Седма международна научна конференция
"Екологично инженерство и опазване на околната среда"
с младежка научна сесия и летен университет "Мелисса"

Kонференцията бе проведена в периода 30 септември - 3 октомври 2021 г. в гр. Варна, Творчески дом на БАН. Организатори на тази конференция бяха Националното дружество "Екологично инженерство и опазване на околната среда” (НДЕИООС), Институтът по микро-биология "Стефан Ангелов" – БАН (ИМикБ), Институтът за космически изследвания и техно¬логии – БАН (ИКИТ-БАН), Българското астронавтическо дружество, със съдействието на Европейската космическа агенция – Фондация "Мелисса".

Тематичните направления на конференцията включваха:

Конференцията бе официално открита от председателя на организационния комитет, чл.-кор. Христо Найденски, ръководител на Департаментa по инфекциозна микробиология при ИМикБ, след което официални приветствия бяха поднесени от проф. Кристоф Ласьор, представител на Европейската космическа агенция, проф. Вячеслав Илин от Руската академия на науките и доц. Иван Симеонов – председател на НДЕИООС.

На конференцията бяха представени общо 14 пленарни доклада, 26 доклада и 27 постерни доклади от учени от България и от 11 научни институции от 10 държави – European Space Agency (the Netherlands), Institute of Biomedical Problems at Russian Academy of Sciences, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the National Academy of Sciences of Ukraine, University of Pavia (Italy), Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food, (Belgium), French-Chinese Laboratory LaFCAS, School of Automation, Nanjing University of Science and Technology (China), Ferhat Abbas University (Algeria); Universitat Autònoma de Barcelona (Spain), Université Clermont Auvergne, CNRS, SIGMA Clermont, Institut Pascal (France), Belgian Nuclear Research Centre, University of Antwerp (Belgium), Swiss Federal Institute for Environmental Science and Technology (Switzerland), University of Cambridge (UK), International Ocean Institute, Cyprus University of Technology (Cyprus). От тях 30 (44,8 %) бяха с младежко участие като първи и втори автор. Следва да се отбележи активното участие на младите учени при обсъждането на докладите и постерите.

Съвместно с ЕКА беше организирана и Младежка научна сесия "МЕЛИССА" – по затворени екологични системи за обезпечаване на живота на космонавти.

Осемнадесет млади учени и студенти от България презентираха своите доклади и постери. В края на конференцията комисия от водещи учени обсъди и анализира тяхното представяне. На най-добре преставилите се млади учени комисията присъди дипломи и парични награди, както следва: Милен Чанев (ИКИТ-БАН), Ангел Демерджиев (ИЯИЯТ-БАН), Атанас Курутос (ИОХЦФ-БАН), Ралица Колева (Бургаски университет „Проф. Асен Златаров“), Катя Попова (ИЯИЯТ-БАН), Нина Джембекова (ИО-БАН). С дипломи за най-добре представена студентска разработка бяха отличени Ивайло Захариев, Йоанна Данева и Радостин Павлов, студенти от ВВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия.

Седмата международна научна конференция "Екологично инженерство и опазване на околната среда" с младежка научна сесия и летен университет "Мелисса" (ЕИООС'2021) се проведе с финасовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" - МОН, фондация "Еврика" и ИМикБ, на които организаторите изказват благодарност.

Интернет страници на конференцията:

От Организационния комитет