Тринадесета международна научна конференция

„Космос, екология, сигурност”

SES 2017

София, 2 – 4 ноември 2017 г.

 

Организационен комитет

Почетен председател: акад. Юлиан Ревалски

Председател:   Членове:
член-кор. д.т.н. Петър Гецов   генерал д-р Георги Иванов
    генерал д-р Александър Александров
    проф. д.ф.н. Цветан Дачев
Заместник-председател:   доц. д-р Мария Димитрова
проф. д.т.н. Гаро Мардиросян   д-р Константин Пеев
    д-р Красимир Стоянов
    маг. Валери Васев
Секретар:   маг. Марияна Тончева
доц. д-р Лъчезар Филчев   маг. Аделина Кузева

Научно-програмен комитет

акад. Лев Зеленый – Русия   акад. д.т.н. Чавдар Руменин
акад. Валерий Бондур – Русия   чл.-кор. д.т.н. Петър Гецов
проф. Ален Ошкорн – Франция   чл.-кор. д.ф.н. Петър Велинов
проф. Герасимос Пападопулос – Гърция   чл.-кор. д.т.н. Филип Филипов
проф. Зденек Немечек – Чехия   проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
проф. Стефано Тинти – Италия   проф. д.с.н. Никола Вичев
проф. Ричард Хай – Англия   проф. д-р Бойко Рангелов
проф. Стефан Манеголд – Нидерландия   доц. д-р Георги Желев
доц. Богдан Загайевски – Полша   маг. Цвета Среброва
д-р Стоян Велкоски – Македония    

Научни направления

Космическа физика

Астрофизика и нелинейна динамика

Дистанционни изследвания и геоинформатика

Екология и мениджмънт на риска

Аерокосмически технологии и биотехнологии

Космическо материалознание и нанотехнологии

Космос и военно дело

Официални езици

Български, руски, английски

Представяне на докладите

Устно: 20 минути с дискусията
Постерно представяне: максимален размер на постера 85 х 100 cm

Всеки участник има право максимум общо на 2 доклада като автор и съавтор

Такса за правоучастие

за участници от България:                      60 лв.
за докторанти и студенти:                       30 лв.
за участници от чужбина:                     60 Евро

Таксата да се внася предварително по банкова сметка,
а в деня на откриването да се представи банковото бордеро.
Таксата след откриването е 80 лв. с ДДС.

Таксата правоучастие включва:

  • Програма;
  • CD с доклади;
  • Коктейл;
  • Кафе-паузи.

Банкова сметка в лева: СИБАНК, София

IBAN в лева: BG33BUIB98883141475901
BIC код: BUIBBGSF

IBAN в EUR: BG90UNCR96603419765003
UniCredit BULBANK клон Иван Вазов
BIC: UNCRBGSF

Крайни срокове

Регистрация – 07.10.2017
Изпращане на абстракт – 14.10.2017
Обявяване на програмата с приетите доклади – 28.10.2017
Изпращане на пълен текст на доклада – 31.10.2017

Моля изпратете попълнената заявка в електронен вид на
e-mail: ses2017@space.bas.bg

 

http://www.space.bas.bg      e-mail: ses2017@space.bas.bg

Указания за оформяне на доклада в пълен текст
Шаблон за оформяне на доклада