PROCEEDINGS SES 2015 / СЪДЪРЖАНИЕ

Session 1 SPACE PHYSICS  
  Румен Шкевов, Николай Ерохин, Надежда Зольникова, Людмила Михайловская
Сильное серфотронное ускорение протонов электромагнитной волной в космической плазме при релятивистских начальных энергиях частиц
9
  Николай Ерохин, Александр Суслов, Людмила Михайловская, Румен Шкевов
Численное исследование прохождения ВГВ из тропосферы в ионосферу через неоднородные зональные ветровые потоки
14
  Ролф Вернер, Боян Петков, Димитър Вълев, Атанас Атанасов,
Венета Гинева, Андрей Кирилов

Определяне на съдържание на озона чрез GUV 2511 в Стара Загора
19
  Венета Гинева, Ирина Деспирак, Борис Козелов, Ролф Вернер
Суббури над Апатити по време на силни геомагнитни бури през слънчев цикъл 24
27
  Yordan Tassev, Lachezar Mateev, Peter Velinov, Dimitrinka Tomova, Aleksander Bochev, Anatoly Belov, Sergey Gaidash, Maria Abunina, Artiom Abunin
Possible Predictors of Typical Magnetic Storms during Solar Cycle 24
34
  Красимира Янкова
Поляриметрията като инструмент за анализ на нелинейното поведение на акреционни системи
44
  Daniela Boneva, Lachezar Filipov
Measurement the Polarization Parameters of High - Energy Processes in Binary Stars
47
  Atanas Atanassov
Development Classes of Objects' Descriptors for Space Missions Simulation
51
  Atanas Atanassov
Approach and Development of Tools for Different Variants of Space Missions Simulation
Definition and Execution
56
  Цветан Георгиев
Корелация между масата на централното тяло и орбитната регулярност в Слънчевата система
61
  Irina Despirak, Andris Lubchich, Natalya Kleimenova
Substorms during Two Solar Cycles Maximum
67
  Nikita Zelinsky, Natalya Kleimenova, Ludmila Malysheva, Irina Despirak, Andris Lubchich
Mathematical Analysis of the Pi2 Geomagnetic Pulsations in "Polar" and "High-Latitude" Substorms
73
  Marusya Buchvarova, Dimitar Draganov
Galactic Cosmic Ray Spectra during Solar Cycle
78
  Димитър Вълев
Извеждане на някои потенциално важни за физиката и астрофизиката маси
посредством анализ на размерностите
83
  Костадин Шейретски, Румен Шкевов, Николай Ерохин
Хаотични движения на небесните тела
90
  Penka Stoeva, Marzouk B. A., Alexey Stoev, Boyan Benev
Structure of the Solar Corona in White Light and its Ellipticity during Six Total Solar Eclipses
94
  Alexey Stoev, Penka Stoeva, Boyan Benev and Alexander Mikhalev
Solar - Atmospheric Interactions over Territories Occupied by Karst Geosystems
100
  Александър Симеонов, Елисавета Александрова
История на МАФ и МАА и българското участие в дейността им
105
Session 2 AEROSPACE TECHNOLOGIES AND BIOTECHNOLOGIES  
  Михаил Владов, Георги Сотиров, Дмитрий Добров, Ангелина Чожгова
Электронная аппаратура для проверки параметров трансмиссии вертолета
113
  Петър Гецов, Георги Сотиров, Зоя Хубенова, Константин Методиев
Тренажори за подготовка на оператори на безпилотни авиационни комплекси –
състояние и перспективи
117
  Константин Методиев
Определяне ориентацията на безпилотно въздухоплавателно средство чрез вградена система
124
  Svetoslav Zabunov
Internet of Things and Drones
131
Session 3 REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION SYSTEMS  
  Dessislava Ganeva
Modelling the Ecological Niche of Macrophytobenthos Species along the Bulgarian Black Sea Coast
137
  Eugenia Roumenina, Georgi Jelev, Petar Dimitrov, Vassil Vassilev, Veneta Krasteva,
Ilina Kamenova, Monko Nankov, Viktor Kolchakov

Winter Wheat Crop State Assessment, Based on Satellite Data from the Experiment SPOT-5 Take-5,
Unmanned Airial Vehicle SenseFly eBee Ag and Field Data in Zlatia Test Site, Bulgaria
143
  Георги Желев, Евгения Руменина, Монко Нанков, Петър Димитров, Илина Каменова,
Венета Кръстева, Илияна Илиева, Йордан Найденов

Приложение на специализирана безпилотна система SenseFly eBee Ag за картографиране и
оценка състоянието на царевични посеви с различна норма на торене
154
  Петър Димитров, Илина Каменова, Георги Желев
Корелационен анализ на NDVI-времеви серии за картографиране на земеделски култури
167
  Rumiana Kancheva, Georgi Georgiev
Bridging Remote Sensing and Landscape Ecology
174
  Валентин Атанасов, Деница Борисова, Христо Лукарски, Бойко Ценов
Спектрална характеризация на видеоспектрометрични прибори
181
  Валентин Атанасов, Деница Борисова, Георги Желев, Христо Лукарски
Радиометрична характеризация на видеоспектрометри
187
  Мария Димитрова
Сезонно изменение на облачната покривка над България за периода 2004-2015 г.
по данни от MODIS
193
  Мила Илиева-Обретенова
Функции на информационна система за управление на умна мрежа Smart Grid
197
  Илияна Илиева, Йордан Найденов, Илина Каменова, Георги Желев
Изследване на взаимозависимостта между фотосинтетичната активност и
вегетационни индекси при соя
204
  Иван Димитров
Техногенни шумове при дистанционно изследване на Земята от Космоса
209
  Иван Димитров
Мониторинг на наводнения по поречието на реките Тунджа и Камчия
215
  Веселин Ташев, Ролф Вернер, Ангел Манев, Мариана Горанова
Сравнение на годишните и месечните добиви на слънчева енергия с използване
на данни измерени с метеостанция Vantage Pro2 Plus
221
  Boyan Benev, Alexey Stoev, Penka Stoeva
Magnetoresistive Vector Magnetometer Used in Geomagnetic Applications – First Results
230
  Иван Здравков, Дарин Михов, Драгомир Дочев
Космически радари за дистанционно наблюдение на Земята
233
  Dragomir Dochev, Darin Mihov, Ivan Zdravkov
Ultra-Wideband Space Radar – Prospects for the Future
239
  Тихомир Алексиев
Изполване на аерокосмически изображения в часовете по география за визуална интерпретация
на изучаваните обекти
245
  Ангел Манев
Динамика на тропическата година и проблемите на слънчевите календари
251
Session 4 ECOLOGY AND RISK MANAGEMENT  
  Nikolina Mileva
Failure Factors for the Use of Geo-Information during Natural Disasters
259
  Бойко Рангелов
Земетресенията в Непал – 2015 г. – генезис и особености
265
  Bozhidar Srebrov, Iliya Cholakov, Dimitar Ognianov
Magnetic Sourvey of the Danube Riverbed from km 795+610 to km 796+030
(The Area of the New Bridge over Danube River Vidin-Kalafat)
273
  Мария Димитрова, Светлана Маркова, Румен Недков, Мариана Захаринова
Влияние на водата като екологичен фактор върху състоянието на резерват Камчия
280
  Ива Иванова, Румен Недков
Сезонна динамика на плаващите тръстикови острови в езерото Сребърна на базата на спътникови,
наземни и GPS данни, за периода март 2014 г. – март 2015 г.
286
  Наталия Станкова, Румен Недков
Модел за количествена оценка на Disturbance Index и вектора на моментното състояние на екосистема след пожар на базата на аерокосмически данни
292
  Valeria Stoyanova, Radost Pascova, Annie Shoumkova, Adelina Miteva,
Temenoujka Kupenova

Dye Removal from Water Solution by Means of Zeolitized Waste Ashes and Slag from
Four Bulgarian Thermo-Power-Plants
298
  Stojan Velkoski, Jane Velkoski, Mihail Velkoski
The Influence of the Stojan’s Cosmic Swarm on the Bee Colonies as a Reason for Incurrence of
Colony Collapse Disorder, and Possible Protection against it
305
  Marina Sazdovska, Stojan Velkoski
Criminal and Legal Protection of the Cultural Heritage and the Natural Rarities in Republic of Macedonia
312
  Антон Сотиров, Георги Табаков, Валерия Стоичкова, Михаела Йерусалимова,
Светослав Йорданов, Ралица Тасева, Лусия Кулкина, Сияна Савова, Росица Везенкова,
Денислав Кирилов, Мелани Ефтимова, Даниел Велинов

Екологичен мониторинг на река Драговищица
318
  Anton Sotirov, Siana Savova, Svetoslav Yordanov, Ralitsa Taseva, Lusia Kulkina,
Mihaela Yerusalimova, Rositsa Vezenkova, Daniel Velinov, Denislav Kirilov, Melani Eftimova

Influence of River Water Contamination on Distribution of Fish Species
334
  Ралица Берберова, Биляна Костова, Ваня Хаджиева, Георги Петров
SWOT-анализ на експериментална методика за изследване на земно-насипни
микроязовирни стени чрез георадар
342
  Ekaterina Serafimova, Vilma Petkova, Bilyana Kostova
The Measurement of Benzen, Ethylbenzen, Toluene and Xylene in Indoor Air in Schools in Kardzhali
345
  Ангел Манев, Веселин Ташев, Диньо Динев
Фиброоптична система за броене на соматични клетки
353
  Venelin Jivkov, Philip Philipoff, Petar Getcov, Garo Mardirossian, Georgi Sotirov,
Stoian Velkoski, Petar Mandiev

Avalanche Rescue Operation Device in Avalanche Moving Conditions
358
  Venelin Jivkov, Philip Philipoff, Petar Getcov, Garo Mardirossian, Georgi Sotirov,
Atanas Kovachev, Stoian Velkoski, Petar Mandiev, Maria Atanasova-Elenkova

High Power Wind Turbines Operating in the Urban Environment and Green House Membrane
over the Geothermal Installation
364
Session 5 SPACE MATERIAL SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY  
  Adelina Miteva, Anna Bouzekova-Penkova, Temenujka Kupenova
A Tight-Binding Study of the Quantum Confined Stark Effect in Some Triangular Quantum Wells
371
  Zdravka Karaguiozova
Electroless Deposition of Metalic Coatings on Magnesium Alloys
376
  Zdravka Karaguiozova, Anna Petrova, Aleksander Ciski, Grzegorz Cieslak
Displacement (Immersion) Tin Plating
383
  Zdravka Karaguiozova, Adelina Miteva, Aleksander Ciski, Grzegorz Cieslak
About Some Coatings for Aerospace Applications
389
  Анна Бузекова-Пенкова
Методика на снемане на блок ДП-ПМ от борда на МКС и програма
за последващи наземни изпитания
397
  Анна Бузекова-Пенкова, Людмил Марков, Петър Цветков
Фазов състав на наномодифициран композит В95
403