КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати" (Авионика, телекомуникация и локализация на безпилотни летателни апарати – софтуерни решения),
публикуван в Държавен вестник бр. 100 / 15.12.2017 г. (стр. 165, № 9507)

Научно жури в състав:

Председател

проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. д-р инж. Румен Дончев Недков – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р инж. Димитър Василев Йорданов – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: доц. д-р Пламен Стефанов Ангелов – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. д-р Павел Борисов Пенев - ВА "Г. С. Раковски" (становище)
 2. проф. дтн Атанас Иванов Начев - УниБИТ (рецензия)
 3. проф. дтн инж.-мат. Антонио Владимиров Андонов - ВТУ "Т. Каблешков" (становище)
 4. доц. д-р инж. Анастас Николов Маджаров - ИО-МВР (становище)

Резервен член: проф. д-р инж. Бойко Кирилов Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски"

Кандидат:

гл. ас. д-р Светослав Светославов Забунов - Резюмета на трудовете

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертационен труд на ас. Даниела Йорданова Аветисян – докторант, редовна форма на обучение на тема: "Изследване динамиката и резвитието на деградационни процеси, водещи към опустиняване чрез дистанционни методи и ГИС", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите",
ще се проведе на 30.04.2018 г. (понеделник) от 11.00 ч. в зала 311, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател

проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р инж. Румен Недков - ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Георги Желев - ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р инж. Никола Вичев, дсн – Институт по почвознание "Н. Пушкаров" (становище)
 2. проф. д-р инж. Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски" (становище)
 3. доц. д-р Емилия Велизарова – ИАОС (рецензия)

Резервен член: доц. д-р Асен Асенов – СУ "Св. Климент Охридски" ГГФ

Материали по защитата

Автореферат

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление" (взривен синтез и обработка на материали за космически изследвания),
публикуван в Държавен вестник бр. 91 от 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568)

Научно жури в състав:

Председател

проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)
 4. проф. д-р Румен Дончев Недков – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Здравка Кирилова Карагьозова – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дтн. инж. Валери Емилов Митков - МГУ "Св. Иван  Рилски" (рецензия)
 2. доц. д-р инж. Христо Любомиров Стоев - МГУ "Св. Иван  Рилски" (рецензия)
 3. доц. д-р инж. Димитър Милков Христанов - МГУ "Св. Иван  Рилски" (становище)

Резервен член: доц. д-р инж. Валентин Кирилов Манолов - ИМСТЦХ - БАН

Кандидати:

гл. ас. д-р Людмил Георгиев Марков - Резюмета на трудовете

гл. ас. д-р Анна Петрова Петрова - Резюмета на трудовете

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (за космически изследвания)“ , обнародван в Държавен вестник бр. 91 от 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568)

Научно жури в състав:

Председател

чл.-кор. Петър Гецов – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. проф. д-р Коста Петров Бошнаков – ХТМУ - София (рецензия)
2. проф. дтн Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ-БАН (рецензия)
3. проф. дтн инж. Христо Иванов Христов – ИО (становище)
4. доц. д-р Иван Симеонов Симеонов – ИМБ-БАН (становище)

Резервен член: проф. Красимира Стоилова – ИИКТ-БАН

Вътрешни членове

1. чл.-кор. Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН (рецензия)
2. проф. д-р инж. Румен Дончев Недков – ИКИТ-БАН (становище)
3. проф. дтн инж. Георги Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. Валентин Атанасов – ИКИТ-БАН

Кандидат:

доц. д-р Пламен Стефанов Ангелов

Резюмета на трудовете

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство (наблюдение на слънчеви енергетични частици и слънчеви емисии от радио- до рентгеновия диапазон и влиянието им върху космическото време)",
публикуван в Държавен вестник бр. 91 от 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568)

Научно жури в състав:

Председател

проф. д-р Боян Киров – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. проф. дфн Тодор Михайлов Мишонов – ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" (рецензия)
2. доц. д-р Петър Иванов Духлев – ИА с НАО-БАН (рецензия)
3. доц. д-р Евгени Петев Овчаров – ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" (становище)
4. доц. д-р Станимир Тодоров Колев  – ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" (становище)

Резервен член: проф. дфн Александър Благоев – СУ "Св. Климент Охридски"

Вътрешни членове

1. проф. д-р Боян Борисов Киров – ИКИТ-БАН (становище)
2. проф. д-р Катя Янчева Георгиева – ИКИТ-БАН (становище)
3. проф. д-р Йорданка Велкова Семкова-Панамска – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Ролф Вернер –ИКИТ-БАН

Кандидат

гл. ас. д-р Росица Стойчева Митева

Резюмета на трудовете