трите части заедно третират всестранното приложение на Геодезията.

ЧАСТ 1. ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ се състои от три книги:

  1. Основи, системи и технологии в Инженерната геодезия; 498 стр.
  2. Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове; 325 стр.
  3. Изграждане на линейни обекти, на сгради, съоръжения, монтаж на технологично оборудване. Планове на изградените комплексни обекти – поради големия обем, над 1100 стр., е обособена като две книги – 3(3.1 – 524 стр.) и (3.2).

Изграждане на линейни обекти, сгради, съоражение и монтаж на технологично оборудване - книга трета

В книга 3, на част 1. Инженерна геодезия от Приложна геодезия, са разгледани същността, задачите и ролята на Инженерната геодезия при проектирането, трасирането, изграждането и експлоатацията на конкретни типове инженерни обекти – линейни обекти, сгради, съоръжения, и монтаж на технологично оборудване, планове и информационни системи на изградените комплексни обекти и др.

Поради многостранността на третираните проблеми и големия обем на изложената материя, надхвърлящи 1000 компютърни страници, книга 3 се издава като две книги – книга 3.1 и книга 3.2.

Изложени са особеностите в геодезическите работи при проектирането и строителството на линейни обекти (пътища, жп линии, магистрални тръбопроводи и др.) и съоръженията по тях (мостове, пътни възли, тунели, така и на метрополитени и др. – книга 3.1, без мостове), както и геодезическите работи, свързани с методите, технологиите, трасирането и контролните измервания през време на строителството и монтажа на сгради, съоръжения (язовири, спортни, с гражданско предназначение, високи съоръжения и др.) и монтаж на машини с различно предназначение, изграждани самостоятелно или в комплекси от инженерни обекти, както и хидромелиоративни обекти и корекции на реки, засушавания и наводнения – книга 3.2. По-нататък е представено съставянето на плановете на изградените обекти и кадастъра на комуникациите на комплекси от инженерни обекти и съответни информационни системи. За различните обекти, в изложението тук, най-напред се дава кратка, специфична информация за тяхната същност, изграждане, изисквания и нормативна база и особености. Така наред с другото се използва актуалната инженерна информация и терминология и специалистите говорят на един език помежду си, още повече, че третираните проблеми са интердисциплинарни.

Структурата на книгата е оригинална. Изложението е в съответствие с възприетия начин на изложение в книги 1 и 2 на авторите, с действащата нормативна база и с възможностите, които предлагат съвременните дигитални апарати, инструменти, системи и технологии. Тя отразява в голяма степен вижданията, дългогодишните изследвания, преподавателски опит, участието в изграждането и изследването на деформациите на инженерни обекти, включително и на такива с оригинални пространствени конструктивни решения, реализирани с участие на авторите.

Книгата е предназначена за специалистите, работещи по изграждането (проучване, проектиране, строителство, монтаж) и експлоатацията на различни инженерни обекти и комплекси от тях. Също така и за преподавателите, докторантите, студентите от направление "Архитектура, строителство и геодезия" и др. и за практикуващите специалисти в областта на Инженерната геодезия, препоръчително заедно с останалите две книги от нея.