ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Система за управление на качеството - SUK

Заповед - № 17А / 31.01.2018 г.
Заповед - № 30А / 23.02.2018 г.

Заповед - № 41А / 02.04.2018 г.
Заповед - № 53 / 18.04.2018 г.

 

30.09.2016

Обществена поръчка по чл.20, ал.1, т.1, буква “б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“

Обявление за възложена поръчка
Приложения към договора с ЧЕЗ
Разпределение според потреблението
Договор

 

10.09.2016

ИКИТ-БАН обявява поръчка за ремонт на покрив на сграда - ул. Шипченски проход N 56 при следните условия:

  1. Почистване и полагане на битумна основа на площ от 250 кв.м.
  2. Полагане на хидроизолация с едим пласт битумна мушама с посипна 4,5 кг/кв.м.

 

15.09.2015

ИКИТ-БАН продава употребявана Машина за изпитване на материали на опън и натиск.
Оферти се приемат на адрес София, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 1, 4 етаж, секретариат.

 

01.06.2015

ИКИТ-БАН обявава обществена поръчка за "Доставка на електроенергия" по оферти за излизане на свободня пазар.
Срок заприемане на документи 08.06.2015 г. 

eu_flag_1
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

NSRRlogoCMYK

 

24bitBGlogo4
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Проект BG161PO003-1.2.04-0053 “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда“ (ИКАМОС) се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

Доставка на оборудване по проект “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)”, с обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полеви измерителен комплекс (ПИК)
Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за обработка и анализ на данни (ЛОАД)
Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО)

Решение № 15/28.01.2014 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Документация за участие в процедурата

"Пр. АОП № 02319-2014-0001"

 

21.02.2014 - Съобщение

ИКИТ-БАН уведомява всички заинтересовани лица, че на 21.02.2014 г. е подадена жалба, наш рег. № 211/21.2.14 г., срещу Решение № 15/28.12.2013 г. на директора на ИКИТ-БАН за откриване на процедурата. Жалбата съдържа искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата

На осн. чл. 120а, ал. 2 ЗОП, когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:

  1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или
  2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка

 

10.07.2014 - Съобщение

ИКИТ-БАН уведомява всички заинтересовани лица, че с оглед приключилата процедура по обжалване на Решение № 15/28.12.2013 г. на директора на ИКИТ-БАН, в Регистъра на обществени поръчки е публикувано Решение за промяна на Обявлението и Документацията за участие в процедурата, с което обявените в процедурата срокове са удължени.

Решение за промяна

Уведомително писмо

 

07.08.2014 - Съобщение

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване по проект “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)”, с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полеви измерителен комплекс (ПИК); Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за обработка и анализ на данни (ЛОАД); Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО)”, открита с решение № 15/28.01.2014 г., изменено с решение № 96/10.7.2014 г. на директора на ИКИТ-БАН, пр. АОП № 02319-2014-001,
ОБЯВЯВА
че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения ще се състои на 11.08.2014 г. (понеделник) от 10:00 ч. в зала 309 в сградата на Института за космически изследвания и технологии при БАН, находяща се в гр. София, ул. акад. Г. Бончев, бл. 1.

Съобщение ценови предложения

 

15.09.2014 - Обявление

Обявление за възложена поръчка - Директива 2014/18/ЕО

 

09.02.2015 - Съобщение

Информация за изпълнен договор по обособена позиция 1

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=647426&newver=2

Информация за изпълнен договор по обособена позиция 2

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=647437&newver=2

 

12.05.2015 - Съобщение

Информация за изпълнен договор по обособена позиция 3

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=666189&newver=2

 

Въпроси и отговори по обществената поръчка