СЪЩНОСТ, РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ОТ МОНОГРАФИИ В ИНЖЕНЕРНАТА ГЕОДЕЗИЯ

ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ - ЧАСТ 1. ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ - Обобщено представяне

Проектът "ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" на авторите – Г. Милев и И. Милев, се състои от три части:

  1. Инженерна геодезия
  2. Приложение на Геодезията в науките за Земята
  3. Не инженерни и природонаучни аспекти на приложение на Геодезията

Трите части заедно третират всестранното приложение на Геодезията.

ЧАСТ 1. ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ се състои от три книги:

  1. Основи, системи и технологии в Инженерната геодезия; 498 стр.
  2. Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове; 325 стр.
  3. Изграждане на линейни обекти, на сгради, съоръжения, монтаж на технологично оборудване. Планове на изградените комплексни обекти – поради големия обем, над 1500 стр., тя е обособена като три книги – 3(3.1 – 524 стр.), 3(3.2 – 530 стр.) и 3(3.3 – 468 стр.)

Основи, системи и технологии в Инженерната геодезия - книга първа

В книга 1 са изложени основите на Инженерната геодезия – съвременните: инвестиционен процес, нормативна база, геодезическата основа (дигитални данни, планове, карти и опорни мрежи), инструменти, апарати и системи; референтни и координатни системи и повърхнини, теоретични основи за обработка на геодезическите измервания, алгоритми и софтуер, съвременните числени геопространствени технологии и приложението им в Инженерната геодезия и информационните системи, свързани с нея. Представени са основните проблеми на трасирането: същността, елементи, методи, технологии, точности, норми и случаи; теоретични основи и практика при контролирането и определянето на преместванията и изследването на деформациите на инженерни обекти, вкл. и при свлачищата.

Всъщност представеното в тази част на книгата са теоретичните и принципните същностни постановки, включително и на системите, методите и технологиите. Специфичното им приложение се разглежда по-нататък при проектирането и приложението на комплекс от обекти, в книга 2 и при изграждане на отделните конкретни обекти, в книга 3.

Структурата на книгата е оригинална. Изложението е в съответствие с действащата нормативна база и възможностите, които предлагат съвременните дигитални апарати, инструменти, системи и технологии. Книгата отразява в голяма степен вижданията, дългогодишните изследвания, преподавателски опит, участие в изграждането и изследването на инженерни обекти включително с оригинални пространствени конструктивни решения на авторите.

Тя може да се използва от преподавателите, студентите и от практикуващите специалисти в областта на направление Архитектура, строителство и геодезия т. е. в Инженерната геодезия и всички онези, които работят по изграждането и експлоатацията на инженерни обекти и комплекси от тях, като архитекти, строителни инженери – конструктори и такива по транспорт, водно дело и др., проектанти, изпълнители, извършващи организация и контрол на строителството и монтаж на технологично оборудване. Безспорно се препоръчва това, при необходимост, да става едновременно с останалите две книги на авторите.

Книга 1 е в обем от 498 стр. с текст формули, таблици и черно-бели и цветни фигури е във формат А 4. Отпечатана е в издателство "Авангард" и може да се купи от книжарниците в УАСГ, СЕК и Блестящ факел.

В дигитален вид, части от първите три книги (включително и на английски език) са достъпни в електронната книжарница biblio.bg (парола Георги Милев или tinyurl.com/2p9jyydn).

Такава информация, и за последните две книги 3.2 и 3.3, ще бъде качена там скоро.