Дванадесета научна конференция

с международно участие

„Космос, екология, сигурност”

SES 2016

София, 2 - 4 ноември 2016 г.

 

Организационен комитет

 

Почетен председател: акад. Стефан Воденичаров

 

 

Председател:

член-кор. дтн Петър Гецов

 

Заместник-председател:

проф. дтн Гаро Мардиросян

 

Секретар:

      доц. д-р Таня Иванова

  Членове:

проф. дфн Цветан Дачев

проф. дтн Живко Жеков

доц. д-р Лъчезар Филипов

д-р Константин Пеев

д-р Красимир Стоянов

гл. ас. Румен Шкевов

гл. ас. д-р Мария Димитрова

маг. Валери Васев

маг. Екатерина Субева

маг. Аделина Кузева

 

Научно-програмен комитет

 

 

акад. Лев Зеленый - Русия

акад. Валерий Бондур - Русия

проф. Геннадий Маклаков - Русия

проф. Ален Ошкорн - Франция

проф. Герасимос Пападопулос - Гърция

проф. Стефано Тинти - Италия

д-р Стоян Велкоски - Македония

 

 

генерал д-р Георги Иванов

генерал д-р Александър Александров

акад. дтн Чавдар Руменин

член-кор. дтн Петър Гецов

член-кор. дфн Петър Велинов

член-кор. дтн Филип Филипов

проф. дтн Гаро Мардиросян

проф. дсн Никола Вичев

проф. д-р Бойко Рангелов

доц. д-р Георги Желев
маг. Цвета Среброва

Научни направления

Космическа физика

Астрофизика и нелинейна динамика

Дистанционни изследвания и геоинформатика

Екология и мениджмънт на риска

Аерокосмически технологии и биотехнологии

Космическо материалознание и нанотехнологии

Космос и военно дело

 

Официални езици

Български, руски, английски

 

Представяне на докладите  

Устно: 20минути с дискусията
Постерно представяне: максимален размер на постера 75 х 100 cm

 

Всеки участник има право максимум общона 2 доклада като автор и съавтор

 

Такса за правоучастие

за участници от България:                      60 лв.
за докторанти и студенти:                       30 лв.
за участници от чужбина:                     60 Евро

Таксата да се внася предварително по банкова сметка,
а в деня на откриването да се представи банковото бордеро,
таксата след откриването е 80 лв. с ДДС.

Таксата правоучастие включва:

  • Програма;
  • CD с доклади;
  • Коктейл;
  • Кафе-паузи.

Банкова сметка в лева: СИБАНК, София

IBAN в лева: BG33BUIB98883141475901
BIC код: BUIBBGSF
IBAN в EUR: BG90UNCR96603419765003
UniCredit BULBANK клон Иван Вазов
BIC: UNCRBGSF

Крайни срокове

Заявяване на доклади – 07.10.2016
Изпращане на абстракт –14.10.2016
Обявяване на програмата с приетите доклади
на сайта - 28.10.2016
Изпращане на пълен текст на доклада - 31.01.2017

http://www.space.bas.bg      e-mail: ses2016@space.bas.bg

Указания за оформяне на доклада в пълен текст