КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (за космически изследвания)“ , обнародван в Държавен вестник бр. 91 от 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568)

Научно жури в състав:

Председател

чл.-кор. Петър Гецов – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. проф. д-р Коста Петров Бошнаков – ХТМУ - София (рецензия)
2. проф. дтн Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ-БАН (рецензия)
3. проф. дтн инж. Христо Иванов Христов – ИО (становище)
4. доц. д-р Иван Симеонов Симеонов – ИМБ-БАН (становище)

Резервен член: проф. Красимира Стоилова – ИИКТ-БАН

Вътрешни членове

1. чл.-кор. Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН (рецензия)
2. проф. д-р инж. Румен Дончев Недков – ИКИТ-БАН (становище)
3. проф. дтн инж. Георги Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. Валентин Атанасов – ИКИТ-БАН

Кандидат:

доц. д-р Пламен Стефанов Ангелов

Резюмета на трудовете

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство (наблюдение на слънчеви енергетични частици и слънчеви емисии от радио- до рентгеновия диапазон и влиянието им върху космическото време)",
публикуван в Държавен вестник бр. 91 от 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568)

Научно жури в състав:

Председател

проф. д-р Боян Киров – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. проф. дфн Тодор Михайлов Мишонов – ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" (рецензия)
2. доц. д-р Петър Иванов Духлев – ИА с НАО-БАН (рецензия)
3. доц. д-р Евгени Петев Овчаров – ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" (становище)
4. доц. д-р Станимир Тодоров Колев  – ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" (становище)

Резервен член: проф. дфн Александър Благоев – СУ "Св. Климент Охридски"

Вътрешни членове

1. проф. д-р Боян Борисов Киров – ИКИТ-БАН (становище)
2. проф. д-р Катя Янчева Георгиева – ИКИТ-БАН (становище)
3. проф. д-р Йорданка Велкова Семкова-Панамска – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Ролф Вернер –ИКИТ-БАН

Кандидат

гл. ас. д-р Росица Стойчева Митева

Резюмета на трудовете