СЪЩНОСТ, РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ОТ МОНОГРАФИИ В ИНЖЕНЕРНАТА ГЕОДЕЗИЯ

ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ - ЧАСТ 1. ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ - Обобщено представяне

Проектът "ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" на авторите – Г. Милев и И. Милев, се състои от три части:

  1. Инженерна геодезия
  2. Приложение на Геодезията в науките за Земята
  3. Не инженерни и природонаучни аспекти на приложение на Геодезията

Трите части заедно третират всестранното приложение на Геодезията.

ЧАСТ 1. ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ се състои от три книги:

  1. Основи, системи и технологии в Инженерната геодезия; 498 стр.
  2. Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове; 330 стр.
  3. Изграждане на линейни обекти, на сгради, съоръжения, монтаж на технологично оборудване. Планове на изградените комплексни обекти – поради големия обем, над 1500 стр., тя е обособена като три книги – 3(3.1 – 524 стр.), 3(3.2 – 530 стр.) и 3(3.3 – 468 стр.)

Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове - книга втора

Представени са интердисциплинарните проблеми свързани с устройството на териториите – устройствените схеми, устройствените и генералните планове на комплекс от обекти – промишлени предприятия, летища и др., заедно с ролята на геодезията и приносът на геодезистите в тяхното реализиране. Основен акцент е поставен на технологията за проектиране и приложение на регулационните планове, генералните планове и на схемите и плановете за вертикалното планиране. При това проблемите се третират от интердисциплинарна позиция и позицията на съвременните възможности на: дигиталното проектиране, геопространствените технологии, използването на глобалните спътникови навигационни системи, електронните системи за измерване и обработка на данни, трасиране и контролиране, геоинформационните системи, използването на съвременния дигитален кадастъра и др. Заедно с това изложението се основава и отразява, доколкото това е възможно, огромната актуална нормативна и поднормативна база – закони, правилници, наредби, инструкции, указания, и др., като в някои случаи основни положения от нея се е наложило да се цитират директно. Тя обаче е динамично развиваща и следва винаги да се има предвид актуалното й състояние Включени са и редица примери от реалната практика по устройството на териториите. Отразява и дългогодишната работа и опит на авторите.

Безспорно такава огромна материя не може да бъде изчерпателно представена във всички свои аспекти. В структурирането на книгата и изложението е търсено баланс в представянето на основните проблеми и акцент на онези аспекти които са по-непосредствено свързани с дейността на геодезистите в областта на устройственото планиране.

Книгата е предназначена преди всичко за геодезистите. Поради интердисциплинарния характер на проблемите и начина на изложението тя обаче може да бъде много полезна за широк кръг от специалисти – архитекти, инженери, юристи и други, работещи по проблемите на устройственото планиране. Може да се ползва от преподаващите и изучаващите тези проблеми, работещите в общините, съда, при проектирането и строителството в тази област, собственици на поземлени имоти и от много други.

Книга 2 е в обем от 330 стр. с текст формули, таблици и черно-бели и цветни фигури е във формат А 4. Отпечатана е в издателство "Авангард" и може да се купи от книжарниците в УАСГ, СЕК и Блестящ факел.

В дигитален вид, части от първите три книги (включително и на английски език) са достъпни в електронната книжарница biblio.bg (парола Георги Милев или tinyurl.com/2p9jyydn).

Такава информация, и за последните две книги 3.2 и 3.3, ще бъде качена там скоро.