КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертационен труд на магистър Теодора Андреева – Нешева – докторант, задочна форма на обучение на тема: „Метод и система за интегриран ГИС базиран мониторинг, за прогноз и управление на електромагнитното замърсяване на територията на Столична Община, по данни от наземни измервания“ , за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите",
ще се проведе на 06.08.2018 г. (понеделник) от 14:00 в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател

проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян - ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

  1. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян - ИКИТ-БАН (рецензия)
  2. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН

Външни членове:

  1. проф. д-р инж. Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски" (рецензия)
  2. проф. дфн Иван Стефанов Кутиев – НИГГГ - БАН (становище)
  3. доц. д-р Божидар Атанасов Сребров – НИГГГ - БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р инж. Илия Илиев – ТУ - София

Материали по защитата

Автореферат


КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите нанотехнологии и материали за приложение за космически изследвания)“, обнародван в Държавен вестник бр. 12 / 06.02.2018 г. (стр. 59, № 1019)

Научно жури в състав:

Председател

проф. дфн Корнели Григориев Григоров – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. чл. кор. Димитър Тодоров Бучков – ТУ - София (становище)
2. проф. дтн Виктор Христов Анчев – ТУ - София (рецензия)
3. проф. д-р инж. Мара Крумова Кандева-Иванова – ТУ - София (рецензия)
4. доц. д-р инж. Валентин Кирилов Манолов – ИМТCЦХА-БАН (резензия)
5. доц. д-р инж. Манахил Тончев Тонгов - ТУ - София (становище)

Резервен член: проф. дтн Николай Тончев Тончев – ВТУ "Тодор Каблешков"

Вътрешни членове

1. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев – ИКИТ-БАН (становище)
2. проф. дфн Корнели Григориев Григоров – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН

Кандидат:

доц. д-р Здравка Кирилова Карагьозова

Резюмета на трудовете