PROCEEDINGS SES 2014 / СЪДЪРЖАНИЕ

Session 1 SPACE PHYSICS  
  Николай Ерохин, Надежда Зольникова, Румен Шкевов, Людмила Михайловская
Захват и ультрарелятивистское ускорение электронов пакетом электромагнитных волн в космической плазме при релятивистских начальных энергиях частиц
11
  Irina Despirak, Andris Lubchich, Natalya Kleimenova
Study of Substorms Occurrences at High Latitudes Depending on the Solar Wind Conditions
18
  Божидар Сребров
Изследване на геоложки структури на територията на България чрез съвременни геоелектромагнитни методи
24
  Ондржей Сантолик, Ивана Колмашова, Бойчо Бойчев, Георги Сотиров
Оценка на резултатите от съвместни тестови измервания на прибори AMEF-WB и ELMAVAN за проекти STRANNIK И RESONANCE
31
  Красимира Янкова
Теоретичен анализ на развитието в отношенията на системата диск-корона
35
  Dimitar Valev
Derivation of Three Fundamental Masses and Dirac’s Large Numbers Hypothesis by Dimensional Analysis
41
  Велко Велков
Основен всемирен кръговрат
50
  Велко Велков
Относно постоянството на мировите константи
53
  Tsvetan Georgiev
Night Sky Brightness over the Rozhen National Astronomical Observatory
56
  Daniela Boneva
Methods for Exploring the Dynamical Processes in Binary Stars Systems
60
  Peter Velinov
Relation between Ionization Yield Function and Ionizing Capability due to Solar Cosmic Rays in the Ionosphere and Stratosphere Calculated by CORSIKA and CORIMIA Programs Respectively
66
  Peter Tonev, Peter Velinov
Conditions for Development of Red Sprites in Strato-mesosphere by Different Levels of Solar Activity
72
  Маруся Бъчварова
Земна атмосфера и космическа радиация
1. Магнито-електронна атмосферна структура
76
  Маруся Бъчварова, Димитър Драганов
Предсказателни възможности на моделите за модулиране на спектъра на галактичните космични лъчи през слънчевия цикъл
89
  Костадин Шейретски, Румен Шкевов, Николай Ерохин
Метод на оскулиращите елементи за изучаване движението на екваториален елипсовиден спътник на Земята при наличие на динамична симетрия
95
  Светла Димитрова, Катя Георгиева
Геомагнитни бури, слънчеви драйвери и физиологичен статус на човека
100
  Andrey Kirillov, Rolf Werner, Veneta Guineva
Electronic Kinetics of Molecules in Upper Atmospheres of Earth and Mars during Solar
Proton Precipitations
106
Session 2 AEROSPACE TECHNOLOGIES AND BIOTECHNOLOGIES  
  Таня Иванова, Илияна Илиева, Йордан Найденов
30 години космически биотехнологии в България
115
  Петър Гецов, Зоя Хубенова, Георги Сотиров
Изисквания към средствата и програмите за обучение на оператори на БЛА в безпилотните летателни комплекси
121
  Геннадий Маклаков
Феноменът изменено състояние на съзнанието в работата на операторите
на сложни ергатични системи
128
  Васил Кавърджиков, Десислава Пашкулева, Иван Николов
Метрология на зрението за летци
134
  Adrijana Todeska
The Method of Traditional Way of Cleaning the Body and Spirit
139
  Олеся Исайкина, Юрий Кукса, Игорь Шибаев
Длительный мониторинг артериального давления и пульса: Длиннопериодные компоненты корреляционных отношений показаний мониторинга
145
  Михаил Владов, Георги Сотиров, Дмитрий Добров, Ангелина Чожгова
Обзор методов определения соконусности лопастей несущего винта вертолета
149
  Михаил Владов, Георги Сотиров, Дмитрий Добров, Ангелина Чожгова
Оценка погрешности параметров оптической системы измерения соконусности
лопастей несущего винта вертолета
159
  Павлин Граматиков
Динамични параметри на вторични електрозахранващи източници за бордна
аерокосмическа апаратура
163
  Павлин Граматиков
Електромагнитна съвместимост на вторични електрозахранващи източници за бордна аерокосмическа апаратура
171
  Константин Методиев
Устройство за събиране на данни на базата на микроконтролер PIC18F2550
176
  Светлозар Асенов, Ангелина Чожгова, Николай Загорски, Георги Сотиров
Целесъобразност за удължаване на летателната годност на морално остарели
въздухоплавателни средства
183
  Николай Загорски, Ангелина Чожгова, Светлозар Асенов, Георги Сотиров
Прилагане на съвременни методи за оценка на авиационната безопасност
и управление на риска в авиационните системи
189
  Ангелина Чожгова
Определяне източниците на вибрации в конструкцията на вертолета
196
  Теодора Петрова, Живо Петров
Особености при разпределяне на температурата при въздействие на лазерния лъч в многокомпонентна среда
201
  Теодора Петрова, Живо Петров
Моделиране на лазерите при фотодинамична терапия
207
  Петър Петков
Влияние на междуелементната електромагнитна връзка върху параметрите
на сателитна антенна решетка
212
  Живо Петров, Марин Маринов
Използване на метода на Алън за анализ на грешките в бюджетен 3-осен акселерометър
от 6-осен чип MPU6050
215
  Живо Петров, Марин Маринов
Използване на метода на Алън за анализ на грешките в бюджетен 3-осен жироскоп
от 6-осен чип MPU6050
221
  Пламен Трендафилов
Метод за измерване на автомобилния трафик, базиран на система за близка радиолокация
227
  Христофор Скандалиев, Калин Крумов, Томислав Скандалиев
Любителските проекти – катализатор за аерокосмически програми
231
Session 3 REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION SYSTEMS  
  Atanas Atanassov
Method of Thread Management in a Multi-pool of Threads Environments
241
  Atanas Atanassov
Development of Satellite Operation Scheduling Module for Space Mission Simulation Tool
247
  Мария Димитрова, Румен Недков
Облачна покривка над България за периода 2004 - 2014 година по данни от MODIS
253
  Petar Dimitrov, Ilina Kamenova, Vassil Vassilev, Eugenia Roumenina,
Martin Banov, Georgi Jelev

Crop Type Mapping by PROBA-V Satellite Data with 100 m and 300 m Spatial Resolution at
Zlatia Test Site, Bulgaria
260
  Веселин Ташев, Ролф Вернер, Ангел Манев, Богдана Мендева, Мариана Горанова
Изследване на данни измерени с метеостанция Vantage Pro2 Plus и прогнозиране
годишния добив на слънчева енергия
268
  Ангел Манев, Веселин Ташев
Кратковременните температурни аномалии на повърхността на Черно море през 1998 и 1999 години и съпътстващи физически явления
277
  Bogdana Mendeva
Total Ozone over Stara Zagora, Bulgaria (2005-2013)
282
  George Letchov
Estimating Leaf Biomass Potential as Carbon Stock in Broadleaf Forest, Rhodope Mountains,
Using MODIS LAI/ FPAR Data Products
286
  Rumiana Kancheva, Georgi Georgiev
Using Multispectral Data to Assess Plant Condition under Cadmium-induced Stress
295
  Валентина Христова
Самоорганизираща се програмна система за анализ на пътна мрежа,
пътно-транспортни съоръжения и структури
301
  Георги Желев, Лъчезар Филчев, Ваня Стаменова, Васил Василев, Петър Димитров,
Александър Гиков, Евгения Руменина, Стефан Стаменов

Добри практики в България за приложение на спътникови данни в земеделието и
ландшафтно-екологичния мониторинг
307
  Георги Желев
Разпознаване на кръгови структури по космически (сателитни) изображения
321
  Тихомир Алексиев
Използване на дистанционните изследвания и ГИС в обучението по география и икономика
в прогимназиален етап
333
Session 4 ECOLOGY AND RISK MANAGEMENT  
  Boyko Ranguelov, Ivan Parushev, Garo Mardirossian, Edelvays Spassov, Atanas Bliznakov
Kinematic Models and Applications for the Early Warning Systems – EARTHQUAKES AND TSUNAMIS
341
  Радик Мартиросян, Альберт Гулян, Гамлет Пирумян, Маргар Адибекян, Геворк Аветисян
Система вертикального зондирования ионосферы для оценки сейсмической опасности
348
  Margar Adibekyan
Detecting Earthquake Precursors by Mathematical Modelling of Ionospheric Time Series
354
  Keranka Vassileva, Mila Atanasova
Study of Plate Tectonic Transition Boundaries in Bulgaria from GPS
356
  Milen Kadiyski, Stoyan Sarov, Georgi Frangov, Vladislav Kostov-Kytin, Svetla Sarova,
Ventseslav Stoyanov, Luba Macheva, Vilma Petkova, Theodosios Papaliangas

Risk Management of Koprivlen Landslides
363
  Вилма Петкова, Светла Сарова, Милен Кадийски, Владислав Костов, Венцеслав Стоянов,
Стоян Саров, Ралица Гюрова, Теодосиос Папалиангас

Пространствени ГИС слоеве на зони с повишен риск от свлачища за проект "Управление на риска от природни и антропогенни свлачища в гръцко-български трансграничен регион" (RISKLIDES)
374
  Валентина Христова, Антон Петров
Изследване влиянието на горите като възможност за биологично улавяне на парникови газове
389
  Valeria Stoyanova, Annie Shoumkova, Adelina Miteva, Temenujka Kupenova,
Kristyna Bartunkova, Jaroslav Fisak

Heavy-metal Microparticles as Atmospheric Pollutants. Electron-microscope Data Analysis
394
  Viktorija Bojadziev
Effect of Interior Design on Human Health
402
  Kiro Ristov, Vesna Mirjanoska
Protection of the Cultural Heritage and Natural Rarities in Republic of Macedonia –
Current Situations and Challenges
407
  Stojan Velkoski
Possibilities to Use the Stojan’s Cosmic Net in Protection against Thunders
and Thunder Energy Exploitation
414
  Stojan Velkoski, Jane Velkoski, Mihail Velkoski
Influence of Geopathology and Cosmopathology on Athletes’ Performances
419
  Димитър Гинчев, Бойчо Бойчев, Светла Василева
Съвременни методи и средства за наблюдение на критичната инфраструктура
427
  Мария Димитрова, Биляна Велчева
Организация на специализирана web-база данни със спътникови изображения
за екомониторинг на България
435
  Mariyana Nikolova, Valentin Nikolov, Julia Krumova
Global Change and Natural Hazards in Pirin Tourist Area
440
  Рангел Гюров
Глобалното затопляне – факти и аргументи
449
  Ралица Берберова, Биляна Костова
Възможности за използване на георадар и пенетрометър за оценка на състоянието на микроязовирни стени от земно-насипен тип
455
  Георги Василев, Дончо Дончевски
Случаи на екстремни стойности и злоупотреби с ЕМВ в съвременното общество
461
  Надя Маринова
Подходи в планирането и организацията на маркетинговата дейност
465
Session 5 SPACE MATERIAL SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY  
  Ivan Nikolov, Stefka Kasarova, Nina Sultanova
Optical and Material Characterization of Polymer Materials and Samples
473
  Анна Бузекова – Пенкова
Механични свойства на модифицирана алуминиева сплав – В95
479
  Анна Бузекова – Пенкова, Аделина Митева
Уякчаващи добавки в композиционни материали на алуминиева основа
484
  Adelina Miteva, Valeria Stoyanova
The Semiconductor Heterostructures in LEDS (Light-emitting Diodes) – Space Applications
489
  Тинка Грозданова, Анна Петрова
Перспективни материали за работа в екстремни условия
497
  Людмил Марков, Анна Бузекова – Пенкова
Взривно синтезиран наноразмерен диамант, приложен във високояка алуминиева сплав за целите на космическия експеримент "Обстановка", проведен на международната космическа станция
501
  Мила Илиева – Обретенова
Сравнителен анализ на графинов баристор и MOSFET с вграден канал
507
  Dimitar Draganov
Spreading of Microfilms and Nanofilms of Polymer Liquids
519