Иновативна лаборатория за изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи от Космоса (Е#КОС_ЛАБ)

Приключи първи етап от проект “Иновативна лаборатория за изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи от Космоса“ (Е#КОС_ЛАБ)

Основната цел на проекта е да се повиши екологичното образование на младежи и стимулира интереса на ученици между 13-18 години към училищния процес чрез провеждане на извънкласни и допълнителни занимания по теми свързани с тяхното образование в училище, но които се разглеждат в малка степен от техните преподаватели поради времеви ограничения и обхват на задължителния материал в училищата.

Екип от учени от Институт за космически изследвания и технологии към Българска академия на науките (ИКИТ-БАН) проведе обучения в 8 училища в градовете София, Благоевград, Плевен и Пловдив. Общият брой на проведени лекции е 150 часа, а над 200 ученици проявиха голяма заинтересованост в аерокосмическите методи за мониторинг на околната среда. Учените предоставиха основни знания в области като изучаване, превенция и защита от екологични бедствия и катастрофи с помощта на дистанционните изследвания на Земята.

Обучителните модули включват лекционни курсове и практически занимания по следните модули:

Презентативни материали:

7 СУ "Кузман Шапкарев" - Благоевград

СУ "Иван Вазов" - Плевен

Образцова математическа гимназия "Акад. Кирил Попов" - Пловдив

Национална гимназия по полиграфия и фотография - София

46 ОУ "Константин Фотинов" - София