КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Аделина Митева Митева – докторант самостоятелна форма на обучение на тема: „Полупроводникови квантови ями с променлив състав под влияние на постоянно електрично поле с потенциал за наземни и космически приборни приложения”, за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (за космически приложения)”,
ще се проведе на 28.05.2019 г. (вторник) от 14.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев"

Научно жури в състав:

Председател

проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ – БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ – БАН (становище)
 2. проф. дфн Корнели Григориев Григоров – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. дфн Дориана Иванова Малиновска – ЦЛСЗНЕИ-БАН (рецензия)
 2. доц. д-р Зелма Моис Леви – ИФФТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Валерия Борисова Стоянова – ИФХ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Евгения  Димитрова Попова – ИМИ-БАН

Материали по защитата

Автореферат


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Александър Георгиев Гиков – докторант свободна форма на обучение на тема: „Картографиране и анализ на съвременните ландшафти в Рила планина чрез ГИС и дистанционни методи”, за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите",
ще се проведе на 14.05.2019 г. (вторник) от 15.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев"

Научно жури в състав:

Председател

проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян   – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Евгения Кирилова Руменина – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Георги Николаев Желев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Марияна Костадинова Николова – НИГГГ-БАН (становище)
 2. проф. д-р Ангел Сергиев Велчев – ГГФ - СУ "Св. Климент Охридски" (рецензия)
 3. доц. д-р Георги Железов Георгиев – НИГГГ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Стоян Цветанов Недков – НИГГГ-БАН

Материали по защитата

Автореферат


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертационен труд на Тихомир Мирчев Алексиев – докторант задочна форма на обучение на тема: „Изучаване и прилагане на Дистанционните изследвания на Земята и ГИС в обучението по география в прогимназиален етап“, за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите",
ще се проведе на 14.03.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател

доц. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян   – ИКИТ-БАН (становище)
 2. доц. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. дтн Георги Сотиров – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Нели Христова – СУ "Св. Кл. Охридски" (становище)
 2. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ (рецензия)
 3. доц. д-р Георги Железов – НИГГГ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Петър Ножаров – НИГГГ-БАН

Материали по защитата

Автореферат


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертационен труд на маг. Камелия Любомирова Радева – докторант задочна форма на обучение на тема: „Използване на дистанционни методи при извършване на междинен екологичен мониторинг на природни обекти“, за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите",
ще се проведе на 15.03.2019 г. (петък) от 14.00 ч. в зала 311, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател

проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян   – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Румен Недков – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ (становище)
 2. проф. дссн Никола Вичев – ИПАЗР "Никола Пушкаров" (становище)
 3. доц. д-р Емилия Велизарова – ИГ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. д-р Нели Христова – СУ "Св. Кл. Охридски"

Материали по защитата

Автореферат


КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство" (Слънчеви еруптивни явления и въздействието им върху земната система),
публикуван в Държавен вестник бр. 76 / 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243)

Научно жури в състав:

Председател

проф. Катя Георгиева – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Ролф Вернер – ИКИТ-БАН (становище)
 2. доц. д-р Росица Колева – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. Боян Киров – ИКИТ-БАН (становище)
 4. проф. д-р Катя Георгиева – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. дфн Йорданка Семкова – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дфн Александър Благоев – СУ "Кл. Охридски", ФзФ (становище)
 2. доц. д-р Валери Голев – СУ "Кл. Охридски", ФзФ (рецензия)
 3. проф. д-р Наталия Килифарска – НИГГГ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Васил Попов – ИА с НАО-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Костадинка Желязкова Колева – Резюмета на трудовете


КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство" (Вариации на слънчевия вятър и влиянието им върху геомагнитната активност),
публикуван в Държавен вестник бр. 76 / 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243)

Научно жури в състав:

Председател

проф. Боян Киров – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Венета Гинева – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. дфн Йорданка Семкова – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. Боян Киров – ИКИТ-БАН (рецензия)
 4. проф. д-р Катя Георгиева – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Ролф Вернер – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дфн Александър Благоев – СУ "Кл. Охридски", ФзФ (рецензия)
 2. доц. д-р Борис Комитов – ИА с НАО-БАН (становище)
 3. доц. д-р Васил Попов – ИА с НАО-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Наталия Килифарска – НИГГГ-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Симеон Недков Асеновски – Резюмета на трудовете


КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати (Вторични бордни електрозахранващи системи за аерокосмически летателни апарати)",
публикуван в Държавен вестник бр. 76 / 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243)

Научно жури в състав:

Председател

чл.-кор. Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. д-р Димо Иванов Зафиров – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН (становище)
 4. доц. д-р Дойно Иванов Петков – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дтн Христо Иванов Христов – Институт по отбрана (становище)
 2. проф. д-р Марин Симеонов Маринов – НВУ "Васил Левски", факултет "Авиационен" (становище)
 3. доц. д-р Борис Илиев Василев – Технически университет - София (рецензия)

Резервен член: проф. д-р Павел Борисов Пенев – Военна академия "Г. С. Раковски"

Кандидат:

гл. ас. д-р Павлин Атанасов Граматиков – Резюмета на трудовете