ПРОЕКТИ

Проект:
Произход на слънчеви енергетични частици: слънчеви избухвания или коронални изнасяния на маса

Договор No ДНТС/Русия 01/6 (23 юни 2017 г.) към ФНИ


Проект:
Изследване поведението на композитен материал при стресови ситуации
на Международната Космическа Станция (МКС)


Договор № ДМ17/1 към ФНИ

ESA Contract No. 4000117692/16/NL/NDe:
“DOSIMETRY: Dosimetry science payloads for ExoMars TGO & surface platform; unified webbased database with Liulin-type instruments’ cosmic radiation data”ESA Contract No.4000117474/16/NL/NDe
Testing Sentinel-2 vegetation indices for the assessment of the state of winter crops in Bulgaria (TS2AgroBg)


ESA Contract No.4000117592/16/NL/NDe
EEOBSS: Education in Earth observation for Bulgarian secondary schools


GEO-CRADLE:
Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities
in the regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing Links
with GEO related initiatives towards GEOSS

Повече информация за проекта може да намерите на: http://www.geocradle.eu/
или да изтеглите тук


eu_flag_1
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

24bitBGlogo4
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Проект BG161PO003-1.2.04-0053 “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда“ (ИКАМОС) се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките (ИКИТ-БАН), в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.04-0053-C0001, по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, е в изпълнение на проект:

„Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда” (ИКАМОС)

Ръководител на проекта: проф. дтн инж. Петър Гецов

Основната цел на проекта е развитие на приложните изследвания в ИКИТ-БАН чрез внедряване на „Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда” (ИКАМОС).

Комплексът се състои от три основни структури, обособени като три отделни дейности:
Дейност 1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Полеви измерителен комплекс (ПИК);
Дейност 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Лаборатория за обработка и анализ на данни (ЛОАД);
Дейност 3 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИКИТ-БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган
Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0051

Повишаване на квалификацията на докторанти и млади учени в областта на мониторинга на природните бедствия и явленията свързани с космическото време

ПРОЕКТ ВG051РО001/07/3.3-02/63/170608

Повишаване на квалификацията и съхраняване на млад екип от учени в областта на аерокосмическите технологии като предпоставка за мониторинг и опазване на околната среда и превенция на щети от природни бедствияМЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

7РП - "Проблемно ориентирана обработка и създаване на база данни за йоносферни изследвания" - (2011-2013)

 
Л. Банков

7РП - № 218813 “Cooperation of space NCPs as a means to optimize services” - COSMOS

 
Д. Петков

7РП - № 218797 “Aerocapture for future space transportation” AEROFAST

 
Хр. Николов

Проект EU COST ESO803:  Развитие на продукти и служби за космическо време в Европа.
Тема: Взаимодействие на космическите лъчи и слънчевите енергийни частици със системата магнитосфера-йоносфера-атмосфера. Международна колаборация на ЕС. По проекта се работи в сътрудничество с учени от Швейцария, Финландия, Израел, Русия и др., като се разработват теоретични и операционни модели за космическо време и космически климат.

 

П. Велинов

TeleSCOPE Project - ЕC Program Health for all: "The Telehealth Services Code of Practice for Europe"

 
М. Йорданова

 

Проект “Заряд” – "Изследване на приповърхностните процеси на поляризацията на космическите апарати". Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ-БАН и ИКИ при АН на Русия - (2011-2015).

Г. Станев

 

Проект "Магнитоплазма" - Изучаване на процесите на формиране на магнитосферните плазмени конфигурации по данни от проектите ИНТЕРБОЛ и КЛАСТЕР. Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ-БАН и ИКИ при АН на Русия - (2011-2015).

Р. Колева

 

Проект „ВЪЛНА–Р”- Изследване на елекромагнитни полета и взаимодействия на вълни и частици във вътрешната магнитосфера на Земята. Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ-БАН и ИКИ при АН на Русия - (2011-2015).

Б. Бойчев

 

Проект “Люлин-5” - “Изследване на динамиката на дозата и потока в тъканноеквивалентен фантом на руския сегмент на Международната Космическа Станция (МКС) по данни от прибора "Люлин-5" в рамките на международния експеримент МАТРЕШКА-Р”. Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ-БАН и ИМПБ при АН на Русия - (2011-2015).

Й. Семкова

 

Проект “Люлин-Фобос” - “Радиационно сондиране по трасето Земя-Марс в рамките на проекта «Фобос-грунт»”. Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ-БАН и ИМПБ при АН на Русия - (2011-2015).

Цв. Дачев, Й. Семкова

 

“Разработка, калибровка и анализ на данните на прибора Люлин-Фобос на борда на спътника Фобос-Грунт”. Tристранен проект с ИМБП-РАН и NIRS-Japan .

Й. Семкова, Цв. Дачев

 

Проект “Хелиобиология”- “Медико-биологически проблеми свързани със слънчевата активност”. Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ-БАН и ИМПБ при АН на Русия - (2011-2015).

 
М. Йорданова

 

Проект “Балкансат” – "Разработка на микроспътникова платформа за научни изследвания". Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ-БАН и ИКИ при АН на Русия - (2011-2015).

П. Гецов

 

Проект "Аккреция” – "Нелинейна динамика на акреционните потоци в двойни звездни системи". Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ-БАН и ИНАСАН при АН на Русия - (2011-2012).

Л. Филипов

 

"Физика на ударните вълни в астрофизични обекти". По темата се работи в сътрудничество с учени от САЩ, Италия и Русия, като се ползват данни от рентгеновите обсерватории Chandra (NASA) и XMM-Newton (ESA). Разработват се и теоретични модели.

Св. Жеков

 

"Изследване на ULF магнитни смущения и тяхната връзка с Литосфирно-Атмосферно-Йоносферните процеси, по данни от спътникови и наземни измервания”. Международен проект с Институт по физика на атмосферата при АН на Чехия - (2011-2013).

Д. Теодосиев

 

Проект “Шуман” - “Съвместен анализ на спътникови и наземни данни от измерване на ултранискочестотни електромагнитни полета, за диагностика на ефекти от слънчева и сеизмична активност в околоземното космическо пространство". Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ-БАН и ИЗМИРАН при АН на Русия - (2011- 2012).

Д. Теодосиев

 

Проект "Сърфатрон" - ”Сърфатронно ускорение на релативистки заредени частици от пакети електромагнитни вълни в космическа плазма”. Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ-БАН и ИКИ при АН на Русия - (2011-2015).

Р. Шкевов

 

Проект „Сигнал - ТС” Научно – техническа обосновка на експерименти, разработка на прибори и програмно осигуряване за изследване на сеизмогенни електрични полета и вълнови емисии в йоносферата чрез микро и нано спътници. Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ-БАН и ИКИ при АН на Русия - (2011-2015).

Б. Бойчев

 

Проект “Луна-ГЛОБ-РЗ“ - "Радиационно сондиране на окололунното пространство в рамките на проекта „Луна-Глоб“. Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ-БАН и ИМБП при АН на Русия - (2011-2015).

Цв. Дачев

 

“РД3 Б3-Бион-М“ Изследване на биологически значими характеристики на космическото йонизиращо излъчване с използване на дозиметъра “РД3 Б3“. Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ-БАН и ИМБП при АН на Русия - (2011-2015).

Цв. Дачев

Проект “Лучи” – Космическите лъчи като фактор на космическото време и тяхното въздействие върху електрическото състояние на йоносферата и атмосферата. Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ-БАН и ИЗМИРАН при Руската АН - (2011-2015).

 
П. Велинов

Проект “Связь-лучи” – Връзка на космическите лъчи с йонизацията и токовете на проводимост в атмосферата въз основа на непрекъснати наземни измервания и моделни изчисления. Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ - БАН и ПГИ – КФ при Руската АН - (2011-2015).

 
П. Велинов

Изследване на електромагнитни лъчения – договор между ИКИ-БАН и Институт ГАПЕ – Скопие, Македония от 2001

Г. Мардиросян

PROBA-V и VEGETATION за земеделски приложения в България и Румъния (PROAGROBURO). Договор № CB/XX/16  финансиран от Белгийска Федерална служба за научна политика (BELSPO), Подготвителна програма за PROBA-V. Главен изследовател на проекта - доц. д-р Евгения Руменина.
Организации партньори по проекта: Институт по космически и слънчево-земни изследвания–Българска академия на науките, Национален институт по метеорология и хидрология–Българска академия на науките и Румънска Национална метеорологична администрация

proba
E. Руменина

НАУЧНИ ПРОЕКТИ ФИНАСИРАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

 

“Изследване на функционалната ефективност на човека при работа в ексремални условия” - ДТК 02/59 - (2009-2014)

Анотация на проекта

П. Гецов

 

"Комплексно изследване на полето на заредени частици и радиационния риск в близкия космос" - ДИД 02/8

Р. Колева

 

“Разработване и изследване качествата на нов композиционен биосъвместим керамичен материал за целите на ендопротезирането, с използване на наноразмерни въглеводородни добавки”
ДО 02-234/2008
- (2008-2012)

 
Д. Теодосиев

 

“Синтетичен нанопорествъглен от продукти от преработка на биомаса” - ДО 02-222/2008 - (2008-2012)

 
Д. Теодосиев

 

"Измерване на хидравлични свойства на порьозна среда в условията на индуцирана микрогравитация" - ДМУ 02/2 - (2010-2013)

К. Методиев