СЪЩНОСТ, РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ОТ МОНОГРАФИИ В ИНЖЕНЕРНАТА ГЕОДЕЗИЯ

ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ - ЧАСТ 1. ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ - Обобщено представяне

Проектът "ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" на авторите – Г. Милев и И. Милев, се състои от три части:

  1. Инженерна геодезия
  2. Приложение на Геодезията в науките за Земята
  3. Не инженерни и природонаучни аспекти на приложение на Геодезията

Трите части заедно третират всестранното приложение на Геодезията.

ЧАСТ 1. ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ се състои от три книги:

  1. Основи, системи и технологии в Инженерната геодезия; 498 стр.
  2. Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове; 330 стр.
  3. Изграждане на линейни обекти, на сгради, съоръжения, монтаж на технологично оборудване. Планове на изградените комплексни обекти – поради големия обем, над 1500 стр., тя е обособена като три книги – 3(3.1 – 524 стр.), 3(3.2 – 530 стр.) и 3(3.3 – 468 стр.)

Изграждане на линейни обекти, сгради, съоражение и монтаж на технологично оборудване - книга трета

В книги 3, на част 1. Инженерна геодезия от Приложна геодезия, са разгледани същността, задачите и ролята на Инженерната геодезия при проектирането, трасирането, изграждането и експлоатацията на конкретни типове инженерни обекти – линейни обекти, сгради, съоръжения, и монтаж на технологично оборудване, планове, модели и информационни системи на изградените комплексни обекти и др.

Поради многостранността на третираните проблеми и големия обем на изложената материя, надхвърлящи 1500 компютърни страници, книга 3 е разделена на три книги – 3(3.1), 3(3.2) и 3 (3.3).

В книга 3(3.1) са изложени проектирането, строителството, експлоатацията и реконструкция на линейни обекти и особеностите в геодезическите работи при ¬– железопътни линии, пътища, обекти на енергоснабдяването, съобщенията, водоснабдяване и канализация, въжени линии, както и на тунели и метрополитени.

В книга 3(3.2) са включени проблемите, свързани с проектирането, строителството и монтажа на съоръжения по други линейни обекти, напр. мостове, а също геодезическите методи и технологии, за трасирането и контролните измервания и изследването на деформациите им. Представени са още тези проблеми при, хидротехнически обекти, изграждани самостоятелно или в комплекси от инженерни такива – язовири, каскади и др., както и хидромелиоративни обекти, корекции на реки, наводнения и засушавания, пристанища и речен транспорт.

В книга 3(3.3) е представено проучването, проектирането, трасирането и контролирането и изследване на деформациите при строителството, монтажа и експлоатацията на сгради, промишлени съоръжения и технологично оборудване, монтаж на машини с различно предназначение, също и обекти с гражданско предназначение – летища, спортни, високи съоръжения и др. По-нататък е представено съставянето на плановете и моделирането на изградените обекти – BIM и кадастъра на кому¬никациите на комплекси от инженерни обекти и съответните информационни системи, респективно – Специализирани данни (модел) на подземните комуникации, както и други инженерни аспекти на приложение.

За различните обекти, в изложението 3(3.1), 3(3.2) и 3(3.3), най-напред се дава кратка, специфична информация за тяхната същност, изграждане, изисквания, нормативна база и особености. Така, наред с другото се използва актуалната инженерна информация и терминология и специалистите говорят на един език помежду си, още повече, че разглежданите проблеми са интердисциплинарни.

Структурата на книгите е оригинална. Изложението е в съответствие с възприетия начин на изложение в книги 1 и 2 на авторите, с действащата нормативна база и с възможностите, които предлагат съвременните дигитални апарати, инструменти, системи и технологии. Тя отразява в голяма степен вижданията, дългогодишните изследвания, преподавателски опит, участие в изграждането и изследването на деформациите на инженерни обекти, включително и на такива с оригинални пространствени конструктивни решения, реализирани с участие на авторите.

Книги 3(3.1), 3(3.2), 3(3.3) са предназначени за специалистите, работещи по изграждането (проучване, проектиране, строителство, монтаж) и експлоатацията на различни инженерни обекти и комплекси от тях. Също така и за преподавателите, докторантите, студентите от направление "Архитектура, строителство и геодезия" и др. и за практикуващите специалисти в областта на строителството и инженерната геодезия, препоръчително заедно с книги 1 и 2.

В дигитален вид, части от първите три книги (включително и на английски език) са достъпни в електронната книжарница biblio.bg (парола Георги Милев или tinyurl.com/2p9jyydn).

Такава информация, и за последните две книги 3.2 и 3.3, ще бъде качена там скоро.