Екип за организация и управление на проекта (до 01.06.2014)
Ръководител на проекта: Проф. дтн Петър Гецов

Директор на ИКИТ-БАН

тел.: (+359) 02 988 35 03,
        (+359) 02 986 16 83
e-mail: office@space.bas.bg
Координатор на проекта: Доц. д-р Георги Станев тел.: (+359) 02 979 34 28
GSM: 0878 70 54 18
e-mail: gstanev@space.bas.bg
Финансов ръководител на проекта: Валерий Върбанов тел.: (+359) 02 987 28 73,
        (+359) 02 987 24 18
e-mail: office@space.bas.bg
Екип за организация и управление на проекта (след 01.06.2014)
Ръководител на проекта: Проф. дтн Петър Гецов

Директор на ИКИТ-БАН

тел.: (+359) 02 988 35 03,
        (+359) 02 986 16 83
e-mail: office@space.bas.bg
Координатор на проекта: Доц. д-р Георги Станев тел.: (+359) 02 979 34 28
GSM: 0878 70 54 18
e-mail: gstanev@space.bas.bg
Финансов ръководител на проекта: Екатерина Субева тел.: (+359) 02 987 28 73,
        (+359) 02 987 24 18
e-mail: office@space.bas.bg