ИСТОРИЯ

 

През 1969 г. към Президиума на Българска академия на науките се основава Научна група по физика на Космоса. С решение на Бюрото на Министерски съвет от 3 март 1975 г. тази група прераства в Централна лаборатория за космически изследвания (ЦЛКИ), която през 1987 г. е преструктурирана в Институт за космически изследвания при БАН (ИКИ – БАН).

През октомври 1990 г. се създава Лаборатория по слънчево-земни въздействия (ЛСЗВ – БАН). През 1996 г. ЛСЗВ – БАН се трансформира в Централна лаборатория за слънчево-земни въздействия (ЦЛСЗВ – БАН) и към нея се обособява филиал в гр. Стара Загора, а през 2008 г. се преобразува в Институт за слънчево-земни въздействия (ИСЗВ – БАН).

В рамките на реформата в Българската академия на науките с решение на Общото събрание от 23 март 2010 г. чрез сливане на Института за космически изследвания (ИКИ) и на Института за слънчево-земни въздействия (ИСЗВ) се създава ново звено – Институт за космически и слънчево-земни изследвания (ИКСИ – БАН).

От началото на 2012 година, с решение на общото събрание на БАН, института се преименова на Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ – БАН).

Мисията на ИКИT – БАН е извършване на фундаментални и приложни изследвания в областта на физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите и аерокосмическите технологии. 

Приоритети:

  • Слънчево-земна и космическа физика (слънчев вятър, магнитосферно-йоносферна физика, физика на високата и средната атмосфера, космическо време);
  • Астрофизика на високите енергии, галактически космически лъчи;
  • Медико-биологични изследвания, космически биотехнологии, хелиобиология, телемедицина;
  • Създаване, развитие и трансфер на методи, средства и технологии за дистанционни изследвания на Земята, регионален и глобален мониторинг на околната среда и сигурност;
  • Изследвания за получаване и приложение на нови свръхтвърди материали;
  • Разработване на иновативна аерокосмическа техника и технологии, както и трансфера им в икономиката.

За повече от 40-годишната си история ИКИT – БАН има значителни постижения в областта на космическите изследвания – създадени и изведени на орбита са повече от 150 научни прибора и апаратури и са проведени десетки космически експерименти по програмата ИНТЕРКОСМОС и други национални и международни програми. С изстрелването на първия български космически прибор П-1 през 1972 г., България става 18та космическа държава в света.

Активното разработване на редица направления в космическите изследвания довеждат и до създаването на научна програма и апаратура за експерименти за двата сателита  «Интеркосмос България – 1300» и «Метеор-Природа».

ИКИT – БАН участва в подготовката и разработването на научните програми на двата космически полета с участието на българските космонавти Георги Иванов (1979 г.) и Александър Александров (1988 г. – програма “Шипка”), с които нашата страна се нарежда на 6то място в света, имаща космонавти.

Върхови постижения са и международните проекти - “ВеГа 1 и 2” (1984 г.) – за реализиране на проекта “Венера –Халеева комета”, “АКТИВЕН” (1989 г.) – за определяне на електростатичното поле около спътник, апаратурата “ФРЕГАТ” (1989 г.) – която предаде изображения на естествения спътник на Марс – Фобос по Програмата «Фобос».

ИКИТ-БАН участва и в големите международни проекти: Космическа обсерватория “Гранат”(1989), “АПЕКС” (1990) и “ИНТЕРБОЛ” (1994). В Института е създадена и космическата оранжерия “СВЕТ”– първа в света по рода си апаратура, с която бяха проведени сполучливи експерименти от руски и американски космонавти, включително и отглеждането на растения от “семе до семе” на Орбитална станция (ОС) “МИР”.

До 2001 г. на ОС “МИР” работиха и Системата за комплексно психофизиологично изследване на космонавтите “НЕВРОЛАБ-Б”, както и Радиометър “Р-400” за получаване на данни за параметрите на земната повърхност.

Институтът активно се включва в конкурси по 6-та и 7-ма Рамкови програми на ЕС, програмите на НАТО, PHARE и др.

Като продължение на здравите и дълголетни традиции, днес ИКИT – БАН участва в повече от 20 международни проекти в най-различни области на научните изследвания. Продължава работата по действащи договори с Русия, Италия, Чехия, Франция, Украйна, Унгария, Гърция, Кувейт и др., което е добра основа за по-нататъшната ни успешна работа.

Много успешно е участието на ИКИT за измерването и изучаването на радиационната обстановка на Международната космическа станция и изследването на радиационните пояси. Успешно продължава и работата по проекта „Обстановка” съвместно със специалисти от Русия, Унгария, Полша и други страни, предназначен за измерването на електрическия потенциал на модулите на Международната космическа станция.

В областта на астрономията Институтът участва с два проекта: съвместно с учени от САЩ, Русия и Италия се обработват данните от Chandra (NASA) и XMM-Newton (ESA) –X rey обсерваториите и се разработват теоретически модели. Вторият проект е свързан с изследвания на акреционните дискове, който се провежда с колеги от Института по астрономия на РАН.

Продължава и проектът „Хаос-Солария” с ИКИ – РАН за изследване на нелинейната динамика и хаоса в космическата плазма.

Направлението “Дистанционни методи” е добре представено с проекти по линия на разработване на модели на базата на космически и наземни наблюдения и приложението на фундаменталните методи на екологичното планиране чрез използване на геоинформационните (ГИС) технологии.

Интересен е и проектът за изследването на електромагнитното замърсяване на Западните Балкани, който е по 7-ма рамкова програма, съвместно със специалисти от Македония, Словения и Хърватска.

Космическата оранжерия „СВЕТ” се усъвършенства по линия на ЕБР със специалисти от ИМБП – РАН, с цел участие в 500-дневния наземен експеримент за подготовка на полет до Марс. Продължава и работата по проекта „Мионевролаб”, в областта на космическата медицина, на базата на опита, натрупан на борда на станция “МИР” в продължение на много години, с помощта на апаратурите “Зора” и „Невролаб-Б”.

Успешното е и работата на Института в областта на космическото материалознание и нанотехнологии. ИКСИ е член на Европейския инкубатор ESINET. По Европейски проекти (X-Gear, NAVOBS, I-Stone, NAVOBS+) се разработват инструменти и други изделия с различно предназначение на базата на наноструктури, получени чрез взривни технологии.

Продължават работите по разработката на специални трибологични материали, създадени съвместно със специалисти от Украйна.

По 6-та рамкова програма ИКИT с още 12 страни участва в проекта „SCHEMA”, свързан с анализирането на процесите, предизвикващи цунами и последствията от това.

В областта на космическите технологии продължава проектът „Резонанс” с ИКИ – РАН за комплексна навигация на високоапогейни спътници.

Един от най-перспективните за Института проект – „Балкансат”, навлиза в своята решаваща фаза и обещава да се превърне в основен през следващите години.

Приложните проекти, свързани с мониторинга на обгазяването на Стара Загора и разработването на проекта за наблюдение на водните басейни в община “Тунжа”, допринасят за внедряването на дистанционните методи в полза на хората от тези региони

ИКИT – БАН има много сериозно участие при внедряването на аерокосмическите технологии, съвместно с фирми от частния бизнес, както и с министерства, общини и ведомства на държавата. Традиционно е участието на специалистите в модернизацията на въоръжението и техниката на Българската армия.

Научно изследователска лаборатория “Авиационна техника” към института изследва и ремонтира приборите на всички авиационни фирми от страната (”Авиоотряд 28”, ”Ер Виа”, ”Ер София”, ”Хемус Ер” и др.).

Институтът е член на Европейското сдружение на технологични инкубатори и малки предприятия ЕSINET и по тази линия обединява повече от 20 фирми от България за подпомагането на участието им по европейските програми.

По проект на PHARE в Института е създаден Център за трансфер на аерокосмически технологии”, който е предназначен за скъсяване на пътя от иновацията до внедряването в производството, както за наши разработки, така и за иновации от страната и чужбина. Центърът е включен в мрежата на всички подобни центрове за иновации и трансфер от Европа и света.