КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертационен труд на проф. д-р Димо Иванов Зафиров за присъждане на научна степен "доктор на науките" в Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научни специалности "Проектиране на автоматични и пилотирани летателни апарати" и "Динамика, балистика и управление на полети на летателни апарати" на тема "Изследвания за концептуално проектиране на безпилотни самолети със съчленено крило" ще се проведе на 22.01.2019 г. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Научно жури в състав:

Председател

чл.-кор. проф. дтн Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. проф. дтн Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Димитър Василев Йорданов – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дтн Христо Иванов Христов – ИО-МО (рецензия)
 2. проф. д-р Павел Борисов Пенев – ВА "Г. С. Раковски" (становище)
 3. проф. д-р Огнян Стойков Стойков – НВУ "Васил Левски" (рецензия)
 4. доц. д-р Светлозар Мирчев Асенов – пенсионер (становище)

Резервен член: проф. д-р Михаил Дамянов Тодоров – ТУ – София

Материали по защитата

Автореферат


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Христо Стоянов Николов – докторант, самостоятелна форма на обучение на тема: „Приложение на нелинейни методи от теорията за разпознаване на образи в дистанционните изследвания на Земята“ , за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите",
ще се проведе на 17.12.2018 г. (понеделник) от 14.00 ч. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател

доц. д-р инж. Дойно Иванов Петков – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. доц. д-р инж. Дойно Иванов Петков – ИКИТ-БАН (становище)
 2. доц. д-р инж. Валентин Йонов Атанасов – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: доц. д-р инж. Деница Стефанова Борисова – ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р инж. Борислав Димитров Маринов – УАСГ (рецензия)
 2. проф. дтн инж. Явор Георгиев Чапанов – НИГГГ - БАН (становище)
 3. проф. д-р инж. Юлин Николов Тепелиев – ЛТУ (становище)

Резервен член: проф. дссн инж. Никола Колев Вичев – ИПАЗР "Н. Пушкаров"

Материали по защитата

Автореферат